NHÀ XUẤT BẢN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ                                          Nhà xuất bản Lý luận chính trị (2014)

I. Cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế của Nhà xuất bản
- Ban lãnh đạo Nhà xuất bản Lý luận chính trị gồm 03 đồng chí.
+ PGS,TS Dương Trung Ý: Giám đốc
+ TS Lê Thị Hoài Thanh: Phó Giám đốc.
+ TS Nguyễn Mậu Tuân: Phó Giám đốc.
+ TS Mai Hoài Anh

- Cán bộ, công chức của Nhà xuất bản gồm 30 người.
- Học hàm, học vị:
+ PGS,TS: 01 người;
+ TS: 02 người;
+ Thạc sỹ: 11 người.

- Nhà xuất bản Lý luận chính trị gồm các đơn vị trực thuộc dưới đây:

  1. Phòng Biên tập.
  2. Phòng Thiết kế mỹ thuật.
  3. Phòng Kế hoạch - kinh doanh - phát hành.
  4. Phòng Tài vụ.
  5. Phòng Hành chính - Tổng hợp.

Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc do Giám đốc Nhà xuất bản quy định. Giám đốc Nhà xuất bản phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ trình Giám đốc Học viện quyết định thay đổi cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản.

Biên chế của Nhà xuất bản được xác định theo quy định về tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức được Giám đốc Học viện giao. Ngoài số biên chế được giao, Nhà xuất bản Lý luận chính trị được ký hợp đồng lao động vụ, việc để giải quyết nhu cầu lao động có tính chất thời vụ.

II. Chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản

* Chức năng

Nhà xuất bản Lý luận chính trị thực hiện chức năng xuất bản, phát hành các xuất bản phẩm theo quy định của Luật Xuất bản phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn của Đảng và Nhà nước.

* Nhiệm vụ

1. Xuất bản và phát hành

a) Sách, tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập theo chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc các hệ lớp của Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

b) Sách, tài liệu phục vụ nghiên cứu khoa học của Học viện bao gồm: các công trình nghiên cứu khoa học về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kỷ yếu đề tài, hội thảo khoa học, công trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, khoa học hành chính, quản lý nhà nước do Học viện, các đơn vị thuộc Học viện quản lý và chủ trì;

c) Các xuất bản phẩm, ấn phẩm khác có nội dung chuyên ngành về lý luận chính trị, khoa học hành chính, quản lý nhà nước và các khoa học xã hội và nhân văn có liên quan; lịch và văn hóa phẩm khác;

d) Các xuất bản phẩm và ấn phẩm do Học viện và cơ quan khác đặt hàng phục vụ nhiệm vụ chính trị đột xuất.

2. Được hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong hoạt động xuất bản, in, phát hành theo quy định của Đảng, Nhà nước và theo chủ trương chung của Giám đốc Học viện để bảo toàn và phát triển các nguồn lực được Học viện giao, tạo thêm nguồn thu của Nhà xuất bản.

3. Xây dựng kế hoạch xuất bản dài hạn, ngắn hạn và các hoạt động xuất bản theo nhiệm vụ được giao trình Giám đốc Học viện phê duyệt, tổ chức thực hiện đúng kế hoạch được duyệt.

4. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính theo quy định của Nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp có thu.

5. Quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Nhà xuất bản về mọi mặt; thực hiện chế độ, chính sách, công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Nhà xuất bản  theo thẩm quyền; thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định của pháp luật; quản lý tài chính và tài sản theo phân cấp của Giám đốc Học viện.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.


III. Thành tích, khen thưởng

1. Danh hiệu thi đua

Năm học

Danh hiệu thi đua

2007-2008

Cờ Thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông

2008-2009

Tập thể lao động tiên tiến

2009-2010

Tập thể lao động xuất sắc

2010-2011

Tập thể lao động tiên tiến

2011-2012

Tập thể lao động xuất sắc


2. Hình thức khen thưởng

Năm học

Hình thức khen thưởng

2007-2008

Bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông:

Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xuất bản năm 2007.


Giấy khen của Cục Xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông về thành tích tham gia phong trào nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập ngành.

2008-2009

Bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông:

Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xuất bản năm 2009.

2009-2010

Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương: Đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức sáng tác, quảng bá tác phẩm, văn học nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 3 năm 2008 - 2011.

2010-2011

Bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông: Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xuất bản năm 2011.

2011-2012

Bằng khen của Giám đốc HVCT-HCQG Hồ Chí Minh


Ngoài ra, hàng năm Nhà xuất bản có tham gia hội thi sách, được Hội Xuất bản Việt Nam tặng thưởng các giải:

Năm

Giải thưởng

Nội dung

Số quyết định khen thưởng,

cơ quan ban hành

2006

01 giải Đồng về sách hay

Hồ Chí Minh

nhà tư tưởng lỗi lạc

Quyết định số 38-2006/HXBVN

01 giải Khuyến khích về sách hay

Lịch sử các học thuyết kinh tế

Quyết định số 39-2006/HXBVN

2007

01 Giải Bạc về sách hay

Nguyễn Trường Tộ - Thời thế

và tư duy cách tân

Quyết định số 23/2007/HXBVN

01 Giải Bạc về sách hay

Hồ Chí Minh tiểu sử

Quyết định số 23/207/HXBVN

01 Giải Khuyến khích về sách đẹp

Tủ sách tinh hoa nhân loại

2 tập

Quyết định số 29/2007/HXBVN

2008

01 Cờ Thi đua

Đơn vị Thi đua xuất sắc

năm 2008

Quyết định số 315/QĐ-BTTTT

01 Giải Bạc về sách hay

Nhân đạo quyền hành -

Đạm trai văn tập

Quyết định số 17/2008/HXBVN

01 Giải Khuyến khích về sách đẹp

Nhân đạo quyền hành -

Đạm trai văn tập

Quyết định số 23/2008/HXBVN

02 Giải Khuyến khích về sách hay

Gia đình học

Quyết định số 19/2008/HXBVN


Giai cấp công nhân Việt Nam

với kinh tế tri thức

Quyết định số 19/2008/HXBVN

2009

01 Giải Đồng về sách hay

Cẩm nang quản lý

Quyết định số 28/2009/HXBVN

2010

01 Giải Khuyến khích về sách đẹp

Sổ tay tôn vinh cán bộ và đoàn viên dầu khí tiêu biểu 2008

Quyết định số 20/2010/HXBVN

01 Giải Đồng về sách hay

Biên niên ngoại giao Việt Nam

(2 tập)

Quyết định số 15/2010/HXBVN

2012

01 Giải Đồng về sách hay

Tìm hiểu phương pháp

Hồ Chí Minh

Quyết định số 32/2012/HXBVN

01 Giải Khuyến khích về sách đẹp

Một số vấn đề pháp luật về công vụ công chức

Quyết định số 32/2012/HXBVN


IV. Địa chỉ liên hệ

- Địa chỉ: 56B Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội;

- Điện thoại phòng Hành chính: 043 7472541;

- Fax: 047 37472544;

- Email: nxbcthc@gmail.com.

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 212 Hôm nay: 1027 Tháng hiện tại: 111290 Tổng lượt truy cập: 8464822

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG