Kế hoạch giảng dạy và học tập lớp cao học chuyên ngành quản lý kinh tế, xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam tại tỉnh Vĩnh Long, Tây Nam bộ (2013 - 2015)

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH

QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày        tháng 8  năm 2013

KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ GIẢNG DẠY CAO HỌC CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ,

XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TẠI TỈNH VĨNH LONG, TÂY NAM BỘ (2013 -2015)

Chuyên ngành Xây dựng Đảng

Chuyên ngành Quản lý kinh tế

Stt

Môn học

Số tiết

Số GV

Thời gian

thực hiện

Thi hết môn

Stt

Môn học

Số tiết

Số GV

Thời gian

thực hiện

Thi hết môn

I

Triết học

60

03

22/8¸28/8/2013

17/10/2013

I

Triết học

60

03

22/8¸28/8/2013

17/10/2013

II

Chính trị học

45

02

18/10¸23/10/2013

C 17/12¸18/12/2013

II

Chính trị học

30

01

18/10¸21/10/2013

17, 18/12/2013

Khoa học LĐQL

30

02

24/10¸26/10/2013

Kinh tế chính trị

30

01

22/10¸24/10/2013

LSPTCS&CNQT

45

02

28/10¸01/11/2013

Tư tưởng kinh tế

Hồ Chí Minh

30

01

25/10¸28/10/2013

Lịch sử

tư tưởng quản lý

30

01

29/10¸31/10/2013

III

Lịch sử Đảng CSVN

60

02

19/12¸26/12/2013

08/3¸09/3/2014

III

Kinh tế vi mô

45

02

19/12¸24/12/2013

08/3¸09/3/2014

02 môn tự chọn

(phần cơ sở)

60

02

27/12¸03/01/2014

Kinh tế vĩ mô

45

02

25/12¸30/12/2013

Đối tượng

PPNC Quản lý kinh tế

30

01

31/12¸03/01/2014

IV

02 môn tự chọn

(phần cơ sở)

60

02

20/02¸26/02/2014

25, 26/4/2014

IV

02 môn tự chọn

(phần cơ sở)

90

04

20/02¸03/3/2014

25, 26/4/2014

Đối tượng PPNC

Xây dựng Đảng

30

02

27/02¸01/3/2014

Luật kinh tế

30

01

04/3¸07/3/2014

Mác-Anghen

về Đảng và XDĐ

45

02

03/3¸07/3/2014

V

Lê-Nin về XDĐ

90

03

10/4¸21/4/2014

28/6/2014

V

Khoa học quản lý

45

02

10/4¸15/4/2014

29/6/2014

Môn tự chọn

(Phần cơ sở ngành)

30

02

22/4¸24/4/2014

QLNN về kinh tế

45

02

16/4¸21/4/2014

Quản lý phân tích

dự án đầu tư

30

01

22/4¸24/4/2014

Bảo vệ đề cương

VI

Hồ Chí Minh về XDĐ

qua các tác phẩm

60

02

12/6¸18/6/2014

30/8¸31/8/2014

VI

Chính sách

thương mại quốc tế

45

02

12/6¸17/6/2014

30, 31/8/2014

Lý luận về Đảng

và XDĐ

45

02

19/6¸24/6/2014

Quản lý kinh doanh

30

01

18/6¸20/6/2014

01 môn tự chọn

(phần chuyên ngành)

30

01

25/6¸27/6/2014

01 môn tự chọn

(phần chuyên ngành)

30

01

25/6¸27/6/2014

VII

Đảng lãnh đạo

các lĩnh vực

60

02

14/8¸20/8/2014

06, 07/10/2014

VII

04 môn tự chọn

(phần chuyên ngành )

120

04

14/8¸29/8/2014

06, 07/10/2014

02 môn tự chọn

(phần chuyên ngành)

60

02

21/8¸29/8/2014

VIII

Học Ngoại ngữ

120

08/10¸22/10/2014

Kiểm tra:

08, 09/12/2014

VIII

Học Ngoại ngữ

120

08/10¸22/10/2014

Kiểm tra:

08, 09/12/2014

Học Ngoại ngữ

120

10/12¸23/12/2014

Thi:

24, 25/12/2014

Học Ngoại ngữ

120

10/12¸23/12/2014

Thi:

24, 25/12/2014

Căn cứ vào Kế hoạch trên, đề nghị các Viện chuyên ngành triển khai thành kế hoạch giảng dạy và học tập của từng học phần, gửi Vụ Quản lý đào tạo trước khi tổ chức giảng dạy 01 tuần để kiểm tra và theo dõi tiến độ. Trong kế hoạch phải ghi rõ ngày kiểm tra, ngày thi, thời gian lên lớp, thời gian nghiên cứu của học viên.

Đối với việc thi và kiểm tra học phần: Căn cứ điểm a mục 4 điều 38 Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ bàn hành kèm theo Quyết định số 999/QĐ HVCT-HCQG của Giám đốc Học viện ngày 08/5/2012, mỗi phòng thi phải có ít nhất 02 cán bộ coi thi: 01 cán bộ của Vụ Quản lý đào tạo và 01 giảng viên của đơn vị đào tạo (đối với lớp tập trung) hoặc 01 cán bộ đào tạo của đơn vị mở lớp (đối với lớp tại chức). Cán bộ coi thi phải có trình độ từ thạc sỹ trở lên, chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên. Chủ nhiệm lớp của Viện chuyên ngành không coi thi các môn học ở lớp được giao làm chủ nhiệm.

Để đảm bảo tiến độ bảo vệ luận văn, phát bằng Tốt nghiệp đúng thời gian, đề nghị các Viện chuyên ngành cần sớm giao đề tài, phân công cán bộ hướng dẫn khoa học cho học viên theo đúng kế hoạch đã được xác định.

Trước khi học viên bảo vệ đề cương 01 tuần, các Viện chuyên ngành gửi danh sách học viên đăng ký đề tài để Vụ Quản lý đào tạo phối hợp trong quá trình thực hiện.

TL. GIÁM ĐỐC

VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 (đã ký)

 Hoàng Anh


Gửi cho bạn bè

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 232 Hôm nay: 2575 Tháng hiện tại: 99512 Tổng lượt truy cập: 9285180

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG