Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG v/v ban hành Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

 


 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1479 /QĐ-HVCTQG

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2014

 

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận

chính trị - hành chính

 

 GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

 

            Căn cứ Quyết định số 224-QĐ/TW ngày 06-01-2014 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa XI) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

            Căn cứ Quyết định số 88-QĐ/TW ngày 05-9-1994 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII) về việc thành lập các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

            Căn cứ Quyết định số 184-QĐ/TW ngày 03-9-2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thông báo Kết luận số 181-TB/TW ngày 03-9-2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của trường chính trị cấp tỉnh và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện;

            Căn cứ Quyết định số 2011/QĐ-HVCT-HCQG ngày 06-6-2013 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) về việc phê duyệt Khung chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính;

            Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ các trường chính trị,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Chương trình này thay cho Chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính đã được ban hành kèm theo Quyết định số 1845/QĐ-HVCT-HCQG ngày 29-7-2009 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

            Điều 2. Giao Vụ Các trường chính trị tổ chức hướng dẫn các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chương trình.

            Điều 3. Chánh Văn phòng Học viện, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trong Học viện và Hiệu trưởng các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Thường trực Ban Bí thư (để báo cáo);

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, Vụ CTCT.

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 Tạ Ngọc Tấn Khung Chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính.doc


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 307 Hôm nay: 1172 Tháng hiện tại: 95024 Tổng lượt truy cập: 9514433

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG