Kế hoạch giảng dạy - học tập cho các lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính tại chức năm học 2013 - 2014

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM 2013 - 2014

LỚP CCLLCT-HC TẠI CHỨC CÔNG AN TỈNH  HOÀ BÌNH - K1 (2012-2014)

Sĩ số: 116 Địa điểm: Trường bồi dưỡng nghiệp vụ Công an Tỉnh Hoà Bình

CN lớp:  Th.s Nguyễn Văn Lượng             ĐT: 0913.514876

TT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TIẾT

H. THỨC

KẾT THÚC MÔN HỌC

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

GHI CHÚ6

Chủ nghĩa XHKH

45

Thi viết

05/8¸10/8/2013

7

Tư tưởng Hồ Chí Minh

40

Thi viết

03/9¸07/9/2013

8

Quan hệ quốc tế

40

Thi viết

30/9¸03/10/2013

9

Tôn giáo và tín ngưỡng

30

Thi viết

04/10¸07/10/2013

10

Chính trị học

60

Thi viết

01/11¸08/11/2013

11

Xây dựng Đảng CSVN

60

Thi viết

02/12¸09/12/2013

12

Kinh tế phát triển

40

Thi viết

06/01¸10/01/2014

13

Khoa học quản lý

30

Thi viết

03/3¸05/3/2014

14

Lịch sử Đảng CSVN

40

Thi viết

06/3¸10/3/2014

15

Tâm lý LĐQL

30

Thi viết

31/3¸02/4/2014

16

Xã hội học LĐQL

30

Thi viết

03/4¸07/4/2014

17

Nhà nước & pháp luật

45

Thi viết

05/5¸10/5/2014

18

Quản lý kinh tế

40

Thi viết

02/6¸06/6/2014

Lịch thi từng học phần do chủ nhiệm lớp bố trí!

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM 2013 - 2014

LỚP CCLLCT-HC TẠI CHỨC TỈNH NGHỆ AN – K10 (2012-2014)

Sĩ số: 121     Địa điểm: Trường Chính trị Tỉnh Nghệ An

CN lớp: Th.s Mai Thanh Xuân               ĐT: 0912.011154

TT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TIẾT

SỐ G.VIÊN

H. THỨC

KẾT THÚC MÔN HỌC

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

GHI CHÚĐợt VII

12

Quốc phòng an ninh

45

02

Thi viết

03/9¸07/9/2013

13

Lịch sử Đảng CSVN

40

02

Thi viết

09/9¸13/9/2013

Đợt VIII

14

Quản lý kinh tế

40

02

Thi viết

04/11¸07/11/2013

15

Khoa học hành chính

50

02

Thi viết

08/11¸14/11/2013

Đợt IX

16

Khoa học hành chính

100

04

Thi viết

02/01¸14/01/2014

Đợt X

17

Nhà nước & pháp luật

45

02

Thi viết

03/3¸07/3/2014

18

Văn hóa và ĐLPTVH

40

02

Thi viết

08/3¸12/3/2014

Phổ biến nội dung ôn thi tốt nghiệp

Đợt XI

19

Xây dựng Đảng CSVN

60

03

Thi viết

05/5¸10/5/2014

20

Quan hệ quốc tế

40

02

Thi viết

12/5¸16/5/2014

Thi Tốt nghiệp

Cuối tháng 06/2014

Họp kiểm điểm cá nhân cuối khóa

Tháng 08/2014

Bế giảng khóa học

Tháng 08/2014

      Lịch thi từng học phần do chủ nhiệm lớp bố trí!

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM 2013 - 2014

LỚP CCLLCT-HC TẠI CHỨC TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM -

KHÓA II (2012-2014)

Sĩ số:         Địa điểm: Học viện Dầu khí Việt Nam

CN lớp: Th.s Vũ Thanh Hương       ĐT: 0906.561420

TT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TIẾT

H. THỨC

KẾT THÚC MÔN HỌC

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

GHI CHÚ6

Tư tưởng Hồ Chí Minh

40

Thi viết

19/8¸22/8/2013

7

Khoa học quản lý

30

Thi viết

23/8¸26/8/2013

8

Tâm lý LĐQL

30

Thi viết

16/9¸18/9/2013

9

Quan hệ quốc tế

40

Thi viết

19/9¸23/9/2013

10

Chính trị học

60

Thi viết

14/10¸21/10/2013

11

Quốc phòng an ninh

45

Thi viết

18/11¸22/11/2013

12

Nhà nước & pháp luật

45

Thi viết

16/12¸20/12/2013

13

Kinh tế phát triển

40

Thi viết

13/01¸17/01/2014

14

Quản lý kinh tế

40

Thi viết

17/3¸20/3/2014

15

Tôn giáo và tín ngưỡng

30

Thi viết

21/3¸24/3/2014

16

Xây dựng Đảng CSVN

60

Thi viết

14/4¸21/4/2014

Đi nghiên cứu thực tế tháng 5/2014

(Thời gian, địa điểm cụ thể do Ban chỉ đạo, tập thể lớp quyết định và thực hiện)

17

Lịch sử Đảng CSVN

40

Thi viết

16/6¸20/6/2014

Lịch thi từng học phần do chủ nhiệm lớp bố trí!

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM 2013 - 2014

LỚP CCLLCT-HC TẠI CHỨC CÁC CQTƯ - KHÓA 32 (2013-2015)

Sĩ số: 110 Địa điểm: Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức - Bộ Nội vụ

37A - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hai Bà Trưng - Hà Nội

CN lớp: TS Lê Văn Toàn       ĐT: 0916.881899

TT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TIẾT

H. THỨC

KẾT THÚC MÔN HỌC

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

GHI CHÚ6

KTCT-TKQĐ

45

Thi viết

19/8¸23/8/2013

7

Xã hội học LĐQL

30

Thi viết

16/9¸18/9/2013

8

Tâm lý LĐQL

30

Thi viết

19/9¸23/9/2013

9

Chủ nghĩa XHKH

45

Thi viết

14/10¸19/10/2013

10

Chính trị học

60

Thi viết

18/11¸25/11/2013

11

Tư tưởng Hồ Chí Minh

40

Thi viết

16/12¸19/12/2013

12

Khoa học quản lý

30

Thi viết

20/12¸23/12/2013

13

Quan hệ quốc tế

40

Thi viết

13/01¸17/01/2014

14

Văn hóa và ĐLPTVH

40

Thi viết

24/02¸28/02/2014

15

Kinh tế phát triển

40

Thi viết

17/3¸20/3/2014

16

Quản lý kinh tế

40

Thi viết

21/3¸25/3/2014

Đi nghiên cứu thực tế tháng 4/2014

(Thời gian, địa điểm cụ thể do Ban chỉ đạo, tập thể lớp quyết định và thực hiện)

17

Khoa học hành chính

150

Thi viết

12/5¸20/5/2014

16/6¸24/6/2014

Lịch thi từng học phần do chủ nhiệm lớp bố trí!

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM 2013 - 2014

LỚP CCLLCT-HC ĐẮC LẮC K4 – ĐẮC NÔNG K3 (2012-2014)

TT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TIẾT

SỐ G.VIÊN

H. THỨC

KẾT THÚC MÔN HỌC

Lớp CCLLCT-HC Đắc Lắc – K4

CNL: Nguyễn Học

Lớp CCLLCT-HC Đắc Nông – K3

CNL: Nguyễn HọcĐợt VI

14

Khoa học hành chính

150

06

Thi viết

01/8¸17/8/2013

05/8¸21/8/2013

Đợt VII

15

Chính trị học

60

03

Thi viết

03/10¸09/10/2013

07/10¸12/10/2013

16

Kinh tế phát triển

40

02

Thi viết

10/10¸14/10/2013

14/10¸17/10/2013

17

Quản lý kinh tế

40

02

Thi viết

15/10¸19/10/2013

18/10¸23/10/2013

Đợt VIII

18

Lịch sử Đảng CSVN

40

02

Thi viết

02/12¸05/12/2013

04/12¸07/12/2013

19

Khoa học quản lý

30

02

Thi viết

06/12¸09/12/2013

09/12¸11/12/2013

20

Quốc phòng - an ninh

45

02

Thi viết

10/12¸14/12/2013

12/12¸18/12/2013

Đợt IX

Thi Tốt nghiệp

Tháng 3/2014

Có thông báo cụ thể

Tháng 3/2014

Có thông báo cụ thể

Đợt X

Họp kiểm điểm cá nhân cuối khóa

Đầu tháng 5/2014

Đầu tháng 5/2014

Bế giảng khóa học

Cuối tháng 5/2014

Cuối tháng 5/2014

Lịch thi từng học phần do chủ nhiệm lớp bố trí!

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM 2013 - 2014

LỚP CCLLCT-HC TẠI CHỨC THÀNH UỶ HÀ NỘI - K22 (2012-2014)

Sĩ số:   110 Địa điểm: Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong 220 đường Láng - Hà Nội

Chủ nhiệm lớp: Th.s Phùng Thu Hiền                ĐT: 0989.135658

TT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TIẾT

H. THỨC

KẾT THÚC MÔN HỌC

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

GHI CHÚ7

Văn hóa & ĐLPTVH

40

Thi viết

19/8¸23/8/2013

8

Chính trị học

60

Thi viết

16/9¸21/9/2013

9

Tâm lý LĐQL

30

Thi viết

14/10¸16/10/2013

10

Tôn giáo và tín ngưỡng

30

Thi viết

17/10¸19/10/2013

11

Kinh tế phát triển

40

Thi viết

18/11¸22/11/2013

12

Quan hệ quốc tế

40

Thi viết

16/12¸20/12/2013

13

Lịch sử Đảng CSVN

40

Thi viết

13/01¸17/01/2014

14

Xã hội học LĐQL

30

Thi viết

17/3¸19/3/2014

15

Khoa học quản lý

30

Thi viết

20/3¸22/3/2014

Đi nghiên cứu thực tế tháng 4/2013

(Thời gian, địa điểm cụ thể do Ban chỉ đạo, tập thể lớp quyết định và thực hiện)

16

Quốc phòng an ninh

45

Thi viết

19/5¸23/5/2014

17

Nhà nước & pháp luật

45

Thi viết

16/6¸20/6/2014

Lịch thi từng học phần do chủ nhiệm lớp bố trí!

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM 2013 - 2014

LỚP CCLLCT-HC TẠI CHỨC TỈNH QUẢNG NINH – KHÓA 3 (2012-2014)

Sĩ số:           Địa điểm: Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ - Quảng Ninh

CN lớp: Th.s Nguyễn Đức Hải         ĐT: 0912.346687

TT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TIẾT

SỐ G.VIÊN

H. THỨC

KẾT THÚC MÔN HỌC

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

GHI CHÚ19

Quốc phòng - An ninh

45

02

Thi viết

05/8¸09/8/2013

20

Quản lý kinh tế

40

02

Thi viết

10/8¸14/8/2013

Thi Tốt nghiệp

Đầu tháng 10/2013

Họp kiểm điểm cá nhân cuối khóa

Cuối tháng 11/2013

Bế giảng khóa học

Đầu tháng 12/2013

      Lịch thi từng học phần do chủ nhiệm lớp bố trí!

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM 2013 - 2014

LỚP CCLLCT-HC TẠI CHỨC THANH HÓA - KHÓA 12 (2012-2014)

Sĩ số: 119    Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

CN lớp:  Th.s Nguyễn Văn Lượng             ĐT: 0913.514876

TT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TIẾT

H. THỨC

KẾT THÚC MÔN HỌC

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

GHI CHÚ13

Quan hệ quốc tế

40

Thi viết

26/8¸30/8/2013

14

Khoa học quản lý

30

Thi viết

23/9¸25/9/2013

15

Quản lý kinh tế

40

Thi viết

26/9¸30/9/2013

16

Chính trị học

60

Thi viết

21/10¸28/10/2013

17

Nhà nước & pháp luật

45

Thi viết

25/11¸29/11/2013

18

Lịch sử Đảng CSVN

40

Thi viết

23/12¸27/12/2013

Phổ biến nội dung ôn thi tốt nghiệp

19

Quốc phòng an ninh

45

Thi viết

24/02¸28/02/2014

Đi nghiên cứu thực tế tháng 3/2014

(Thời gian, địa điểm cụ thể do Ban chỉ đạo, tập thể lớp quyết định và thực hiện)

20

Khoa học hành chính

150

Thi viết

21/4¸29/4/2014

22/5¸30/5/2014

Thi Tốt nghiệp

Tháng 8/2014

Họp kiểm điểm cá nhân cuối khóa

Tháng 8/2014

Bế giảng khóa học

Tháng 9/2014

Lịch thi từng học phần do chủ nhiệm lớp bố trí!

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM 2013 - 2014

LỚP CCLLCT-HC TẠI CHỨC CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG - KHÓA 30 (2012-2014)

Sĩ số: 120     Địa điểm: P201C – A14 Học viện CT-HC QG Hồ Chí Minh

CN lớp: Th.s Phùng Thu Hiền          ĐT: 0989.135658

TT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TIẾT

H. THỨC

KẾT THÚC MÔN HỌC

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

GHI CHÚ13

Quốc phòng an ninh

45

Thi viết

26/8¸30/8/2013

Đi nghiên cứu thực tế tháng 9/2013

(Thời gian và địa điểm cụ thể do Ban chỉ đạo và tập thể lớp quyết định thực hiện)

14

Kinh tế phát triển

40

Thi viết

21/10¸24/10/2013

15

Khoa học quản lý

30

Thi viết

25/10¸29/10/2013

16

Quan hệ quốc tế

40

Thi viết

25/11¸29/11/2013

17

Quản lý kinh tế

40

Thi viết

23/12¸26/12/2013

18

Tôn giáo và tín ngưỡng

30

Thi viết

27/12¸31/12/2013

19

Lịch sử Đảng CSVN

40

Thi viết

24/02¸28/02/2014

Phổ biến nội dung ôn thi tốt nghiệp

20

Khoa học hành chính

150

Thi viết

24/3¸01/4/2014

Học

thứ 7

21/4¸29/4/2014

Thi Tốt nghiệp

Tháng 06/2014

Họp kiểm điểm cá nhân cuối khóa

Tháng 06/2014

Bế giảng khóa học

Tháng 08/2014

Lịch thi từng học phần do chủ nhiệm lớp bố trí!

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM 2013 - 2014

LỚP CCLLCT-HC TẠI CHỨC ĐÀI THVN – K3 (2012-2014)

Sĩ số: 120  Địa điểm: P101C – A14 Học viện CT-HC QG Hồ Chí Minh

Số 135 Nguyễn Phong Sắc – Cầu Giấy – Hà Nội

CN lớp: Th.s Lý Thị Bích Hồng             ĐT: 0988.682484

TT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TIẾT

H. THỨC

KẾT THÚC MÔN HỌC

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

GHI CHÚĐi nghiên cứu thực tế 10 ngày

Tháng 7/2013

13

Lịch sử Đảng CSVN

40

Thi viết

01/8¸06/8/2013

14

Xã hội học LĐQL

30

Thi viết

07/8¸09/8/2013

15

Xây dựng Đảng CSVN

60

Thi viết

06/9¸13/9/2013

16

Khoa học hành chính

150

Thi viết

30/9¸08/10/2013

Thi viết

31/10¸08/11/2013

17

Khoa học quản lý

30

Thi viết

02/12¸04/12/2013

18

Quản lý kinh tế

40

Thi viết

05/12¸10/12/2013

Phổ biến nội dung ôn thi Tốt nghiệp

19

Nhà nước & pháp luật

45

Thi viết

06/01¸11/01/2014

20

Quốc phòng - an ninh

45

Thi viết

03/02¸08/02/2014

Thi Tốt nghiệp

Tháng 3/2014

Họp kiểm điểm cá nhân cuối khóa

Tháng 4/2014

Bế giảng khóa học

Tháng 5/2014

 Lịch thi từng học phần do chủ nhiệm lớp bố trí!

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM 2013 - 2014

LỚP CCLLCT-HC TẠI CHỨC THÀNH UỶ HÀ NỘI - K23 (2012-2014)

Sĩ số:   112 Địa điểm: Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong 220 đường Láng - Hà Nội

Chủ nhiệm lớp: Th.s Nguyễn Thị Kim Thanh              ĐT: 0984.820533

TT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TIẾT

H. THỨC

KẾT THÚC MÔN HỌC

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

GHI CHÚ7

Văn hóa & ĐLPTVH

40

Thi viết

26/8¸30/8/2013

8

Chính trị học

60

Thi viết

23/9¸28/9/2013

Đi nghiên cứu thực tế tháng 10/2013

(Thời gian, địa điểm cụ thể do Ban chỉ đạo, tập thể lớp quyết định và thực hiện)

9

Tâm lý LĐQL

30

Thi viết

25/11¸27/11/2013

10

Tôn giáo và tín ngưỡng

30

Thi viết

28/11¸30/11/2013

11

Kinh tế phát triển

40

Thi viết

23/12¸27/12/2013

12

Quan hệ quốc tế

40

Thi viết

24/02¸28/02/2014

13

Khoa học quản lý

30

Thi viết

24/3¸26/3/2014

14

Xã hội học LĐQL

30

Thi viết

27/3¸29/3/2014

15

Lịch sử Đảng CSVN

40

Thi viết

21/4¸25/4/2014

16

Quốc phòng an ninh

45

Thi viết

26/5¸30/5/2014

17

Nhà nước & pháp luật

45

Thi viết

23/6¸27/6/2014

Lịch thi từng học phần do chủ nhiệm lớp bố trí!

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM 2013 - 2014

LỚP CCLLCT-HC TẠI CHỨC QUẢNG NINH - K4 (2012-2014)

Sĩ số: 117       Địa điểm:  Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ - tỉnh Quảng Ninh

CN lớp: Th.s Lý Thị Bích Hồng             ĐT: 0988.682484

TT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TIẾT

SỐ GV

H. THỨC

KẾT THÚC MÔN HỌC

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

GHI CHÚ

ĐỢT IV

6

KTCT-TBCN

45

02

Thi viết

05/8¸09/8/2013

7

KTCT-TKQĐ

45

02

Thi viết

10/8¸15/8/2013

8

Quốc phòng an ninh

45

02

Thi viết

16/8¸21/8/2013

ĐỢT V

9

Chủ nghĩa XHKH

45

02

Thi viết

30/9¸04/10/2013

10

Nhà nước & pháp luật

45

02

Thi viết

05/10¸10/10/2013

11

Tôn giáo và tín ngưỡng

30

02

Thi viết

11/10¸14/10/2013

ĐỢT VI

12

Chính trị học

60

03

Thi viết

02/12¸07/12/2013

13

Kinh tế phát triển

40

02

Thi viết

09/12¸12/12/2013

14

Khoa học quản lý

30

02

Thi viết

13/12¸16/12/2013

ĐỢT VII

15

Xây dựng Đảng CSVN

60

03

Thi viết

03/3¸08/3/2014

16

Quản lý kinh tế

40

02

Thi viết

10/3¸13/3/2014

17

Lịch sử Đảng CSVN

40

02

Thi viết

14/3¸18/3/2014

ĐỢT VIII

18

Văn hóa và ĐLPTVH

40

02

Thi viết

05/5¸08/5/2014

Đi nghiên cứu thực tế

09/5¸16/5/2014

Lịch thi từng học phần do chủ nhiệm lớp bố trí!

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM 2013 - 2014

LỚP CCLLCT-HC TẠI CHỨC THÀNH ỦY HÀ NỘI – KHÓA 21 (2012-2014)

Sĩ số:           Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Từ Liêm – Đường Nguyễn Cơ Thạch – Từ Liêm – Hà Nội.

CN lớp: Th.s Vũ Băng Trinh            ĐT:

TT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TIẾT

H. THỨC

KẾT THÚC MÔN HỌC

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

GHI CHÚ18

Khoa học hành chính

150

Thi viết

05/8¸13/8/2013

09/9¸17/9/2013

19

Quản lý kinh tế

40

Thi viết

07/10¸11/10/2013

20

Xã hội học LĐQL

30

Thi viết

12/10¸15/10/2013

Thi Tốt nghiệp

Tháng 11/2013

Họp kiểm điểm cá nhân cuối khóa

Tháng 12/2013

Bế giảng khóa học

Tháng 01/2014

      Lịch thi từng học phần do chủ nhiệm lớp bố trí!

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM 2013 - 2014

LỚP CCLLCT-HC TẠI CHỨC CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG - KHÓA 31 (2013-2015)

Sĩ số: 100     Địa điểm: P203C – A14 Học viện CT-HC QG Hồ Chí Minh

CN lớp: Th.s Lê Thị Hoa       ĐT: 0904.292346

TT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TIẾT

H. THỨC

KẾT THÚC MÔN HỌC

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

GHI CHÚ6

Chủ nghĩa XHKH

45

Thi viết

12/8¸16/8/2013

7

Tư tưởng Hồ Chí Minh

40

Thi viết

09/9¸13/9/2013

8

Văn hóa và ĐLPTVH

40

Thi viết

07/10¸11/10/2013

9

Tôn giáo và tín ngưỡng

30

Thi viết

11/11¸13/11/2013

Học

thứ bảy

10

Tâm lý LĐQL

30

Thi viết

14/11¸18/11/2013

11

Chính trị học

60

Thi viết

09/12¸16/12/2013

12

Nhà nước & pháp luật

45

Thi viết

13/01¸17/01/2014

13

Kinh tế phát triển

40

Thi viết

10/3¸14/3/2014

14

Xã hội học LĐQL

30

Thi viết

07/4¸09/4/2014

15

Khoa học quản lý

30

Thi viết

10/4¸14/4/2014

Học

thứ bảy

16

Quốc phòng an ninh

45

Thi viết

12/5¸16/5/2014

17

Quản lý kinh tế

40

Thi viết

09/6¸13/6/2014

Lịch thi từng học phần do chủ nhiệm lớp bố trí!

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM 2013 - 2014

LỚP CCLLCT-HC TẠI CHỨC BỘ CÔNG THƯƠNG – K6 (2011-2013)

Sĩ số:           Địa điểm: Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ - Bộ Công thương,   Số 193 phố Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai

CN lớp: TS. Ngô Thị Thu Ngà         ĐT: 0904.162980

TT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TIẾT

H. THỨC

KẾT THÚC MÔN HỌC

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

GHI CHÚ

19

Xây dựng Đảng CSVN

60

Thi viết

13/8¸20/8/2013

20

Quốc phòng - An ninh

45

Thi viết

09/9¸14/9/2013

Thi Tốt nghiệp

Tháng 11/2013

Họp kiểm điểm cá nhân cuối khóa

Tháng 11/2013

Bế giảng khóa học

Tháng 12/2013

      Lịch thi từng học phần do chủ nhiệm lớp bố trí!

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM 2013 - 2014

LỚP CCLLCT-HC ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CQTW – K2 (2012-2014)

Sĩ số: 111  Địa điểm: HT102C – A14 Học viện CT-HC QG Hồ Chí Minh

Số 135 Nguyễn Phong Sắc – Cầu Giấy – Hà Nội

CN lớp: Th.s Vũ Thanh Hương              ĐT: 0906.561420

TT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TIẾT

H. THỨC

KẾT THÚC MÔN HỌC

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

GHI CHÚ14

Xã hội học LĐQL

30

Thi viết

01/8¸05/8/2013

15

Lịch sử Đảng CSVN

40

Thi viết

06/8¸09/8/2013

16

Văn hóa và ĐLPTVH

40

Thi viết

04/9¸07/9/2013

17

Tâm lý LĐQL

30

Thi viết

09/9¸12/9/2013

Đi nghiên cứu thực tế 10 ngày

Tháng 10/2013

18

Quan hệ quốc tế

40

Thi viết

04/11¸08/11/2013

Phổ biến nội dung ôn thi Tốt nghiệp

19

Quốc phòng an ninh

45

Thi viết

02/12¸06/12/2013

20

Khoa học hành chính

150

Thi viết

02/01¸10/01/2014

27/02¸07/3/2014

Thi Tốt nghiệp

Tháng 4/2014

Họp kiểm điểm cá nhân cuối khóa

Tháng 5/2014

Bế giảng khóa học

Tháng 5/2014

      Lịch thi từng học phần do chủ nhiệm lớp bố trí!

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM 2013 - 2014

LỚP CCLLCT-HC TẠI CHỨC HẢI PHÒNG - KHÓA 8 (2012-2014)

Sĩ số: 120    Địa điểm: Trường Chính trị Tô Hiệu – Hải Phòng

CN lớp: Nguyễn Thị Kim Thanh     ĐT: 0984.820533

TT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TIẾT

SỐ GV

H. THỨC

KẾT THÚC MÔN HỌC

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

GHI CHÚ

Đi nghiên cứu thực tế tháng 7/2013

(Thời gian, địa điểm cụ thể do Ban chỉ đạo, tập thể lớp quyết định và thực hiện)

13

Quốc phòng an ninh

45

02

Thi viết

12/8¸17/8/2013

14

Xây dựng Đảng CSVN

60

03

Thi viết

16/9¸23/9/2013

15

Nhà nước & pháp luật

45

02

Thi viết

14/10¸19/10/2013

16

Lịch sử Đảng CSVN

40

02

Thi viết

11/11¸14/11/2013

17

Xã hội học LĐQL

30

02

Thi viết

15/11¸18/11/2013

18

Kinh tế phát triển

40

02

Thi viết

16/12¸20/12/2013

Phổ biến nội dung ôn thi tốt nghiệp

19

Quản lý kinh tế

40

02

Thi viết

13/01¸17/01/2014

20

Khoa học hành chính

150

06

Thi viết

10/3¸18/3/2014

07/4¸15/4/2014

Thi Tốt nghiệp

Tháng 6/2014

Họp kiểm điểm cá nhân cuối khóa

Tháng 6/2014

Bế giảng khóa học

Tháng 8/2014

Lịch thi từng học phần do chủ nhiệm lớp bố trí!

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM 2013 - 2014

LỚP CCLLCT-HC BCĐ TÂY NAM BỘ VÀ SÓC TRĂNG - KHÓA I (2012-2014)

CN lớp: TS Nguyễn Đức Hưng         ĐT: 0903.464749

TT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TIẾT

SỐ G.VIÊN

H. THỨC

KẾT THÚC MÔN HỌC

Lớp CCLLCT-HC Ban Chỉ đạo

Tây Nam Bộ - KI

Địa điểm: Trường ĐH Cần Thơ

Lớp CCLLCT-HC Sóc Trăng - KI

Địa điểm:  Trường CT Sóc TrăngĐợt VI

14

Chính trị học

60

03

Thi viết

01/8¸08/8/2013

03/8¸10/8/2013

15

NN & PL

45

02

Thi viết

09/8¸14/8/2013

12/8¸16/8/2013

16

Xã hội học LĐQL

30

02

Thi viết

15/8¸17/8/2013

17/8¸21/8/2013

Đợt VII

17

Lịch sử Đảng CSVN

40

02

Thi viết

01/10¸04/10/2013

03/10¸07/10/2013

18

Xây dựng Đảng

60

03

Thi viết

05/10¸11/10/2013

08/10¸14/10/2013

Phổ biến nội dung ôn thi Tốt nghiệp

19

Quốc phòng an ninh

45

02

Thi viết

12/10¸17/10/2013

15/10¸19/10/2013

Đợt VIII

20

Khoa học hành chính

150

06

Thi viết

02/12¸18/12/2013

05/12¸21/12/2013

Đi thực tế (10 ngày)

Thời gian, địa điểm do Ban chỉ đạo và tập thể lớp quyết định và thực hiện

Đợt IX

Thi Tốt nghiệp

Tháng 3/2014

Có thông báo cụ thể

Tháng 3/2014

Có thông báo cụ thể

Đợt X

Họp kiểm điểm cá nhân cuối khóa

Đầu tháng 5/2014

Đầu tháng 5/2014

Bế giảng khóa học

Giữa tháng 5/2014

Giữa tháng 5/2014

Lịch thi từng học phần do chủ nhiệm lớp bố trí!

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM 2013 - 2014

LỚP CCLLCT-HC TẠI CHỨC THÀNH ỦY HÀ NỘI – K20 (2011-2013)

Sĩ số:           Địa điểm: Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong  - Hà Nội                                                     

CN lớp: Vũ Băng Trinh                    ĐT:

TT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TIẾT

H. THỨC

KẾT THÚC MÔN HỌC

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

GHI CHÚ

20

Khoa học hành chính

150

Thi viết

09/9¸17/9/2013

14/10¸22/10/2013

Thi Tốt nghiệp

Giữa tháng 11/2013

Họp kiểm điểm cá nhân cuối khóa

Cuối tháng 11/2013

Bế giảng khóa học

Giữa tháng 12/2013

      Lịch thi từng học phần do chủ nhiệm lớp bố trí!

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM 2013 - 2014

LỚP CCLLCT-HC TẠI CHỨC BỘ TNMT- KHÓA 2 (2012-2014)

Sĩ số: 110             Địa điểm: HT 103C - A14

Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

135 Nguyễn Phong Sắc – Hà Nội

CN lớp: Th.s Nguyễn Thị Kim Thanh        ĐT: 0984.820533

TT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TIẾT

H. THỨC

KẾT THÚC MÔN HỌC

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

GHI CHÚĐi nghiên cứu thực tế tháng 7/2013

(Thời gian, địa điểm cụ thể do Ban chỉ đạo, tập thể lớp quyết định và thực hiện)

12

Nhà nước & pháp luật

45

Thi viết

19/8¸23/8/2013

13

Quan hệ quốc tế

40

Thi viết

16/9¸19/9/2013

14

Xã hội học LĐQL

30

Thi viết

20/9¸23/9/2013

Học cả ngày thứ bảy

15

Xây dựng Đảng CSVN

60

Thi viết

14/10¸21/10/2013

16

Khoa học hành chính

150

Thi viết

18/11¸23/11/2013

16/12¸20/12/2013

13/01¸17/01/2014

17

Văn hóa & ĐLPTVH

40

Thi viết

17/3¸21/3/2014

Phổ biến nội dung ôn thi tốt nghiệp

18

Quản lý kinh tế

40

Thi viết

14/4¸18/4/2014

19

Lịch sử Đảng CSVN

40

Thi viết

19/5¸23/5/2014

20

Quốc phòng an ninh

45

Thi viết

16/6¸20/6/2014

Thi Tốt nghiệp

Tháng 8/2014

Họp kiểm điểm cá nhân cuối khóa

Tháng 8/2014

Bế giảng khóa học

Tháng 9/2014

Lịch thi từng học phần do chủ nhiệm lớp bố trí!

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM 2013 - 2014

LỚP CCLLCT-HC TẠI CHỨC ĐẢNG ỦY KHỐI

DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG - KHÓA 2 (2011-2013)

Sĩ số:           Địa điểm: Số 381 - phố Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội

CN lớp: Th.s Trần Thuận Vũ           ĐT: 0912.717117

TT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TIẾT

H. THỨC

KẾT THÚC MÔN HỌC

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

GHI CHÚ

18

Chính trị học

60

Thi viết

12/8¸19/8/2013

19

Xây dựng Đảng CSVN

45

Thi viết

09/9¸16/9/2013

20

Khoa học hành chính

150

Thi viết

07/10¸15/10/2013

04/11¸12/11/2013

Thi Tốt nghiệp

Tháng 12/2013

Họp kiểm điểm cá nhân cuối khóa

Tháng 01/2014

Bế giảng khóa học

Tháng 03/2014

   Lịch thi từng học phần do chủ nhiệm lớp bố trí!

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM 2013 - 2014

LỚP CCLLCT-HC TẠI CHỨC LÀO CAI - KHÓA IV (2012-2014)

Sĩ số: 120   Địa điểm: Trường Chính trị Tỉnh Lào Cai

CN lớp: TS Lê Văn Toàn       ĐT: 0916.881899

TT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TIẾT

H. THỨC

KẾT THÚC MÔN HỌC

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

GHI CHÚĐợt IV

8

Chủ nghĩa XHKH

45

Thi viết

02/8¸07/8/2013

9

Tư tưởng Hồ Chí Minh

40

Thi viết

08/8¸12/8/2013

10

Tôn giáo và tín ngưỡng

30

Thi viết

13/8¸16/8/2013

Đợt V. Đi nghiên cứu thực tế tháng 10/2013

(Thời gian, địa điểm cụ thể do Ban chỉ đạo, tập thể lớp quyết định và thực hiện)

Đợt VI

11

Nhà nước và pháp luật

45

Thi viết

09/12¸13/12/2013

12

Chính trị học

60

Thi viết

14/12¸20/12/2013

Đợt VII

13

Khoa học quản lý

30

Thi viết

24/02¸26/02/2014

14

Kinh tế phát triển

40

Thi viết

27/02¸03/3/2014

15

Xã hội học LĐQL

30

Thi viết

04/3¸07/3/2014

Đợt VIII

16

Xây dựng Đảng CSVN

60

Thi viết

07/4¸12/4/2014

17

Lịch sử Đảng CSVN

40

Thi viết

14/4¸18/4/2014

Đợt IX

18

Khoa học hành chính

150

Thi viết

02/6¸18/6/2014

       Lịch thi từng học phần do chủ nhiệm lớp bố trí!

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM 2013 - 2014

LỚP CCLLCT-HC TẠI CHỨC TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KHÓA 3 (2012-2014)

Sĩ số: 113    Địa điểm: P101C – A14 Học viện CT-HC QG Hồ Chí Minh

CN lớp: Nguyễn Khánh Linh            ĐT: 0983.108154

TT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TIẾT

H. THỨC

KẾT THÚC MÔN HỌC

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

GHI CHÚĐi nghiên cứu thực tế

27/7¸02/8/2013

12

Chính trị học

60

Thi viết

23/8¸29/8/2013

Học cả ngày thứ bảy

13

Xây dựng Đảng CSVN

60

Thi viết

23/9¸30/9/2013

14

Khoa học hành chính

150

Thi viết

21/10¸29/10/2013

22/11¸29/11/2013

15

Quốc phòng an ninh

45

Thi viết

23/12¸30/12/2013

16

Kinh tế phát triển

40

Thi viết

24/02¸28/02/2014

17

Quản lý kinh tế

40

Thi viết

24/3¸27/3/2014

Phổ biến nội dung ôn thi tốt nghiệp

18

Tôn giáo và tín ngưỡng

30

Thi viết

28/3¸31/3/2014

19

Lịch sử Đảng CSVN

40

Thi viết

21/4¸24/4/2014

20

Xã hội học LĐQL

30

Thi viết

25/4¸29/4/2014

Thi Tốt nghiệp

Tháng 6/2014

Họp kiểm điểm cá nhân cuối khóa

Tháng 8/2014

Bế giảng khóa học

Tháng 8/2014

Lịch thi từng học phần do chủ nhiệm lớp bố trí!

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM 2013 - 2014

LỚP CCLLCT-HC TẠI CHỨC TỔNG CỤC AN NINH - KHÓA 3 (2012-2014)

Sĩ số:          Địa điểm: Học viện An Ninh – Thanh Xuân – Hà Nội

CN lớp: Th.s Trần Thị Thuận Vũ              ĐT: 0912.717117

TT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TIẾT

H. THỨC

KẾT THÚC MÔN HỌC

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

GHI CHÚ13

Lịch sử Đảng CSVN

40

Thi viết

26/8¸30/8/2013

14

Kinh tế phát triển

40

Thi viết

16/9¸19/9/2013

15

Khoa học quản lý

30

Thi viết

20/9¸23/9/2013

Đi nghiên cứu thực tế tháng 10/2013

(Thời gian và địa điểm cụ thể do Ban chỉ đạo, tập thể lớp quyết định và thực hiện)

16

Quốc phòng an ninh

45

Thi viết

25/11¸29/11/2013

17

Xây dựng Đảng CSVN

60

Thi viết

16/12¸23/12/2013

18

Văn hoá và ĐLPTVH

40

Thi viết

13/01¸17/01/2014

Phổ biến nội dung ôn thi tốt nghiệp

19

Khoa học hành chính

150

Thi viết

17/3¸25/3/2014

14/4¸22/4/2014

20

Quản lý kinh tế

40

Thi viết

19/5¸23/5/2014

Thi Tốt nghiệp

Tháng 6/2014

Họp kiểm điểm cá nhân cuối khóa

Tháng 8/2014

Bế giảng khóa học

Tháng 8/2014

Lịch thi từng học phần do chủ nhiệm lớp bố trí!

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM 2013 - 2014

LỚP CCLLCT-HC TẠI CHỨC TỈNH HÀ GIANG KHÓA 7 (2013 - 2015)

Sĩ số:          Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Hà Giang - Tp. Hà Giang

CNL: Th.s Nguyễn Văn Lượng         ĐT: 0913.514876

TT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TIẾT

SỐ G.VIÊN

H. THỨC

KẾT THÚC MÔN HỌC

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

GHI CHÚKhai giảng khóa học

S: 11/5/2014

Đợt I

1

Triết học - DVBC

45

02

Thi viết

C: 11/5¸15/5/2013

2

Triết học - DVLS

45

02

Thi viết

17/5¸21/5/2013

Đợt II

3

KTCT - TBCN

45

02

Thi viết

10/6¸14/6/2013

4

KTCT - TKQĐ

45

02

Thi viết

17/6¸21/6/2013

Đợt III

5

CNXHKH

45

02

Thi viết

12/8¸16/8/2013

6

Tư tưởng Hồ Chí Minh

40

02

Thi viết

19/8¸22/8/2013

7

Tôn giáo & tín ngưỡng

30

02

Thi viết

25/8¸27/8/2013

Đợt IV

8

Quan hệ quốc tế

40

02

Thi viết

07/10¸10/10/2013

9

Văn hóa & ĐLPTVH

40

02

Thi viết

13/10¸16/10/2013

10

Khoa học quản lý

30

02

Thi viết

19/10¸21/10/2013

Đợt V

11

Chính trị học

60

03

Thi viết

09/12¸14/12/2013

12

Nhà nước & pháp luật

45

02

Thi viết

17/12¸21/12/2013

Đợt VI

13

Xây dựng Đảng CSVN

60

03

Thi viết

10/3¸15/3/2014

14

Kinh tế phát triển

40

02

Thi viết

18/3¸21/3/2014

Đợt VII

Thi hết môn của đợt VI

12, 13/5/2014

Đi nghiên cứu thực tế 07 ngày

14/5¸20/5/2014

Lịch thi từng học phần do chủ nhiệm lớp bố trí!

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM 2013 - 2014

LỚP CCLLCT-HC TẠI CHỨC TỈNH BÌNH DƯƠNG - K2 , BÌNH PHƯỚC - K1,

TP. HỒ CHÍ MINH (2013 - 2015)

CN lớp: Th.s Nguyễn Đức Hải         ĐT:  0912.346687

TT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TIẾT

SỐ G.VIÊN

H. THỨC

KẾT THÚC MÔN HỌC

Tỉnh Bình Dương Khóa 2

Tỉnh Bình Phước Khóa 1

Thành phố

Hồ Chí Minh

Khai giảng khóa học

S: 27/5/2013

S: 28/5/2013

S: 29/5/2013

Đợt I

1

Triết học-DVBC

45

02

Thi viết

C:27/5¸31/5/2013

30/5¸04/6/2013

03/6¸07/6/2013

2

Triết học-DVLS

45

02

Thi viết

01/6¸06/6/2013

05/6¸10/6/2013

08/6¸13/6/2013

Đợt II

3

KTCT-TBCN

45

02

Thi viết

02/8¸07/8/2013

05/8¸09/8/2013

08/8¸13/8/2013

4

KTCT-TKQĐ

45

02

Thi viết

08/8¸13/8/2013

10/8¸15/8/2013

14/8¸17/8/2013

Đợt III

5

CNXHKH

45

02

Thi viết

07/10¸11/10/2013

09/10¸14/10/2013

12/10¸17/10/2013

6

TT HCM

40

02

Thi viết

12/10¸16/10/2013

15/10¸18/10/2013

18/10¸22/10/2013

7

XHH LĐQL

30

02

Thi viết

17/10¸19/10/2013

19/10¸22/10/2013

23/10¸25/10/2013

Đợt IV

8

QHQT

40

02

Thi viết

02/12¸05/12/2013

04/12¸07/12/2013

07/12¸11/12/2013

9

VH & ĐLPTVH

40

02

Thi viết

06/12¸10/12/2013

09/12¸12/12/2013

12/12¸16/12/2013

Đợt V

10

Tâm lý LĐQL

30

02

Thi viết

10/3¸12/3/2014

12/3¸14/3/2014

14/3¸16/3/2014

11

Khoa học quản lý

30

02

Thi viết

13/3¸15/3/2014

15/3¸18/3/2014

17/3¸20/3/2014

12

Chính trị học

60

03

Thi viết

17/3¸22/3/2014

19/3¸25/3/2014

21/3¸27/3/2014

Đợt VI

13

Xây dựng Đảng

60

03

Thi viết

12/5¸17/5/2014

14/5¸20/5/2014

17/5¸23/5/2014

14

Kinh tế phát triển

40

02

Thi viết

19/5¸22/5/2014

21/5¸24/5/2014

24/5¸27/5/2014

15

TG & TN

30

02

Thi viết

23/5¸26/5/2014

26/5¸28/5/2014

28/5¸31/5/2014

Lịch thi từng học phần do chủ nhiệm lớp bố trí!

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM 2013 - 2014

LỚP CCLLCT-HC TẠI CHỨC BỘ CÔNG THƯƠNG KHÓA 7 (2013 - 2015)

Sĩ số:    Địa điểm: Trường Cao đẳng Công nghiệp thực phẩm - Việt Trì - Phú Thọ

CNL: Th.s Lê Thị Hoa            ĐT: 0904.292346

TT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TIẾT

SỐ G.VIÊN

H. THỨC

KẾT THÚC MÔN HỌC

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

GHI CHÚKhai giảng khóa học

S: 20/5/2014

1

Quan hệ quốc tế

40

02

Thi viết

21/5¸25/5/2013

2

Triết học - DVBC

45

02

Thi viết

17/6¸22/6/2013

3

Triết học - DVLS

45

02

Thi viết

19/8¸23/8/2013

4

KTCT - TBCN

45

02

Thi viết

16/9¸20/9/2013

5

KTCT - TKQĐ

45

02

Thi viết

14/10¸19/10/2013

6

CNXHKH

45

02

Thi viết

18/11¸23/11/2013

7

Văn hóa & ĐLPTVH

40

02

Thi viết

16/12¸19/12/2013

8

Tôn giáo & tín ngưỡng

30

02

Thi viết

20/12¸23/12/2013

9

Tư tưởng Hồ Chí Minh

40

02

Thi viết

13/01¸17/01/2014

10

Kinh tế phát triển

40

02

Thi viết

17/02¸21/02/2014

11

Chính trị học

60

03

Thi viết

10/3¸15/3/2014

12

Xã hội học LĐQL

30

02

Thi viết

14/4¸16/4/2014

13

Tâm lý LĐQL

30

02

Thi viết

17/4¸19/4/2014

14

Khoa học quản lý

30

02

Thi viết

12/5¸14/5/2014

15

Quản lý kinh tế

40

02

Thi viết

15/5¸19/5/2014

16

Lịch sử Đảng CSVN

60

03

Thi viết

09/6¸14/6/2014

Lịch thi từng học phần do chủ nhiệm lớp bố trí!

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM 2013 - 2014

LỚP CCLLCT-HC TẠI CHỨC TẬP ĐOÀN THAN & KHOÁNG SẢN

VIỆT NAM KHÓA 8 (2013 - 2015)

Sĩ số: 102    Địa điểm: Trường Cao đẳng nghề mỏ Hữu Nghị - P. Thanh Sơn - Tp. Uông Bí - Quảng Ninh

CNL: Th.s Vũ Thanh Hương            ĐT: 0906.561420

TT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TIẾT

SỐ G.VIÊN

H. THỨC

KẾT THÚC MÔN HỌC

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

GHI CHÚKhai giảng khóa học

S: 14/5/2014

1

Quan hệ quốc tế

40

02

Thi viết

C: 14/5¸18/5/2013

2

Triết học - DVBC

45

02

Thi viết

10/6¸15/6/2013

3

Triết học - DVLS

45

02

Thi viết

12/8¸17/8/2013

4

KTCT - TBCN

45

02

Thi viết

23/9¸27/9/2013

5

KTCT - TKQĐ

45

02

Thi viết

21/10¸26/10/2013

6

CNXHKH

45

02

Thi viết

11/11¸16/11/2013

7

Tư tưởng Hồ Chí Minh

40

02

Thi viết

09/12¸12/12/2013

8

Tôn giáo & tín ngưỡng

30

02

Thi viết

13/12¸16/12/2013

9

Chính trị học

60

03

Thi viết

17/02¸22/02/2014

10

Nhà nước & pháp luật

45

02

Thi viết

10/3¸14/3/2014

11

Văn hóa & ĐLPTVH

40

02

Thi viết

07/4¸12/4/2014

12

Kinh tế phát triển

40

02

Thi viết

12/5¸15/5/2014

13

Khoa học quản lý

30

02

Thi viết

16/5¸19/5/2014

14

Xây dựng Đảng CSVN

60

03

Thi viết

09/6¸14/6/2014

Lịch thi từng học phần do chủ nhiệm lớp bố trí!

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM 2013 - 2014

LỚP CCLLCT-HC TẠI CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO,

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO (2013 - 2015)

Sĩ số:          Địa điểm: HT 203C - A14 Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh số 419 - Hoàng Quốc Việt - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

CNL: Th.s Nguyễn Học          ĐT: 0947.195886

TT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TIẾT

H. THỨC

KẾT THÚC MÔN HỌC

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

GHI CHÚKhai giảng khóa học

S: 04/6/2014

1

Triết học - DVBC

45

Thi viết

C: 04/6¸08/6/2013

Học

thứ bảy

2

Triết học - DVLS

45

Thi viết

05/8¸09/8/2013

3

KTCT - TBCN

45

Thi viết

03/9¸07/9/2013

Học

thứ bảy

4

KTCT - TKQĐ

45

Thi viết

30/9¸04/10/2013

5

CNXHKH

45

Thi viết

04/11¸08/11/2013

6

Tư tưởng Hồ Chí Minh

40

Thi viết

02/12¸06/12/2013

7

Xã hội học LĐQL

30

Thi viết

06/01¸08/01/2014

8

Tôn giáo & tín ngưỡng

30

Thi viết

09/01¸11/01/2014

Học

thứ bảy

9

Quan hệ quốc tế

40

Thi viết

03/3¸07/3/2014

10

Kinh tế phát triển

40

Thi viết

31/3¸04/4/2014

11

Xây dựng Đảng CSVN

60

Thi viết

05/5¸10/5/2014

Học

thứ bảy

12

Nhà nước & pháp luật

45

Thi viết

02/6¸06/6/2014

Lịch thi từng học phần do chủ nhiệm lớp bố trí!

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM 2013 - 2014

LỚP CCLLCT-HC TẠI CHỨC HẢI PHÒNG - Khóa 9

Sĩ số:          Địa điểm: Trường Chính trị Tô Hiệu - Hải Phòng

CNL: Th.s Phùng Thu Hiền              ĐT: 0989.135658

TT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TIẾT

H. THỨC

KẾT THÚC MÔN HỌC

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

GHI CHÚKhai giảng khóa học

S: 06/6/2014

1

Tâm lý LĐQL

30

Thi viết

C: 06/6¸09/6/2013

2

Quan hệ quốc tế

40

Thi viết

05/8¸09/8/2013

3

Triết học - DVBC

45

Thi viết

03/9¸07/9/2013

4

Triết học - DVLS

45

Thi viết

07/10¸12/10/2013

5

KTCT - TBCN

45

Thi viết

04/11¸09/11/2013

6

KTCT - TKQĐ

45

Thi viết

02/12¸07/12/2013

7

CNXHKH

45

Thi viết

06/01¸11/01/2014

8

Tư tưởng Hồ Chí Minh

40

Thi viết

03/3¸06/3/2014

9

Tôn giáo & tín ngưỡng

30

Thi viết

07/3¸10/3/2014

10

Chính trị học

60

Thi viết

31/3¸05/4/2014

11

Lịch sử Đảng CSVN

40

Thi viết

05/5¸08/5/2014

12

Xã hội học LĐQL

30

Thi viết

09/5¸12/5/2014

13

Nhà nước & pháp luật

45

Thi viết

02/6¸07/6/2014

Lịch thi từng học phần do chủ nhiệm lớp bố trí!


Gửi cho bạn bè

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 279 Hôm nay: 1192 Tháng hiện tại: 109910 Tổng lượt truy cập: 9295578

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG