Kế hoạch giảng dạy và học tập các lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính (năm học 2013 - 2014)

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH

QUỐC GIA HỒ CHÍ MINHCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày        tháng  8  năm 2013

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM HỌC 2013 - 2014

LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH A115

Sĩ số:               Hội trường: 102b - A14

CNL:                                                                  ĐT:

TT

Môn học

Số Tiết

Đơn vị

thực hiện

Thời gian

thực hiện

Thi

hết môn

Khai giảng năm học

Sáng: 05/9/2013

Nghe phổ biến quy chế và kế hoạch học tập

Chiều: 05/9/2013

I

Chủ nghĩa Mác-Lênin - Phần I

Chuyên đề 01 ¸10

60

Viện Triết

06/9 ¸ 23/9/2013

C: 27/9/2013

II

Chủ nghĩa Mác-Lênin - Phần II

Chuyên đề 11 ¸ 16

35

Viện

Kinh tế

24/9¸02/10/2013

C: 18/10/2013

Chuyên đề 17¸21, 23

40

Viện CNXHKH

03/10¸14/10/2013

Chuyên đề 22

05

Viện XHH

13/10/2013

III

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chuyên đề 24 ¸32

45

Viện HCM

16/10¸28/10/2013

C: 01/11/2013

IV

Lý luận về Đảng và Xây dựng Đảng

Chuyên đề 33

05

Viện LSĐ

29/10/2013

S: 18/11/2013

Chuyên đề 34 ¸40

35

HV XDĐ

30/10¸07/11/2013

Chuyên đề 41 ¸ 45, 48

30

Viện LSĐ

08/11¸15/11/2013

V

Quan điểm của Đảng về đổi mới

Chuyên đề 46, 47, 53, 54

20

Viện CNXHKH

C:18/11 ¸ 21/11/2013

C: 06/12/2013

Chuyên đề 49

05

Viện NNPL

22/11/2013

Chuyên đề 50 ¸ 52

15

Viện

Kinh tế

25/11¸27/11/2013

Chuyên đề 55, 56

10

Viện

Văn hóa

28, 29/11/2013

Chuyên đề 57

05

Viện QHQT

02/12/2013

VI

Thời đại ...

Chuyên đề 58¸64,73, 76, 77

50

Viện QHQT

03/12¸16/12/2013

C: 20/12/2013

VII

Những vấn đề lớn của thế giới

Chuyên đề 65 ¸ 70

30

Viện Kinh tế

17/12¸24/12/2013

C: 03/01/2014

Chuyên đề 71

05

Viện CTH

25/12/2013

Chuyên đề 72

05

Viện NNPL

26/12/2013

Chuyên đề 74

05

Viện

Văn hóa

27/12/2013

Chuyên đề 75

05

Viện NC.QCN

30/12/2013

VIII

Tu dưỡng tính Đảng

Chuyên đề 97 ¸ 99

15

HV XDĐ

31/12¸03/01/2014

C: 17/01/2014

Chuyên đề 100, 101

10

Viện CNXHKH

06, 07/01/2014

Chuyên đề 102, 104

10

Viện

Văn hóa

08, 09/01/2014

Chuyên đề 103

05

Viện Triết

10/01/2014

Chuyên đề 105

05

Viện HCM

13/01/2014

IX

Khoa học hành chính

175

Viện NNPL

14/01¸14/3/2014

Viện NNPL lên KHGD và thi 03 lần

Nghỉ Tết Nguyên Đán

27/01¸07/02/2014

X

Tư duy chiến lược

Chuyên đề 78¸83

30

Viện CTH

17/3¸24/3/2014

C: 28/3/2014

XI

Khoa học lãnh đạo, quản lý hiện đại

Chuyên đề 84, 85, 87¸90, 92¸95

50

Viện CTH

25/3¸07/4/2014

C: 25/4/2014

Chuyên đề 86

05

Viện NNPL

08/4/2014

Chuyên đề 91, 96

10

Viện

Văn hóa

10, 11/4/2014

Đi thực tế 10 ngày

(TT Đào tạo BDCB, LĐQL + Viện CTH)

12/4¸21/4/2014

Thu hoạch

XII

Quốc phòng an ninh

45

Bộ môn QPAN

22/4¸07/5/2014

C: 09/5/2014

Ôn thi, viết Luận văn

12/5¸12/6/2014

Thi Tốt nghiệp

13/6¸18/6/2014

Kiểm điểm cuối khóa

23, 24/6/2014

Bế giảng

27/6/2014

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM HỌC 2013 - 2014

LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH A116

Sĩ số:               Hội trường: 103B - a14

CNL:                                                                  ĐT:

TT

Môn học

Số Tiết

Đơn vị

thực hiện

Thời gian

thực hiện

Thi

hết môn

Khai giảng năm học

Sáng: 05/9/2013

Nghe phổ biến quy chế và kế hoạch học tập

Chiều: 05/9/2013

I

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chuyên đề 24 ¸32

45

Viện HCM

06/9¸18/9/2013

S: 23/9/2013

II

Chủ nghĩa Mác-Lênin - Phần I

Chuyên đề 01 ¸10

60

Viện Triết

19/9 ¸04/10/2013

S: 07/10/2013

III

Chủ nghĩa Mác-Lênin - Phần II

Chuyên đề 11 ¸ 16

35

Viện

Kinh tế

C: 07/10¸ 15/10/2013

C: 01/11/2013

Chuyên đề 17¸21, 23

40

Viện CNXHKH

16/10¸25/10/2013

Chuyên đề 22

05

Viện XHH

28/10/2013

IV

Lý luận về Đảng và Xây dựng Đảng

Chuyên đề 33

05

Viện LSĐ

29/10/2013

S: 18/11/2013

Chuyên đề 34 ¸40

35

HV XDĐ

30/10¸07/11/2013

Chuyên đề 41 ¸ 45, 48

30

Viện LSĐ

08/11¸15/11/2013

V

Quan điểm của Đảng về đổi mới

Chuyên đề 46, 47, 53, 54

20

Viện CNXHKH

C:18/11¸ 21/11/2013

C: 06/12/2013

Chuyên đề 49

05

Viện NNPL

22/11/2013

Chuyên đề 50 ¸ 52

15

Viện

Kinh tế

25/11¸27/11/2013

Chuyên đề 55, 56

10

Viện

Văn hóa

28, 29/11/2013

Chuyên đề 57

05

Viện QHQT

02/12/2013

VI

Thời đại ...

Chuyên đề 58¸64,73, 76, 77

50

Viện QHQT

03/12¸16/12/2013

C: 20/12/2013

VII

Những vấn đề lớn của thế giới

Chuyên đề 65 ¸ 70

30

Viện Kinh tế

17/12¸24/12/2013

C: 03/01/2014

Chuyên đề 71

05

Viện CTH

25/12/2013

Chuyên đề 72

05

Viện NNPL

26/12/2013

Chuyên đề 74

05

Viện

Văn hóa

27/12/2013

Chuyên đề 75

05

Viện NC.QCN

30/12/2013

VIII

Quốc phòng an ninh

45

Bộ môn QPAN

31/12/2013 ¸13/01/2014

C: 17/01/2014

IX

Tu dưỡng tính Đảng

Chuyên đề 97 ¸ 99

15

HV XDĐ

14/01¸16/01/2014

C: 14/02/2014

Chuyên đề 100, 101

10

Viện CNXHKH

17, 20/01/2014

Chuyên đề 102, 104

10

Viện

Văn hóa

21, 22/01/2014

Chuyên đề 103

05

Viện Triết

23/01/2014

Chuyên đề 105

05

Viện HCM

24/01/2014

Nghỉ Tết Nguyên Đán

27/01¸07/02/2014

X

Khoa học hành chính

175

Viện NNPL

10/02¸28/3/2014

Viện NNPL lên KHGD và thi 03 lần

Đi thực tế 10 ngày

(TT Đào tạo BDCB, LĐQL + Viện NN&PL)

30/3¸08/4/2014

Thu hoạch

XI

Tư duy chiến lược

Chuyên đề 78¸83

30

Viện CTH

10/4¸17/4/2014

C: 18/4/2014

XII

Khoa học lãnh đạo, quản lý hiện đại

Chuyên đề 84, 85, 87¸90, 92¸95

50

Viện CTH

18/4¸05/5/2014

C: 09/5/2014

Phổ biến ôn, thi Tốt nghiệp, viết luận văn

C: 26/4/2014

Chuyên đề 86

05

Viện NNPL

06/5/2014

Chuyên đề 91, 96

10

Viện

Văn hóa

07, 08/5/2014

Ôn thi, viết Luận văn

12/5¸12/6/2014

Thi Tốt nghiệp

13/6¸18/6/2014

Kiểm điểm cuối khóa

23, 24/6/2014

Bế giảng

27/6/2014

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM HỌC 2013 - 2014

LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH A117

Sĩ số:               Hội trường: 214b - A14

CNL:                                                                  ĐT:

TT

Môn học

Số Tiết

Đơn vị

thực hiện

Thời gian

thực hiện

Thi

hết môn

Khai giảng năm học

Sáng: 05/9/2013

Nghe phổ biến quy chế và kế hoạch học tập

Chiều: 05/9/2013

I

Thời đại ...

Chuyên đề 58¸64,73, 76, 77

50

Viện QHQT

06/9¸19/9/2013

S: 23/9/2013

II

Chủ nghĩa Mác-Lênin - Phần I

Chuyên đề 01 ¸10

60

Viện Triết

20/9¸07/10/2013

C: 11/10/2013

III

Chủ nghĩa Mác-Lênin - Phần II

Chuyên đề 11 ¸ 16

35

Viện

Kinh tế

08/10¸16/10/2013

C: 01/11/2013

Chuyên đề 17¸21, 23

40

Viện CNXHKH

17/10¸28/10/2013

Chuyên đề 22

05

Viện XHH

29/10/2013

IV

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chuyên đề 24 ¸32

45

Viện HCM

30/10¸11/11/2013

C: 15/11/2013

V

Những vấn đề lớn của thế giới

Chuyên đề 65 ¸ 70

30

Viện Kinh tế

12/11¸19/11/2013

C: 29/11/2013

Chuyên đề 71

05

Viện CTH

21/11/2013

Chuyên đề 72

05

Viện NNPL

22/11/2013

Chuyên đề 74

05

Viện

Văn hóa

25/11/2013

Chuyên đề 75

05

Viện NC.QCN

26/11/2013

VI

Lý luận về Đảng và Xây dựng Đảng

Chuyên đề 33

05

Viện LSĐ

27/11/2013

C: 20/12/2013

Chuyên đề 34 ¸40

35

HV XDĐ

28/11¸06/12/2013

Chuyên đề 41 ¸ 45, 48

30

Viện LSĐ

09/12¸16/12/2013

VII

Quan điểm của Đảng về đổi mới

Chuyên đề 46, 47, 53, 54

20

Viện CNXHKH

17/12 ¸ 20/12/2013

C: 03/01/2014

Chuyên đề 49

05

Viện NNPL

23/12/2013

Chuyên đề 50 ¸ 52

15

Viện

Kinh tế

24/12¸26/12/2013

Chuyên đề 55, 56

10

Viện

Văn hóa

27, 30/12/2013

Chuyên đề 57

05

Viện QHQT

31/12/2013

VIII

Tư duy chiến lược

Chuyên đề 78¸83

30

Viện CTH

02/01¸09/01/2014

S:

13/01/2014

IX

Khoa học lãnh đạo, quản lý hiện đại

Chuyên đề 84, 85, 87¸90, 92¸95

50

Viện CTH

10/01¸23/01/2014

C: 14/02/2014

Chuyên đề 86

05

Viện NNPL

24/01/2014

Nghỉ Tết Nguyên Đán

27/01¸07/02/2014

Chuyên đề 91, 96

10

Viện

Văn hóa

10, 11/02/2014

X

Tu dưỡng tính Đảng

Chuyên đề 97 ¸ 99

15

HV XDĐ

12/02¸14/02/2014

C: 28/02/2014

Chuyên đề 100, 101

10

Viện CNXHKH

17, 18/02/2014

Chuyên đề 102, 104

10

Viện

Văn hóa

19, 20/02/2014

Chuyên đề 103

05

Viện Triết

21/02/2014

Chuyên đề 105

05

Viện HCM

24/02/2014

XI

Khoa học hành chính

175

Viện NNPL

25/02¸11/4/2014

Viện NNPL lên KHGD và thi 03 lần

Đi thực tế 10 ngày

(TT Đào tạo BDCB, LĐQL + HV XDĐ)

12/4¸21/4/2014

Thu hoạch

XII

Quốc phòng an ninh

45

Bộ môn QPAN

22/4¸07/5/2014

C: 09/5/2014

Phổ biến ôn, thi Tốt nghiệp, viết luận văn

C: 26/4/2014

Ôn thi, viết Luận văn

12/5¸12/6/2014

Thi Tốt nghiệp

13/6¸18/6/2014

Kiểm điểm cuối khóa

23, 24/6/2014

Bế giảng

27/6/2014

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM HỌC 2013 - 2014

LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH A118

Sĩ số:               Hội trường: 303b - A14

CNL:                                                                  ĐT:

TT

Môn học

Số Tiết

Đơn vị

thực hiện

Thời gian

thực hiện

Thi

hết môn

Khai giảng năm học

Sáng: 05/9/2013

Nghe phổ biến quy chế và kế hoạch học tập

Chiều: 05/9/2013

I

Quốc phòng an ninh

45

Bộ môn QPAN

06/9¸18/9/2013

C: 20/9/2013

II

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chuyên đề 24 ¸32

45

Viện HCM

19/9¸01/10/2013

C: 04/10/2013

III

Chủ nghĩa Mác-Lênin - Phần I

Chuyên đề 01 ¸10

60

Viện Triết

02/10¸17/10/2013

S: 21/10/2013

IV

Chủ nghĩa Mác-Lênin - Phần II

Chuyên đề 11 ¸ 16

35

Viện

Kinh tế

18/10¸28/10/2013

C: 15/11/2013

Chuyên đề 17¸21, 23

40

Viện CNXHKH

29/10¸07/11/2013

Chuyên đề 22

05

Viện XHH

08/11/2013

V

Lý luận về Đảng và Xây dựng Đảng

Chuyên đề 33

05

Viện LSĐ

11/11/2013

S: 02/12/2013

Chuyên đề 34 ¸40

35

HV XDĐ

12/11¸19/11/2013

Chuyên đề 41 ¸ 45, 48

30

Viện LSĐ

21/11¸28/11/2013

VI

Quan điểm của Đảng về đổi mới

Chuyên đề 46, 47, 53, 54

20

Viện CNXHKH

C: 29/11¸

04/12/2013

C: 20/12/2013

Chuyên đề 49

05

Viện NNPL

05/12/2013

Chuyên đề 50 ¸ 52

15

Viện

Kinh tế

06/12¸10/12/2013

Chuyên đề 55, 56

10

Viện

Văn hóa

11, 12/12/2013

Chuyên đề 57

05

Viện QHQT

13/12/2013

VII

Khoa học hành chính

175

Viện NNPL

16/12¸14/02/2014

Viện NNPL lên KHGD và thi 03 lần

Nghỉ Tết Nguyên Đán

27/01¸07/02/2014

VIII

Thời đại ...

Chuyên đề 58¸64,73, 76, 77

50

Viện QHQT

17/02¸28/02/2014

C: 07/3/2014

IX

Những vấn đề lớn của thế giới

Chuyên đề 65 ¸ 70

30

Viện Kinh tế

03/3¸10/3/2014

C: 28/3/2014

Chuyên đề 71

05

Viện CTH

11/3/2014

Chuyên đề 72

05

Viện NNPL

12/3/2014

Chuyên đề 74

05

Viện Văn hóa

13/3/2014

Chuyên đề 75

05

Viện NC.QCN

14/3/2013

Đi thực tế 10 ngày

(TT Đào tạo BDCB, LĐQL + Viện Kinh tế)

15/3¸24/3/2014

Thu hoạch

X

Tư duy chiến lược

Chuyên đề 78¸83

30

Viện CTH

25/3¸01/4/2014

C: 04/4/2014

XI

Khoa học lãnh đạo, quản lý hiện đại

Chuyên đề 84, 85, 87¸90, 92¸95

50

Viện CTH

02/4¸16/4/2014

C: 25/4/2014

Chuyên đề 86

05

Viện NNPL

17/4/2014

Chuyên đề 91, 96

10

Viện

Văn hóa

18, 21/4/2014

XII

Tu dưỡng tính Đảng

Chuyên đề 97 ¸ 99

15

HV XDĐ

22/4¸24/4/2014

C: 09/5/2014

Chuyên đề 100, 101

10

Viện CNXHKH

25, 28/4/2014

Phổ biến ôn, thi Tốt nghiệp, viết luận văn

C: 26/4/2014

Chuyên đề 102, 104

10

Viện

Văn hóa

29/4, 05/5/2014

Chuyên đề 103

05

Viện Triết

06/5/2014

Chuyên đề 105

05

Viện HCM

07/5/2014

Ôn thi, viết Luận văn

12/5¸12/6/2014

Thi Tốt nghiệp

13/6¸18/6/2014

Kiểm điểm cuối khóa

23, 24/6/2014

Bế giảng

27/6/2014

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM HỌC 2013-2014

LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH A119

Sĩ số:               Hội trường:  304B - A14

CNL:                                                                  ĐT:

TT

Môn học

Số Tiết

Đơn vị

thực hiện

Thời gian

thực hiện

Thi

hết môn

Khai giảng năm học

Sáng: 05/9/2013

Nghe phổ biến quy chế và kế hoạch học tập

Chiều: 05/9/2013

I

Khoa học hành chính

175

Viện NNPL

06/9 ¸ 24/10/2013

Viện NNPL lên KHGD và thi 03 lần

II

Chủ nghĩa Mác-Lênin - Phần I

Chuyên đề 01 ¸10

60

Viện Triết

25/10¸11/11/2013

C:15/11/2013

III

Chủ nghĩa Mác-Lênin - Phần II

Chuyên đề 11 ¸ 16

35

Viện

Kinh tế

12/11 ¸ 19/11/2013

C: 06/12/2013

Chuyên đề 17¸21, 23

40

Viện CNXHKH

21/11 ¸ 02/12/2013

Chuyên đề 22

05

Viện XHH

03/12/2013

IV

Lý luận về Đảng và Xây dựng Đảng

Chuyên đề 33

05

Viện LSĐ

04/12/2013

C: 27/12/2013

Chuyên đề 34 ¸40

35

HV XDĐ

05/12¸13/12/2013

Chuyên đề 41 ¸ 45, 48

30

Viện LSĐ

16/12¸23/12/2013

V

Quan điểm của Đảng về đổi mới

Chuyên đề 46, 47, 53, 54

20

Viện CNXHKH

24/12 ¸ 27/12/2013

C: 10/01/2014

Chuyên đề 49

05

Viện NNPL

30/12/2013

Chuyên đề 50 ¸ 52

15

Viện

Kinh tế

31/12 ¸ 03/01/2014

Chuyên đề 55, 56

10

Viện

Văn hóa

06, 07/01/2014

Chuyên đề 57

05

Viện QHQT

08/01/2014

VI

Tư duy chiến lược

Chuyên đề 78¸83

30

Viện CTH

09/01 ¸ 16/01/2014

C:

24/01/2014

VII

Khoa học lãnh đạo quản lý hiện đại

Chuyên đề 84, 85, 87¸90, 92¸95

50

Viện CTH

17/01 ¸ 13/02/2014

C: 07/3/2014

Nghỉ Tết Nguyên Đán

27/01 ¸ 07/02/2014

Chuyên đề 86

05

Viện NNPL

14/02/2014

Chuyên đề 91, 96

10

Viện

Văn hóa

17, 18/02/2014

Đi thực tế 10 ngày

(TT Đào tạo BDCB, LĐQL + Viện CTH)

20/02 ¸ 01/3/2014

Thu hoạch

VIII

Thời đại ...

Chuyên đề 58¸64,73, 76, 77

50

Viện QHQT

03/3 ¸14/3/2014

C: 21/3/2014

IX

Những vấn đề lớn của thế giới

Chuyên đề 65 ¸ 70

30

Viện

Kinh tế

17/3¸24/3/2014

C: 04/4/2014

Chuyên đề 71

05

Viện CTH

25/3/2014

Chuyên đề 72

05

Viện NNPL

26/3/2014

Chuyên đề 74

05

Viện

Văn hóa

27/3/2014

Chuyên đề 75

05

Viện NC.QCN

28/3/2014

X

Quốc phòng - An ninh

45

Bộ môn QPAN

31/3 ¸ 10/4/2014

S: 14/4/2014

XI

Tu dưỡng tính Đảng

Chuyên đề 97 ¸ 99

15

HV XDĐ

11/4 ¸ 15/4/2014

S: 28/4/2014

Chuyên đề 100, 101

10

Viện CNXHKH

16, 17/4/2014

Chuyên đề 102, 104

10

Viện

Văn hóa

18/4 ¸21/4/2014

Chuyên đề 103

05

Viện Triết

22/4/2014

Chuyên đề 105

05

Viện HCM

23/4/2014

XII

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chuyên đề 24 ¸32

45

Viện HCM

24/4 ¸ 08/5/2014

C: 09/5/2014

Phổ biến ôn, thi Tốt nghiệp, viết luận văn

C: 26/4/2014

Ôn thi, viết Luận văn

12/5¸12/6/2014

Thi Tốt nghiệp

13/6¸18/6/2014

Kiểm điểm cuối khóa

23, 24/6/2014

Bế giảng

27/6/2014

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM HỌC 2013-2014

LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH A120

Sĩ số:               Hội trường: 313B - A14

CNL:                                                                  ĐT:

TT

Môn học

Số tiết

Đơn vị

thực hiện

Thời gian

thực hiện

Thi

hết môn

Khai giảng năm học

Sáng: 05/9/2013

Nghe phổ biến quy chế và kế hoạch học tập

Chiều: 05/9/2013

I

Lý luận về Đảng và Xây dựng Đảng

Chuyên đề 33

05

Viện LSĐ

06/9/2013

S: 30/9/2013

Chuyên đề 34 ¸40

35

HV XDĐ

09/9¸17/9/2013

Chuyên đề 41 ¸ 45, 48

30

Viện LSĐ

18/9¸25/9/2013

II

Chủ nghĩa Mác-Lênin - Phần I

Chuyên đề 01 ¸10

60

Viện Triết

26/9¸11/10/2013

C: 18/10/2013

III

Chủ nghĩa Mác-Lênin - Phần II

Chuyên đề 11 ¸ 16

35

Viện

Kinh tế

14/10¸22/10/2013

C: 08/11/2013

Chuyên đề 17¸21, 23

40

Viện CNXHKH

23/10¸04/11/2013

Chuyên đề 22

05

Viện XHH

05/11/2013

IV

Thời đại ...

Chuyên đề 58¸64,73, 76, 77

50

Viện QHQT

06/11¸19/11/2013

C:22/11/2013

V

Những vấn đề lớn của thế giới

Chuyên đề 65 ¸ 70

30

Viện

Kinh tế

21/11¸28/11/2013

S: 09/12/2013

Chuyên đề 71

05

Viện CTH

29/11/2013

Chuyên đề 72

05

Viện NNPL

02/12/2013

Chuyên đề 74

05

Viện

Văn hóa

03/12/2013

Chuyên đề 75

05

Viện NC.QCN

04/12/2013

VI

Quan điểm của Đảng về đổi mới

Chuyên đề 46, 47, 53, 54

20

Viện CNXHKH

05/12¸10/12/2013

S: 23/12/2013

Chuyên đề 49

05

Viện NNPL

11/12/2013

Chuyên đề 50 ¸ 52

15

Viện

Kinh tế

12/12¸16/12/2013

Chuyên đề 55, 56

10

Viện

Văn hóa

17, 18/12/2013

Chuyên đề 57

05

Viện QHQT

19/12/2013

VII

Tư duy chiến lược

Chuyên đề 78¸83

30

Viện CTH

20/12¸27/12/2013

S:

30/12/2013

VIII

Khoa học lãnh đạo quản lý hiện đại

Chuyên đề 84, 85, 87¸90, 92¸95

50

Viện CTH

C: 30/12¸ 13/01/2014

S: 20/01/2014

Chuyên đề 86

05

Viện NNPL

14/01/2014

Chuyên đề 91, 96

10

Viện

Văn hóa

15, 16/01/2014

IX

Khoa học hành chính

175

Viện NNPL

17/01¸18/3/2014

Viện NNPL lên KHGD và thi 03 lần

Nghỉ Tết Nguyên Đán

27/01¸07/02/2014

Đi thực tế 10 ngày

(TT Đào tạo BDCB, LĐQL + Viện NN&PL)

19/3 ¸ 28/3/2014

Thu hoạch

X

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chuyên đề 24 ¸32

45

Viện HCM

31/3¸10/4/2014

S: 14/4/2014

XI

Quốc phòng an ninh

45

Bộ môn QPAN

11/4¸22/4/2014

C: 25/4/2014

XII

Tu dưỡng tính Đảng

Chuyên đề 97 ¸ 99

15

HV XDĐ

23/4¸25/4/2014

C: 09/5/2014

Phổ biến ôn, thi Tốt nghiệp, viết luận văn

C: 26/4/2014

Chuyên đề 100, 101

10

Viện CNXHKH

28, 29/4/2014

Chuyên đề 102, 104

10

Viện

Văn hóa

05/5¸06/5/2014

Chuyên đề 103

05

Viện Triết

07/5/2014

Chuyên đề 105

05

Viện HCM

08/5/2014

Ôn thi, viết Luận văn

12/5¸12/6/2014

Thi Tốt nghiệp

13/6¸18/6/2014

Kiểm điểm cuối khóa

23, 24/6/2014

Bế giảng

27/6/2014
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM HỌC 2013-2014

LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH A121

Sĩ số:               Hội trường: 315B - A14

CNL:                                                      ĐT:

TT

Môn học

Số tiết

Đơn vị

thực hiện

Thời gian

thực hiện

Thi

hết môn

Khai giảng năm học

Sáng: 05/9/2013

Nghe phổ biến quy chế và kế hoạch học tập

Chiều: 05/9/2013

I

Quan điểm của Đảng về đổi mới

Chuyên đề 46, 47, 53, 54

20

Viện CNXHKH

06/9¸11/9/2013

C: 27/9/2013

Chuyên đề 49

05

Viện NNPL

12/9/2013

Chuyên đề 50 ¸ 52

15

Viện

Kinh tế

13/9¸17/9/2013

Chuyên đề 55, 56

10

Viện

Văn hóa

18, 19/9/2013

Chuyên đề 57

05

Viện QHQT

20/9/2013

II

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chuyên đề 24 ¸32

45

Viện HCM

23/9¸03/10/2013

S:07/10/2013

III

Chủ nghĩa Mác-Lênin - Phần I

Chuyên đề 01 ¸10

60

Viện Triết

04/10¸21/10/2013

C:25/10/2013

IV

Chủ nghĩa Mác-Lênin - Phần II

Chuyên đề 11 ¸ 16

35

Viện

Kinh tế

22/10¸30/10/2013

C: 15/11/2013

Chuyên đề 17¸21, 23

40

Viện CNXHKH

31/10¸11/11/2013

Chuyên đề 22

05

Viện XHH

12/11/2013

V

Giáo dục quốc phòng

45

Bộ môn

QP-AN

13/11¸22/11/2013

S: 25/11/2013

VI

Tư duy chiến lược

Chuyên đề 78¸83

30

Viện CTH

C 25/11¸02/12/2013

C:06/12/2013

VII

Khoa học lãnh đạo quản lý hiện đại

Chuyên đề 84, 85, 87¸90, 92¸95

50

Viện CTH

03/12¸16/12/2013

03/01/2014

Chuyên đề 86

05

Viện NNPL

17/12/2013

Chuyên đề 91, 96

10

Viện

Văn hóa

18, 19/12/2013

Đi thực tế 10 ngày

(TT Đào tạo BDCB, LĐQL + Viện CTH)

20/12¸29/12/2013

Thu hoạch

VIII

Khoa học hành chính

175

Viện NNPL

30/12¸28/02/2014

Viện NNPL lên KHGD và thi 03 lần

Nghỉ Tết Nguyên Đán

27/01¸07/02/2014

IX

Lý luận về Đảng và Xây dựng Đảng

Chuyên đề 33

05

Viện LSĐ

03/3/2014

C: 21/3/2014

Chuyên đề 34 ¸40

35

HV XDĐ

04/3¸11/3/2014

Chuyên đề 41 ¸ 45, 48

30

Viện LSĐ

12/3¸19/3/2014

X

Tu dưỡng tính Đảng

Chuyên đề 97 ¸ 99

15

HV XDĐ

20/3¸24/3/2014

C: 11/4/2014

Chuyên đề 100, 101

10

Viện CNXHKH

25, 26/3/2014

Chuyên đề 102, 104

10

Viện

Văn hóa

27, 28/3/2014

Chuyên đề 103

05

Viện Triết

31/3/2014

Chuyên đề 105

05

Viện HCM

01/4/2014

XI

Thời đại ...

Chuyên đề 58¸64,73, 76, 77

50

Viện QHQT

02/4¸16/4/2014

C: 18/4/2014

XII

Những vấn đề lớn của thế giới

Chuyên đề 65 ¸ 70

30

Viện Kinh tế

17/4¸24/4/2014

C: 09/5/2014

Chuyên đề 71

05

Viện CTH

25/4/2014

Phổ biến ôn, thi Tốt nghiệp, viết luận văn

C: 26/4/2014

Chuyên đề 72

05

Viện NNPL

28/4/2014

Chuyên đề 74

05

Viện

Văn hóa

29/4/2014

Chuyên đề 75

05

Viện NC.QCN

05/5/2014

Ôn thi, viết Luận văn

12/5¸12/6/2014

Thi Tốt nghiệp

13/6¸18/6/2014

Kiểm điểm cuối khóa

23, 24/6/2014

Bế giảng

27/6/2014

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM HỌC 2013-2014

LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH A122

Sĩ số:               Hội trường: 401B - A14

CNL:                                                      ĐT:

TT

Môn học

Số tiết

Đơn vị

thực hiện

Thời gian

thực hiện

Thi

hết môn

Khai giảng năm học

Sáng: 05/9/2013

Nghe phổ biến quy chế và kế hoạch học tập

Chiều: 05/9/2013

I

Tư duy chiến lược

Chuyên đề 78¸83

30

Viện CTH

06/9¸13/9/2013

C: 27/9/2013

II

Chủ nghĩa Mác-Lênin - Phần I

Chuyên đề 01 ¸10

60

Viện Triết

16/9¸30/9/2013

C: 04/10/2013

III

Chủ nghĩa Mác-Lênin - Phần II

Chuyên đề 11 ¸ 16

35

Viện

Kinh tế

01/10¸09/10/2013

C: 25/10/2013

Chuyên đề 17¸21, 23

40

Viện CNXHKH

10/10¸21/10/2013

Chuyên đề 22

05

Viện XHH

22/10/2013

IV

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chuyên đề 24 ¸32

45

Viện HCM

23/10¸04/11/2013

C: 08/11/2013

V

Lý luận về Đảng và Xây dựng Đảng

Chuyên đề 33

05

Viện LSĐ

05/11/2013

C: 29/11/2013

Chuyên đề 34 ¸40

35

HV XDĐ

06/11¸14/11/2013

Chuyên đề 41 ¸ 45, 48

30

Viện LSĐ

15/11¸22/11/2013

VI

Quan điểm của Đảng về đổi mới

Chuyên đề 46, 47, 53, 54

20

Viện CNXHKH

25/11¸28/11/2013

C: 13/12/2013

Chuyên đề 49

05

Viện NNPL

29/11/2013

Chuyên đề 50 ¸ 52

15

Viện

Kinh tế

02/12¸04/12/2013

Chuyên đề 55, 56

10

Viện

Văn hóa

05, 06/12/2013

Chuyên đề 57

05

Viện QHQT

09/12/2013

VII

Quốc phòng - An ninh

45

Bộ môn QPAN

10/12¸20/12/2013

C: 27/12/2013

VIII

Khoa học hành chính

175

Viện NNPL

23/12¸21/02/2014

Viện NNPL lên KHGD và thi 03 lần

Nghỉ Tết Nguyên Đán

27/01¸07/02/2014

IX

Tu dưỡng tính Đảng

Chuyên đề 97 ¸ 99

15

HV XDĐ

24/02¸26/02/2014

S: 10/3/2014

Chuyên đề 100, 101

10

Viện CNXHKH

27, 28/02/2014

Chuyên đề 102, 104

10

Viện

Văn hóa

03, 04/3/2014

Chuyên đề 103

05

Viện Triết

05/3/2014

Chuyên đề 105

05

Viện HCM

06/3/2014

X

Khoa học lãnh đạo quản lý hiện đại

Chuyên đề 84, 85, 87¸90, 92¸95

50

Viện CTH

07/3¸20/3/2014

C: 28/3/2014

Chuyên đề 86

05

Viện NNPL

21/3/2014

Chuyên đề 91, 96

10

Viện

Văn hóa

24, 25/3/2014

XI

Thời đại ...

Chuyên đề 58¸64,73, 76, 77

50

Viện QHQT

26/3¸08/4/2014

C: 11/4/2014

XII

Những vấn đề lớn của thế giới

Chuyên đề 65 ¸ 70

30

Viện Kinh tế

10/4¸17/4/2014

C: 28/4/2014

Chuyên đề 71

05

Viện CTH

18/4/2014

Chuyên đề 72

05

Viện NNPL

21/4/2014

Chuyên đề 74

05

Viện

Văn hóa

22/4/2014

Chuyên đề 75

05

Viện NC.QCN

23/4/2014

Phổ biến ôn, thi Tốt nghiệp, viết luận văn

C: 26/4/2014

Đi thực tế 10 ngày

(TT Đào tạo BDCB, LĐQL + Viện Kinh tế)

29/4¸08/5/2014

Thu hoạch

Ôn thi, viết Luận văn

12/5¸12/6/2014

Thi Tốt nghiệp

13/6¸18/6/2014

Kiểm điểm cuối khóa

23, 24/6/2014

Bế giảng

27/6/2014

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM HỌC 2013-2014

LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH A123

Sĩ số:               Hội trường: 402B - A14

CNL:                                                                  ĐT:

TT

Môn học

Số tiết

Đơn vị

thực hiện

Thời gian

thực hiện

Thi

hết môn

Khai giảng năm học

Sáng: 05/9/2013

Nghe phổ biến quy chế và kế hoạch học tập

Chiều: 05/9/2013

I

Khoa học lãnh đạo quản lý hiện đại

Chuyên đề 84, 85, 87¸90, 92¸95

50

Viện CTH

06/9¸19/9/2013

C: 27/9/2013

Chuyên đề 86

05

Viện NNPL

20/9/2013

Chuyên đề 91, 96

10

Viện

Văn hóa

23, 24/9/2013

II

Tư duy chiến lược

Chuyên đề 78¸83

30

Viện CTH

25/9¸02/10/2013

S: 07/10/2013

III

Khoa học hành chính

175

Viện NNPL

03/10¸19/11/2013

Viện NNPL lên KHGD và

thi 03 lần

IV

Chủ nghĩa Mác-Lênin - Phần I

Chuyên đề 01 ¸10

60

Viện Triết

21/11¸05/12/2013

S: 09/12/2013

V

Chủ nghĩa Mác-Lênin - Phần II

Chuyên đề 11 ¸ 16

35

Viện

Kinh tế

06/12¸16/12/2013

C: 03/01/2014

Chuyên đề 17¸21, 23

40

Viện CNXHKH

17/12¸26/12/2013

Chuyên đề 22

05

Viện XHH

27/12/2013

VI

Tu dưỡng tính Đảng

Chuyên đề 97 ¸ 99

15

HV XDĐ

30/12¸02/01/2014

C: 17/01/2014

Chuyên đề 100, 101

10

Viện CNXHKH

03/01¸ 06/01/2014

Chuyên đề 102, 104

10

Viện

Văn hóa

07, 08/01/2014

Chuyên đề 103

05

Viện Triết

09/01/2014

Chuyên đề 105

05

Viện HCM

10/01/2014

VII

Lý luận về Đảng và Xây dựng Đảng

Chuyên đề 33

05

Viện LSĐ

13/01/2014

S: 17/02/2014

Chuyên đề 34 ¸40

35

HV XDĐ

14/01¸22/01/2014

Chuyên đề 41 ¸ 45, 48

30

Viện LSĐ

23/01¸13/02/2014

Nghỉ Tết Nguyên Đán

27/01¸07/02/2014

VIII

Thời đại ...

Chuyên đề 58¸64,73, 76, 77

50

Viện QHQT

14/02¸27/02/2014

S: 03/3/2014

IX

Những vấn đề lớn của thế giới

Chuyên đề 65 ¸ 70

30

Viện Kinh tế

28/02¸07/3/2014

Chuyên đề 71

05

Viện CTH

10/3/2014

S: 17/3/2014

Chuyên đề 72

05

Viện NNPL

11/3/2014

Chuyên đề 74

05

Viện

Văn hóa

12/3/2014

Chuyên đề 75

05

Viện NC.QCN

13/3/2014

X

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chuyên đề 24 ¸32

45

Viện HCM

14/3¸26/3/2014

S: 31/3/2014

XI

Quốc phòng - An ninh

45

Bộ môn QPAN

27/3¸07/4/2014

S: 21/4/2014

Đi thực tế 10 ngày

(TT Đào tạo BDCB, LĐQL + Viện HCM)

08/4 ¸17/4/2014

Thu hoạch

XII

Quan điểm của Đảng về đổi  mới

Chuyên đề 46, 47, 53, 54

20

Viện CNXHKH

18/4¸23/4/2014

C: 09/5/2014

Chuyên đề 49

05

Viện NNPL

25/4/2014

Phổ biến ôn, thi Tốt nghiệp, viết luận văn

C: 26/4/2014

Chuyên đề 50 ¸ 52

15

Viện

Kinh tế

28, 29/4/2014

Chuyên đề 55, 56

10

Viện

Văn hóa

05, 06/5/2014

Chuyên đề 57

05

Viện QHQT

07/5/2014

Ôn thi, viết Luận văn

12/5¸12/6/2014

Thi Tốt nghiệp

13/6¸18/6/2014

Kiểm điểm cuối khóa

23, 24/6/2014

Bế giảng

27/6/2014

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM HỌC 2013-2014

LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH A124

Sĩ số:               Hội trường:  403B - A14

CNL:                                                                  ĐT:

TT

Môn học

Số tiết

Đơn vị

thực hiện

Thời gian

thực hiện

Thi

hết môn

Khai giảng năm học

Sáng: 05/9/2013

Nghe phổ biến quy chế và kế hoạch học tập

Chiều: 05/9/2013

I

Lý luận về Đảng và Xây dựng Đảng

Chuyên đề 33

05

Viện LSĐ

06/9/2013

C: 27/9/2013

Chuyên đề 34 ¸40

35

HV XDĐ

09/9¸16/9/2013

Chuyên đề 41 ¸ 45, 48

30

Viện LSĐ

17/9¸23/9/2013

II

Quan điểm của Đảng về đổi mới

Chuyên đề 46, 47, 53, 54

20

Viện CNXHKH

24/9¸27/9/2013

C: 11/10/2013

Chuyên đề 49

05

Viện NNPL

30/9/2013

Chuyên đề 50 ¸ 52

15

Viện

Kinh tế

01/10 ¸03/10/2013

Chuyên đề 55, 56

10

Viện

Văn hóa

04, 07/10/2013

Chuyên đề 57

05

Viện QHQT

08/10/2013

III

Quốc phòng - An ninh

45

Bộ môn QPAN

09/10¸18/10/2013

C: 25/10/2013

IV

Khoa học hành chính

175

Viện NNPL

21/10¸06/12/2013

Viện NNPL lên KHGD và thi 03 lần

V

Chủ nghĩa Mác-Lênin - Phần I

Chuyên đề 01 ¸10

60

Viện Triết

09/12¸23/12/2013

C:27/12/2013

VI

Chủ nghĩa Mác-Lênin - Phần II

Chuyên đề 11 ¸ 16

35

Viện

Kinh tế

24/12¸02/01/2014

C: 20/01/2014

Chuyên đề 17¸21, 23

40

Viện CNXHKH

03/01¸14/01/2014

Chuyên đề 22

05

Viện XHH

15/01/2014

VII

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chuyên đề 24 ¸32

45

Viện HCM

16/01¸11/02/2014

C:

14/02/2014

Nghỉ Tết Nguyên Đán

27/01¸07/02/2014

VIII

Tư duy chiến lược

Chuyên đề 78¸83

30

Viện CTH

12/02¸19/02/2014

21/02/2014

IX

Khoa học lãnh đạo quản lý hiện đại

Chuyên đề 84, 85, 87¸90, 92¸95

50

Viện CTH

20/02¸05/3/2014

C: 14/3/2014

Chuyên đề 86

05

Viện NNPL

06/3/2014

Chuyên đề 91, 96

10

Viện

Văn hóa

07, 10/3/2014

X

Thời đại ...

Chuyên đề 58¸64,73, 76, 77

50

Viện QHQT

11/3¸24/3/2014

C: 28/3/2014

XI

Những vấn đề lớn của thế giới

Chuyên đề 65 ¸ 70

30

Viện Kinh tế

25/3¸02/4/2014

S: 21/4/2013

Chuyên đề 71

05

Viện CTH

03/4/2014

Chuyên đề 72

05

Viện NNPL

04/4/2014

Chuyên đề 74

05

Viện

Văn hóa

07/4/2014

Chuyên đề 75

05

Viện NC.QCN

08/4/2014

Đi thực tế 10 ngày

(TT Đào tạo BDCB, LĐQL + Viện Kinh tế)

10/4¸19/4/2014

Thu hoạch

XII

Tu dưỡng tính Đảng

Chuyên đề 97 ¸ 99

15

HV XDĐ

21/4¸23/4/2014

C: 09/5/2014

Chuyên đề 100, 101

10

Viện CNXHKH

24, 25/4/2014

Phổ biến ôn, thi Tốt nghiệp, viết luận văn

C: 26/4/2014

Chuyên đề 102, 104

10

Viện

Văn hóa

28, 29/4/2014

Chuyên đề 103

05

Viện Triết

05/5/2014

Chuyên đề 105

05

Viện HCM

06/5/2014

Ôn thi, viết Luận văn

12/5¸12/6/2014

Thi Tốt nghiệp

13/6¸18/6/2014

Kiểm điểm cuối khóa

23, 24/6/2014

Bế giảng

27/6/2014

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC TẬP NĂM HỌC 2013-2014

LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH A125

Sĩ số:               Hội trường: 413B -A14

CNL:                                                                 ĐT:

TT

Môn học

Số tiết

Đơn vị

thực hiện

Thời gian

thực hiện

Thi

hết môn

Khai giảng năm học

Sáng: 05/9/2013

Nghe phổ biến quy chế và kế hoạch học tập

Chiều: 05/9/2013

I

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chuyên đề 24 ¸32

45

Viện HCM

06/9¸18/9/2013

C: 20/9/2013

II

Thời đại ...

Chuyên đề 58¸64,73, 76, 77

50

Viện QHQT

19/9¸01/10/2013

C: 04/10/2013

III

Quốc phòng - An ninh

45

Bộ môn QPAN

02/10¸14/10/2013

C: 18/10/2013

IV

Lý luận về Đảng và Xây dựng Đảng

Chuyên đề 33

05

Viện LSĐ

15/10/2013

C: 08/11/2013

Chuyên đề 34 ¸40