Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp, bảo vệ luận văn các lớp đại học chính trị năm 2012
  
 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

***

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

***

Số:  23  KH/HVCT-HCQG

Hà Nội, ngày 19  tháng 11 năm 2012

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP, BẢO VỆ LUẬN VĂN

CÁC LỚP ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ CHUYÊN NGÀNH NĂM 2012

Thực hiện Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2011 - 2012, từ ngày 04/12 đến ngày 06/12/2012, Giám đốc Học viện tổ chức thi tốt nghiệp, bảo vệ luận văn cho học viên các lớp Đại học chính trị chuyên ngành công tác tổ chức, công tác kiểm tra và công tác tôn giáo năm học 2010 - 2012. Thừa lệnh Giám đốc Học viện, Vụ Quản lý đào tạo lập kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện. Cụ thể như sau:

Stt

Thời gian thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Địa điểm

1

09g00, ngày 26/11/2012

Họp tiểu ban ra đề

Chủ tịch Hội đồng thi; trưởng ban thư ký; Viện trưởng các Viện chuyên ngành (Triết, Kinh tế; CNXHKH, TT HCM, CTH, LSĐ, QHQT, XHH, Luật, XDĐ, VH)

Phòng họp 1, tầng 3, nhà A17

2

Ngày 30/11/2012

Các đơn vị nộp đề thi và danh sách cán bộ coi thi

Vụ QLĐT

3

Ngày 03/12/2012

09g00 - 10g00

Phổ biến nội quy, quy chế; công bố danh sách thí sinh dự thi, số báo danh, phòng thi …

Ban thư ký

103C-A14

4

Ngày 03/12/2012

14g00 - 15g00

Tập huấn cán bộ coi thi

Trưởng ban coi thi

108B - A14

5

Ngày 04/12/2012

Sáng

Thi môn LL Mác Lênin

(Từ 08g00 – 11g00)

Hội đồng thi

103C-A14,

104C- A14

6

Ngày 05/12/2012

Sáng

Thi môn cơ sở ngành

(Từ 08g00 – 11g00)

Hội đồng thi

103C-A14,

104C-A14

Chiều

Chấm thi môn

Lý luận Mác - Lênin

Ban thư ký;

Tiểu ban chấm thi

103C-A14  

7

Ngày 06/12/2012

Sáng

Thi môn chuyên ngành

(Từ 08g00 – 11g00)

Hội đồng thi

103C-A14,

104C-A14

Chiều

Chấm thi môn

cơ sở ngành

Ban thư ký;

Tiểu ban chấm thi

103C-A14

8

Ngày 07/12/2012

Sáng

Chấm thi môn

chuyên ngành

Ban thư ký;

Tiểu ban chấm thi

103C-A14

9

Ngày 10/12/2012

Sáng

Học viên lớp ĐHTC 10A bảo vệ luận văn (06 hv)

Hội đồng chấm luận văn

204B-A14

Chiều

Học viên lớp ĐHTC 10B bảo vệ luận văn (05 hv)

Hội đồng chấm luận văn

204B A14

Học viên lớp ĐHTG

bảo vệ luận văn (04 hv)

Hội đồng chấm luận văn

Vp Viện CNXHKH

10

Ngày 11/12/2012

Cả ngày

Học viên lớp ĐH Kiểm tra bảo vệ luận văn

(10 hv)

Hội đồng chấm luận văn

204B A14

11

Ngày 13/12/2012

Thông báo

kết quả chấm thi

Ban thư ký

12

Ngày 17/12/2012

Nhận đơn phúc tra

Ban thư ký

13

Ngày 18/12/2012

Chấm phúc tra

Ban thư ký;

Tiểu ban chấm thi

14

Ngày 20/12/2012

Thông báo

kết quả chấm phúc tra

Ban thư ký

15

Ngày 28/12/2012

Bế giảng

- Căn cứ vào kế hoạch trên, các đơn vị cử người có đủ điều kiện ra đề thi, coi thi, chấm thi đảm bảo đúng quy chế.

- Vụ Quản lý đào tạo phối hợp với Văn phòng Học viện bố trí hội trường thi, hội trường làm việc của Hội đồng, địa điểm chấm thi; đảm bảo kinh phí theo đúng quy định của Học viện và tổ chức lễ Bế giảng theo đúng kế hoạch.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (để báo cáo);

- Các Viện chuyên ngành: Triết, Kinh tế; CNXHKH, TTHCM, CTH, LSĐ, QHQT, XHH, Luật, XDĐ, VH;

- VPHV;

- Lưu VP.

T/L GIÁM ĐỐC

VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Đã ký

Nguyễn Hữu Cát

    

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 235 Hôm nay: 2578 Tháng hiện tại: 99515 Tổng lượt truy cập: 9285183

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG