Kế hoạch giảng dạy và học tập lớp CCLLCT dành cho cán bộ của Đảng Nhân dân cách mạng Lào

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ – HÀNH CHÍNH

QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng 8  năm 2011

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY & HỌC TẬP

LỚP CCLLCT DÀNH CHO CÁN BỘ CỦA ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO KHOÁ XIII

(Chương trình 5 tháng, từ 12/8/2011 đến 12/01/2012)

TT

Nội dung công việc

Số tiết

Thời gian

thực hiện

Đơn vị phụ trách

Đón đoàn

12/8/2011

Vụ HTQT

Viếng Lăng Bác & thăm quan Hà Nội

S: 13/8/2011

Vụ HTQT

Chụp ảnh thẻ

S: 15/8/2011

08g00 – VPHV

Khai giảng khóa học

S: 15/8/2011

10g00 - Hội trường 3

Giới thiệu lịch sử Học viện và phổ biến chế độ chính sách cho học viên quốc tế

C: 15/8/2011

VPHV + Phòng Tài vụ

A - MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

I

VỀ TRIẾT HỌC

1

Chủ nghĩa duy vật mác-xít với việc chống chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật tầm thường

10

16/8/2011

Viện Triết học

2

Phép biện chứng duy vật với tư cách là phương pháp luận cơ bản để nhận thức và cải tạo thế giới

10

17/8/2011

Viện Triết học

3

Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn

10

 18/8/2011

Viện Triết học

Học viên tự nghiên cứu

05

S: 19/8/2011

4

Học thuyết hình thái kinh tế – xã hội và con đường đi lên CNXH

10

C: 19/8/2011

S: 22/8/2011

Viện Triết học

5

Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về quan hệ giữa giai cấp, dân tộc và quốc tế

10

C: 22/8/2011

S: 23/8/2011

Viện Triết học

6

Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về con người và phát huy nhân tố con người trong thời đại ngày nay

10

C: 23/8/2011

S: 24/8/2011

Viện Triết học

Học viên tự nghiên cứu

05

C: 24/8/2011

Thảo luận

05

S: 25/8/2011

Viện Triết học

Ôn thi

10

C: 25/8/2011

S: 26/8/2011

Thi vấn đáp

05

C: 26/8/2011

Viện Triết học

(2 bàn, 4 giảng viên)

II

VỀ KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỌC

7

Sản xuất hàng hóa và quy luật của sản xuất hàng hóa

10

29/8/2011

Viện Kinh tế

8

Học thuyết giá trị thặng dư của Các Mác và ý nghĩa thời đại

10

30/8/2011

Viện Kinh tế

9

Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về CNTB hiện đại

10

31/8/2011

Viện Kinh tế

Học viên tự nghiên cứu

05

S: 01/9/2011

Báo cáo bổ trợ

05

C: 01/9/2011

Viện Kinh tế

NGHỈ QUỐC KHÁNH VIỆT NAM

10

Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

10

06/9/2011

Viện Kinh tế

11

Kinh tế thị trường định hướng XHCN

10

07/9/2011

Viện Kinh tế

Học viên tự nghiên cứu

05

S: 08/9/2011

Báo cáo bổ trợ

05

C: 09/9/2011

Viện Kinh tế

Thảo luận

05

S: 12/9/2011

Viện Kinh tế

Ôn thi

C: 12/9/2011

S: 13/9/2011

Thi vấn đáp

05

C: 13/9/2011

Viện Kinh tế

(2 bàn, 4 giảng viên)

III

VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

12

CNXH hiện thực – Quá trình ra đời, phát triển và triển vọng

10

14/9/2011

Viện CNXHKH

13

Học thuyết Mác–Lênin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

10

15/9/2011

Viện CNXHKH

14

Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về giai cấp và liên minh giai cấp trong cách mạng XHCN

10

16/9/2011

Viện CNXHKH

15

Quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin về dân chủ và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

10

19/9/2011

Viện CNXHKH

16

Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về tôn giáo và dân tộc trong CNXH

10

20/9/2011

Viện CNXHKH

17

Chủ nghĩa xã hội trong quá trình cải cách, đổi mới

10

21/9/2011

Viện CNXHKH

Học viên tự nghiên cứu

05

S: 22/9/2011

Báo cáo bổ trợ

05

C: 22/9/2011

Viện CNXHKH

Thảo luận

05

S: 23/9/2011

Viện CNXHKH

Ôn thi

15

C: 23/9 ¸  

26/10/2011

Thi vấn đáp

05

S: 27/9/2011

Viện CNXHKH

(2 bàn, 4 giảng viên)

Đi thực tế 4 ngày

 Từ 28/9 đến 01/10/2011

Vụ QLĐT

B - MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

18

Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH

10

03/10/2011

Viện Hồ Chí Minh

19

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cầm quyền và xây dựng đảng

10

04/10/2011

Viện Hồ Chí Minh

Học viên tự nghiên cứu

05

S: 05/10/2011

20

Tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước của dân, do dân, vì dân

10

C: 05/10/2011

S: 06/10/2011

Viện Hồ Chí Minh

Học viên tự nghiên cứu

05

C: 06/10/2011

21

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

10

 07/10/2011

Viện Hồ Chí Minh

22

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân

10

10/10/2011

Viện Hồ Chí Minh

Thảo luận

05

S: 11/10/2011

Viện Hồ Chí Minh

Ôn thi

20

C: 11/10/2011

S: 12/10/2011

Thi vấn đáp

05

C: 12/10/2011

Viện Hồ Chí Minh

(2 bàn, 4 giảng viên)

C - MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THẾ GIỚI HIỆN NAY

23

Những xu thế lớn và đặc điểm chủ yếu của thế giới ngày nay

10

13/10/2011

Viện QHQT

Báo cáo bổ trợ

10

14/10/2011

Viện QHQT

24

Toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế

10

17/10/2011

Viện Kinh tế

25

Cách mạng khoa học – công nghệ và sự phát triển kinh tế tri thức

10

18/10/2011

Viện Kinh tế

26

Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới

10

19/10/2011

PGS, TS Lê Văn Cương –

Bộ Công an

Học viên tự nghiên cứu

05

S: 20/10/2011

Thảo luận

05

C: 20/10/2011

Ôn thi

10

21/10/2011

Thi vấn đáp

05

S: 24/10/2011

Viện QHQT

D – SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

27

Quá trình ra đời và lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản VN

10

C: 24/10/2011

S: 25/10/2011

Viện Lịch sử Đảng

28

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp đổi mới

10

C: 25/10/2011

S: 26/10/2011

Viện Lịch sử Đảng

Báo cáo bổ trợ

05

C: 26/10/2011

Viện Lịch sử Đảng

29

Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam

10

27/10/2011

Viện Chính trị học

30

Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

10

28/10/2011

Viện Văn hoá và PT

Học viên tự nghiên cứu

05

S: 31/10/2011

31

Phát triển giáo dục-đào tạo và khoa học-công nghệ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH

10

C: 31/10/2011

S: 01/11/2011

Viện Văn hoá và PT

Báo cáo bổ trợ

05

C: 01/11/2011

Viện Lịch sử Đảng

32

Phát triển và quản lý hệ thống thông tin đại chúng trong thời kỳ toàn cầu hóa

10

02/11/2011

PGS, TS Nguyễn Văn Dững

HV BC&TT

33

Chính sách xã hội và giải quyết các vấn đề xã hội

10

03/11/2011

Viện Xã hội học LĐQL

34

Đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam

10

04/11/2011

Viện QHQT

35

Một số bài học về quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

10

07/11/2011

Viện Lịch sử Đảng

Học viên tự nghiên cứu

05

 S: 08/11/2011

Thảo luận

05

C: 08/11/2011

Viện Lịch sử Đảng

Ôn thi

15

09/11/2011

S: 10/11/2011

Thi vấn đáp

05

C: 10/11/2011

Viện Lịch sử Đảng

(2 bàn, 4 giảng viên)

E– XÂY DỰNG ĐẢNG CẦM QUYỀN VÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN

I

VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG CẦM QUYỀN

36

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới

10

11/11/2011

HV XDĐ

37

Công tác tổ chức - cán bộ của Đảng

10

14/11/2011

HV XDĐ

Học viên tự nghiên cứu

05

 S: 15/11/2011

38

Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng

10

C: 15/11/2011

S: 16/11/2011

HV XDĐ

Báo cáo bổ trợ

05

C: 16/11/2011

HV XDĐ

39

Công tác vận động quần chúng của Đảng

10

17/11/2011

HV XDĐ

Báo cáo bổ trợ

05

 S: 18/11/2011

HV XDĐ

Học viên tự nghiên cứu

05

C: 18/11/2011

40

Công tác tư tưởng, lý luận của Đảng

10

21/11/2011

GS, TS Dương Xuân Ngọc

HV BC&TT

41

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

10

22/11/2011

HV XDĐ

Thảo luận

05

S: 23/11/2011

HV XDĐ

Ôn thi

10

C: 23/11/2011

S: 24/11/2011

Thi vấn đáp

05

C: 24/11/2011

HV XDĐ

(2 bàn, 4 giảng viên)

Đi thực tế 3 ngày

25/11 ¸ 27/11/2011

Vụ QLĐT

II

VỀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

42

Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

10

29/11/2011

Viện NNPL

43

Hệ thống pháp luật XHCN và vấn đề xây dựng pháp luật

10

30/11/2011

Viện NNPL

NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH LÀO

44

Mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế

10

05/12/2011

Viện NNPL

45

Quản lý hành chính nhà nước và cải cách nền hành chính nhà nước

10

06/12/2011

Viện NNPL

46

Củng cố tổ chức, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật

10

07/12/2011

Viện NNPL

47

Phòng chống tham nhũng, lãng phí – kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam

10

08/12/2011

Viện NNPL

Học viên tự nghiên cứu

05

S: 09/12/2011

Thảo luận

05

C: 09/12/2011

Viện NNPL

Ôn thi

20

12/12 –

13/12/2011

Thi vấn đáp

05

S: 14/12/2011

Viện NNPL

(2 bàn, 4 giảng viên)

G – MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KHOA HỌC LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ

48

Lý luận chung về lãnh đạo quản lý

10

C: 14/12/2011

S: 15/12/2011

Viện Kinh tế

49

Tư duy chiến lược và phương pháp hình thành tư duy chiến lược

10

C: 15/12/2011

S: 16/12/2011

Viện Chính trị học

Học viên tự nghiên cứu

05

C: 16/12/2011

50

Nội dung cơ bản của công tác lãnh đạo quản lý

10

19/12/2011

Viện Kinh tế

51

Thu thập, xử lý thông tin trong lãnh đạo quản lý

10

20/12/2011

Viện Xã hội học LĐQL

52

Phương pháp xử lý tình huống chính trị – xã hội

10

21/12/2011

Viện Chính trị học

Báo cáo bổ trợ

10

 22/12/2011

Viện Kinh tế

Ôn thi

15

23/12/2011

S: 26/12/2011

Thi vấn đáp

05

C: 26/12/2011

Viện Quản lý kinh tế

(2 bàn, 4 giảng viên)

Đi nghiên cứu thực tế Miền Nam

28/12/2011¸ 03/01/2012

Vụ QLĐT

Dự kiến bế giảng khóa học

04/01¸ 09/01/2012

VPHV; Vụ HTQT;

Vụ QLĐT

Chuẩn bị về nước

10/01 ¸

12/01/2012

Vụ HTQT

- Các bài giảng trên lớp và báo cáo bổ trợ đều qua phiên dịch.

            - Hình thức kết thúc môn học: Thi vấn đáp cuối mỗi môn, qua phiên dịch (các Viện tham gia giảng dạy bố trí 04 giáo viên hỏi thi, chia 2 bàn)

- Địa điểm: Hội trường 201B - tầng 2 nhà A14         

- Thời gian lên lớp: Sáng: 07g30; Chiều: 13g30

            - Đề nghị các Viện chuyên ngành gửi lịch giảng và câu hỏi thi cho đồng chí chủ nhiệm lớp chậm nhất 7 ngày trước khi lên lớp để kịp dịch cho học viên. 

            - Giảng viên và phiên dịch được thanh toán theo Quy định của Học viện.

            - Chủ nhiệm lớp: Th.s Mai Thanh Xuân (0912.111154; NR: 04.3.7562709)

                                                                                                           

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Học viện để biết;

- Các Viện chuyên ngành;

- Vụ Hợp tác quốc tế;

- Phòng Kế hoạch, Phòng Tài vụ;

- Lưu Vụ QLĐT.

TL. GIÁM ĐỐC

VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(đã ký)

Nguyễn Hữu Cát

                  

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 233 Hôm nay: 2577 Tháng hiện tại: 99514 Tổng lượt truy cập: 9285182

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG