Đổi mới, tăng cường công tác dạy và học lý luận chính trị, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị hiện nay

Quyết định số 224-QĐ/TƯ ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ:

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chính phủ; đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của hệ thống chính trị; trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý”.

Như vậy, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trước hết là ngôi trường đào tạo cao cấp nhất của Đảng. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Học viện hiện  nay bao gồm các hệ lớp: Đào tạo cao cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng chức danh; cập nhật kiến thức thường xuyên cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; các lớp dự nguồn cán bộ chiến lược; đào tạo đại học và sau đại học. Trong đó, đào tạo cao cấp lý luận chính trị được xem là  nhiệm vụ then chốt, với mục tiêu trực tiếp là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp cho Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và cả hệ thống chính trị. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, khi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đang có những biểu hiện đáng lo ngại và cuộc đấu tranh chống lại sự suy thoái đó đang diễn ra mạnh mẽ, quyết liệt thì nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lại càng có ý nghĩa quan trọng hàng đầu.

I. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

1. Những kết quả cơ bản

1.1. Về quy mô, đối tượng và hệ đào tạo

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hiện có 5 cơ sở đào tạo cao cấp lý luận chính trị, gồm Học viện quốc gia và các Học viện trực thuộc: Học viện Chính trị khu vực I (Hà Nội), Học viện Chính trị khu vực II (Thành phố Hồ Chí Minh), Học viện Chính trị khu vực III (Thành phố Đà Nẵng), Học viện Chính trị khu vực IV (Thành phố Cần Thơ). Mỗi năm Học viện đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị cho từ 13.000 đến 14.000 học viên trong hệ thống chính trị. Đối tượng học viên là đảng viên, đã tốt nghiệp đại học, giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Trưởng phòng cấp huyện trở lên (hoặc tương đương), Phó Trưởng phòng cấp bộ trở lên (hoặc tương đương), hoặc được quy hoạch vào các chức danh này. Tùy điều kiện cụ thể, học viên có thể tham gia 1 trong 3 hệ đào tạo: hệ tập trung (8 tháng), hệ không tập trung (18 tháng) và hệ hoàn chỉnh kiến thức (5 tháng).

1.2. Về nội dung chương trình đào tạo

Trước năm 2014, Học viện có nhiều chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị: Chương trình dành cho hệ tập trung (theo các chuyên đề); chương trình dành cho hệ không tập trung (theo môn học), chương trình dành cho Học viện quốc gia (với đối tượng học viên có chức vụ Phó Vụ trưởng, Phó Giám đốc Sở và tương đương trở lên), chương trình dành cho các Học viện Chính trị khu vực (với đối tượng học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương).

Từ tháng 8 năm 2014, Học viện đã ban hành một khung chương trình mới dành cho cả hệ tập trung và không tập trung, áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống Học viện. Chương trình bao gồm 4 khối kiến thức: 1, Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; 2, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; 3, Các vấn đề khoa học chính trị và lãnh đạo, quản lý; 4, Các chuyên đề đặc thù và bổ trợ được cấu tạo thành 2 phần: Các chuyên đề bắt buộcCác chuyên đề tự chọn. Chương trình này được đánh giá là có tính thực tiễn cao hơn, cung cấp kiến thức toàn diện hơn, dành nhiều thời gian cho thảo luận, tự nghiên cứu, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người học.

1.3. Về phương pháp giảng dạy - học tập

Thực hiện quyết định của Giám đốc Học viện về đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tăng cường tương tác, phát huy tính chủ động sáng tạo của người học, đa số giảng viên ở các đơn vị giảng dạy đã nhận thức rõ sự cần thiết phải đổi mới và đa dạng hóa phương pháp giảng dạy. Nhiều giảng viên đã áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực với sự chuẩn bị công phu, chú trọng đối thoại, trao đổi, làm việc nhóm, thuyết trình đề tài,... từng bước hạn chế giảng bài theo lối thuyết trình đơn thuần. Học viên tích cực tham gia thảo luận, trao đổi ý kiến về những vấn đề mới, những vướng mắc trong thực tiễn đặt ra. Một số đơn vị giảng dạy đã tổ chức tập huấn về phương pháp soạn bài giảng cho giảng viên, thông qua đề cương bài giảng, qua đó đánh giá, nhận xét góp ý cho giảng viên, nên chất lượng bài giảng đã được nâng lên rõ rệt.

Phương pháp đào tạo được áp dụng cho các Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa XII đạt hiệu quả cao, được xem là hình mẫu và từng bước được nhân rộng trong hoạt động đào tạo của toàn hệ thống Học viện.

1.4. Công tác tổ chức quản lý dạy và học

Để công tác quản lý đào tạo từng bước đi vào nền nếp, nâng cao trách nhiệm và tính tự chủ của các đơn vị chức năng, Ban Giám đốc Học viện đẩy mạnh phân cấp quản lý, nhằm giảm bớt các khâu trung gian, cồng kềnh và kém hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho học viên.

Các đơn vị giảng dạy đã chủ động chọn lựa, bố trí giảng viên có khả năng sâu sắc về lý luận và am tường về thực tiễn đảm nhận các chuyên đề phù hợp trong chương trình nhằm triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả. 

Đa số giảng viên và học viên, sinh viên đã chấp hành khá nghiêm quy định của Học viện về thời gian lên lớp; có ý thức nghe giảng, thảo luận nghiêm túc. Các thầy giáo, cô giáo nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong các bài giảng được phân công. 

Công tác quản lý học tập của học viên được thực hiện trên cơ sở phối hợp giữa trách nhiệm của giảng viên các đơn vị giảng dạy với vai trò tự quản của lớp và trách nhiệm của cán bộ quản lý lớp. Trong các buổi học, các đơn vị quản lý đào tạo đã tăng cường kiểm tra việc chấp hành thời gian lên lớp bằng nhiều biện pháp: Sử dụng hệ thống camera giảng đường, thiết bị điểm danh học viên bằng vân tay; lập sơ đồ chỗ ngồi học viên, điểm danh vào thời gian bắt đầu và kết thúc buổi học, v.v. . Cơ quan quản lý đào tạo và cơ quan thanh tra thường xuyên cử cán bộ kiểm tra hoạt động dạy và học trên lớp theo hướng “kiểm tra mà không kiểm tra“, không làm ảnh hưởng tới môi trường đào tạo thân thiện, gây mất tập trung trong học tập. Đặc biệt, lãnh đạo các cơ sở đào tạo trong hệ thống Học viện còn trực tiếp thực hiện việc thanh kiểm tra đột xuất việc dạy và học, từ đó uốn nắn kịp thời những thiếu sót, hạn chế. Trong các buổi lên lớp, giảng viên đã ghi nhận xét, xác nhận việc chấp hành học tập của lớp vào cuối giờ học. Số học viên không lên lớp học đủ thời gian quy định của từng môn đều được bố trí học bổ sung hoặc học lại theo đúng Quy chế Đào tạo.

Các cơ sở đào tạo đã từng bước áp dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng, thông báo kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu học tập toàn khóa, tháng, tuần đến các khoa, phòng chức năng, các hệ lớp và trong quản lý hồ sơ lý lịch, hồ sơ học tập của học viên bảo đảm sự đồng bộ, chính xác ở tất cả các khâu trong quá trình đào tạo.

Kết thúc học kỳ và toàn khóa học, Học viện quốc gia và các Học viện trực thuộc đã chỉ đạo các hệ lớp sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình học tập, rèn luyện của từng học viên, qua đó chỉ đạo công tác quản lý đào tạo sát thực, kịp thời. Việc  xếp loại học tập, khen thưởng học viên cuối khóa được tổ chức theo hướng chặt chẽ, thực chất, tránh bệnh thành tích.

1.5. Về cơ sở vật chất phục vụ dạy và học

Học viện không ngừng cải thiện các điều kiện cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị. Hệ thống giảng đường thường xuyên được bổ sung và nâng cấp, phù hợp với quy mô học viên, đáp ứng các chuẩn mực về môi trường sư phạm, với các trang thiết bị cần thiết phục vụ dạy và học. Thư viện có hệ thống tài liệu phong phú, đa dạng được bố trí khoa học, phục vụ tốt nhu cầu tự học, tự nghiên cứu của cán bộ, học viên. Học viện quốc gia đã đưa Thư viện điện tử vào sử dụng, bước đầu phát huy được những tính năng ưu việt của nó. Bên cạnh đó, các đơn vị giảng dạy cũng chuẩn bị nhiều tài liệu học tập, giáo trình, giáo khoa, sách tham khảo để hỗ trợ quá trình dạy và học.

Ký túc xá thường xuyên được chỉnh trang, xây mới, bảo đảm đủ chỗ ở tiện lợi cho người học.

II. MỘT SỐ HẠN CHẾ, BẤT CẬP

1. Chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng tuy đã được đầu tư điều chỉnh, đổi mới trong những năm vừa qua, nhưng hiện nay đã có biểu hiện bị khô cứng, lạc hậu so với thực tiễn sinh động đang thay đổi nhanh, không tạo sự hấp dẫn đối với người học.

Khung chương trình cao cấp lý luận chính trị hiện nay đang đứng trước mâu thuẫn lớn giữa thời gian học tập chỉ 8 tháng (được thu gọn ít hơn 2 tháng so với trước đây) với sự quá tải về nội dung các môn học, trong đó có một số môn học được các cơ quan Trung ương yêu cầu bổ sung (an ninh - quốc phòng; phòng chống tham nhũng; bình đẳng giới; thi đua - khen thưởng…). Với yêu cầu cắt giảm thời lượng của chương trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị, nội dung giảng dạy các môn lý luận cơ bản (triết học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học) đã bị cắt giảm đáng kể. Bên cạnh đó, nội dung của khung chương trình cao cấp lý luận chính trị còn không ít điểm trùng lặp: trùng lặp giữa các chuyên đề, môn học trong chương trình; trùng lặp giữa chương trình cao cấp lý luận chính trị và các chương trình đào tạo khác. Theo đánh giá của các chuyên gia, chương trình cũng chưa đảm bảo được thật đầy đủ các yêu cầu học thuật của các môn học, và cũng chưa đáp ứng được nhu cầu của đối tượng người học là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý rất đa dạng về nghề nghiệp, chuyên môn, vị trí công tác…

2. Tỷ trọng đào tạo cao cấp lý luận chính trị tập trung và không tập trung hiện nay chưa hợp lý, do đào tạo không tập trung nhiều hơn so với đào tạo tập trung, dẫn đến một số biểu hiện suy giảm về chất lượng đào tạo.

3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy có nhiều điểm chưa hoàn toàn phù hợp, chưa đáp ứng được yêu cầu vừa có trình độ học thuật cao, vừa có hiểu biết, kinh nghiệm thực tiễn. Một số cán bộ chuyên môn lựa chọn ngạch giảng viên vì yếu tố kinh tế (do có phụ cấp đứng lớp), nên chưa chuyên tâm nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận. Do vậy, có biểu hiện một số nội dung giảng dạy bị rơi vào xu hướng “lý luận suông”, thiếu hơi thở của thực tiễn.

4. Phương pháp đào tạo tuy có đổi mới những vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Nhiều giảng viên vẫn thiên về thuyết trình một chiều. Sự tương tác giữa người dạy và người học chưa đồng đều, đôi khi chỉ mang tính hình thức. Việc khai thác các phương tiện kỹ thuật phục vụ giảng dạy và học tập còn hạn chế. Nhiều trường hợp sử dụng máy chiếu chỉ để thay cho viết bảng.

5. Trong đội ngũ học viên có không ít người không thực sự nghiêm túc trong học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị, do động cơ chủ yếu chỉ là học để lấy bằng cấp, sử dụng bằng cấp cho thăng tiến, tăng lương, chuyển ngạch,...Vấn đề kỷ cương, kỷ luật trong học tập lý luận chính trị đang đặt ra một cách cấp bách, cần được đặc biệt quan tâm.

6. Công tác quản lý đào tạo còn một số bất cập, trong thời gian dài chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị làm công tác chuyên môn với các đơn vị làm công tác quản lý chưa được phân định rõ. Việc quản lý học viên tuy đã có những tiến bộ đáng kể, nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Việc phối hợp giữa Học viện với cấp ủy cử cán bộ đi học chưa thành nề nếp, nội dung rèn luyện của học viên chưa được chú trọng.

7. Công tác thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập bộc lộ nhiều hạn chế. Học viên tốt nghiệp thường chỉ xếp loại giỏi và khá, hầu như không có điểm trung bình. Trong khi đó, năng lực học tập thực tế của học viên có sự phân loại rõ nét.

8. Cơ sở vật chất, hậu cần, kỹ thuật, công nghệ còn lạc hậu và thiếu so với yêu cầu của nhiệm vụ đào tạo; chưa theo kịp xu hướng chung của giáo dục, đào tạo hiện đại.

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CÔNG TÁC DẠY VÀ HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN, PHÒNG CHỐNG SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ HIỆN NAY

Trong thời gian qua, Học viện đã triển khai thực hiện một số giải pháp mang tính đột phá, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dạy và học cao cấp lý luận chính trị và đã thu được những kết quả bước đầu rất tích cực.

1. Đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung chương trình

Học viện đang tiến hành rà soát, cắt bỏ các nội dung trùng lặp trong khung chương trình cao cấp lý luận chính trị; cập nhật các nội dung văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII; bổ sung những nội dung mới, những vấn đề mang tính toàn cầu, khu vực và trong nước đang tác động đến đời sống mọi mặt của đất nước.

Dự kiến, từ tháng 8 năm 2017, Học viện sẽ có một khung chương trình cao cấp lý luận chính trị mới, đáp ứng tốt nhất yêu cầu thực tiễn đặt ra; kèm theo đó là bộ giáo trình tương ứng của tất cả các môn học liên quan.


Ảnh: Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Lãnh đạo Học viện về về công tác đào tạo, bồi dưỡng cao cấp lý luận chính trị

2. Đổi mới phương thức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

Coi khâu thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập là một khâu đặc biệt quan trọng quá trình đào tạo, Học viện đang tiến hành đa dạng hóa các hình thức đánh giá và có sự cân nhắc cho phù hợp với hình thức đào tạo giữa tập trung và không tập trung theo hướng ưu tiên hình thức thi vấn đáp đối với các lớp tập trung, tự luận mở đối với các lớp không tập trung.

Hình thức thi tự luận mở được Học viện bắt đầu áp dụng từ năm học 2016-2017. Quy trình ra đề thi bắt đầu trước khi thi 120 phút, được chuyển đến địa điểm thi trước khi thi 15 phút. Học viên được phép sử dụng các tài liệu liên quan. Dạng đề thi này giúp học viên thể hiện tốt năng lực tổng hợp trong phân tích, đánh giá, tổng kết thực tiễn, phát huy cao nhất sự sáng tạo cá nhân. Qua đó, việc đánh giá học viên chính xác, khách quan hơn.

Học viện cũng sẽ áp dụng hình thức thi trắc nghiệm đối với một số môn học phù hợp.

3. Đổi mới công tác quản lý học viên

 Học viện đang tăng cường quản lý học viên một cách chặt chẽ và toàn diện, cả trong và ngoài giờ học, không chỉ về tinh thần, thái độ học tập mà cả về văn hoá ứng xử trong sinh hoạt hàng ngày. Trong công tác quản lý học viên, chỉ đạo chung của Giám đốc Học viện là: Phát huy tinh thần trách nhiệm của giảng viên; nâng cao ý thức tự quản của cán bộ lớp và của học viên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường tính chuyên nghiệp của các đơn vị quản lý học viên; hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

Học viện đã ban hành quy định về trách nhiệm của giảng viên trong quản lý học viên khi lên lớp, về nhiệm vụ của Ban Chi ủy, Ban Cán sự lớp trong thực hiện vai trò tự quản. Các phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác quản lý, như: hệ thống camera giảng đường, thiết bị điểm danh vân tay được bổ sung, nâng cấp, hoạt động một cách đồng bộ. Cùng với đó, Học viện đã chỉnh sửa, bổ sung Quy chế Đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho phù hợp nhất với điều kiện thực tiễn mới.

Đặc biệt, Học viện đã gửi Công văn yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy các bộ, ngành Trung ương phối hợp chặt chẽ với Học viện trong tuyển sinh và quản lý học viên: Lựa chọn người học đảm bảo đúng tiêu chí, không cử người đi học sai đối tượng, nhất là hình thức học không tập trung; kiên quyết không thay đổi người đi học sau khi đã xét duyệt; tạo điều kiện về thời gian, công việc để học viên yên tâm tập trung học tập; tăng cường trách nhiệm quản lý học viên của cấp ủy cử đi học, quy định học viên nghỉ học phải có công văn của cơ quan cử đi học.

Trong thời gian tới, Học viện sẽ dần từng bước điều chỉnh quy mô đào tạo cao cấp lý luận chính trị theo hướng tăng quy mô đào tạo tập trung, giảm quy mô đào tạo không tập trung để nâng cao hiệu quả công tác quản lý học viên, qua đó, nâng cao chất lượng đào tạo.


Ảnh: Khai giảng Lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính dành cho cán bộ lãnh đạo của Đảng NDCM Lào, khóa 18 năm 2016

4.  Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên

Chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị có vai trò quan trọng đặc biệt đối với việc nâng cao tri thức, tầm nhìn, tư tưởng của học viên trường Đảng. Cùng với việc lấy học viên làm trung tâm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, hiện nay Học viện cũng thực hiện coi giảng viên là trung tâm theo tinh thần của Bác Hồ “muốn có trò giỏi, phải có thầy giỏi”. Do đó, Học viện đã tập trung thực hiện các giải pháp cơ bản sau đây:

Một là, nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị ngang tầm nhiệm vụ mới.

Đội ngũ giảng viên lý luận vừa là những nhà giáo, nhà khoa học, am hiểu thực tiễn trong nước và thế giới, nắm bắt được xu hướng phát triển và các mối quan hệ trong sự vận động và phát triển của các quốc gia, khu vực; đồng thời vừa là những người làm công tác tư tưởng. Do vậy, yêu cầu đối với đội ngũ giảng viên của Học viện là phải không ngừng tự đào tạo, học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, tích cực tổng kết thực tiễn, sống cùng thực tiễn để nắm bắt được sự phát triển không ngừng của thực tiễn, có khả năng luận giải được những vấn đề còn nhiều tranh luận trong xã hội, trên cơ sở đó mới có thể thuyết phục và truyền cảm hứng, niềm tin cho người học thông qua nội dung giảng dạy của người giảng viên.

Hai là, tạo môi trường khoa học rộng mở để phát huy sức sáng tạo của giảng viên.

Đội ngũ giảng viên lý luận chính trị phải được tin tưởng, giao nhiệm vụ để có thể phát huy tối đa sức sáng tạo của mình trong nghiên cứu, trao đổi học thuật. Trước sự phát triển nhanh chóng của khoa học, lý luận thế giới, giảng viên lý luận chính trị rất cần được tạo điều kiện để trao đổi, học hỏi và chia sẻ tri thức với các nhà khoa học trong nước cũng như quốc tế. Đội ngũ giảng viên trẻ cần được đưa đi nghiên cứu thực tế một cách bài bản, dưới nhiều hình thức để có thể học tập và rèn luyện từ thực tiễn.

Ba là, nâng cao tinh thần kỷ luật, trách nhiệm ý thức nêu gương, đạo đức nhà giáo của giảng viên trường Đảng.

Hơn ai hết, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trường Đảng phải là những người kiên định niềm tin, lý tưởng, nắm chắc nền tảng tư tưởng, có trách nhiệm cao về giữ gìn phẩm cách nhà giáo của nơi đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị.  Muốn có những thế hệ học viên là cán bộ thực tốt, người giảng viên trước hết phải là tấm gương sáng về đạo đức, tâm huyết, yêu nghề và tạo niềm tin cho học viên. Muốn có được đội ngũ học viên là cán bộ, công chức tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước thì mọi tiêu cực trong đội ngũ giảng viên trường Đảng mang tên Bác cần phải được loại trừ. Giảng viên giáo dục lý luận phải là những người có tinh thần kỷ luật cao, trách nhiệm với mỗi bài giảng, mỗi lời nói của chính mình. Đội ngũ giảng viên phải hiểu rất rõ rằng, mỗi thông điệp mà bài giảng của họ đưa ra đều liên quan đến sự tồn vong của chế độ và sự nghiệp cách mạng của nhân dân. Do đó, tinh thần kỷ luật phát ngôn, kỷ luật lên lớp, ý thức trách nhiệm trong giảng dạy luôn phải được quán triệt nghiêm túc.

5. Đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị

Lý luận chính trị phải xuất phát từ thực tiễn đời sống xã hội và phải trở lại phục vụ, giải quyết các vấn đề đặt ra trong đời sống xã hội, do đó đòi hỏi phương pháp dạy và học lý luận chính trị cũng phải rất thực tiễn và không ngừng được đổi mới.

Trong bối cảnh hiện nay, trước hàng loạt vấn đề mới đặt ra từ đời sống xã hội sinh động của đất nước và thế giới, việc truyền bá một chiều, áp đặt, duy ý chí từ phía giảng viên sẽ không còn phù hợp. Do đó, đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học; gợi mở, thảo luận, trao đổi thẳng thắn, đối thoại có trách nhiệm giữa giảng viên và học viên, kết hợp với ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin và các phương tiện hiện đại... tiếp tục được xem là giải pháp hữu ích tại Học viện.

Với tinh thần đó, thời gian qua, Học viện đã có những chỉ đạo thiết thực:

- Giảm thời gian thuyết trình của giảng viên. Trong một buổi giảng bài, giảng viên chỉ được thuyết trình tối đa 75% tổng thời gian; thời gian còn lại dành cho trao đổi, thảo luận.

- Mời các nhà lãnh đạo các cấp, các chuyên gia thực tiễn trong các lĩnh vực liên quan báo cáo chuyên đề, đồng chủ trì các buổi thảo luận.

- Giảng viên lên lớp bắt buộc phải soạn bài trên phần mềm trình chiếu (Power Point), trao đổi với học viện qua E-mail, qua phần mềm quản lý đào tạo.


Ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi chuyên đề với cán bộ, học viên Học viện (ngày 24/2/2017)

6. Từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ dạy và học

Trong thời gian qua, Học viện đã triển khai nhiều dự án nhằm tăng cường cơ sở vật chất phục vụ dạy và học cao cấp lý luận chính trị.

Học viện đang tiến hành xây dựng giảng đường chuẩn, sau một thời gian sử dụng, sẽ nhân rộng mô hình trong toàn hệ thống. Hiện nay, Học viện đã chính thức đưa vào sử dụng phòng học trực tuyến.

Hệ thống giảng đường được quy hoạch lại một cách hợp lý, khoa học, đáp ứng yêu cầu cả về số lượng và chất lượng.

Bên cạnh đó, Học viện đang xây dựng lại phần mềm quản lý đào tạo với tiện ích phong phú, đa dạng, bao quát toàn bộ các khâu trong quản lý đào tạo, sử dụng chung cho toàn hệ thống Học viện.

*****

Các giải pháp trên đây sẽ góp phần thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TW “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”, nhất là trong việc ngăn chặn hiện tượng lười học lý luận chính trị, một biểu hiện rất đáng quan ngại, nếu không được ngăn chặn kịp thời, sự suy thoái đó sẽ dễ dàng dẫn đến nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Hiểu sâu sắc điều này, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh coi đây là khâu đột phá để khẳng định trọng trách của trường Đảng cao cấp mang tên Bác, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, để Học viện tiếp tục xứng đáng với niềm tin của Đảng và của nhân dân. 

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 191 Hôm nay: 385 Tháng hiện tại: 64008 Tổng lượt truy cập: 9483417

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG