Cần xác định rõ vị trí, chức năng của các trường chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới


GS,TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 184-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa X)


Phóng viên (PV):
Thưa GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Giáo sư đánh giá như thế nào về thời điểm tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 184-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và những kết quả đạt được tại Hội nghị?

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng: Trực tiếp chỉ đạo, quản lý hoạt động chuyên môn của hệ thống trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là một trong những cơ quan tham mưu cho Ban Bí thư (khóa X) ban hành Quyết định số 184-QĐ/TW ngày 3/9/2008 và Kết luận số 117-KL/TW ngày 20/11/2015 yêu cầu tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 184-QĐ/TW. Trên thực tế, hàng năm Học viện đều tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết và triển khai nhiệm vụ công tác trường chính trị theo từng năm học. Tuy nhiên, trong tổng thể chung của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, công tác trường chính trị cần được đánh giá toàn diện, đầy đủ của các cấp, các ngành, nhất là qua 10 năm thực hiện Quyết định số 184-QĐ/TW của Ban Bí thư. Bên cạnh những kết quả đạt được cũng đã xuất hiện những vấn đề mới cần tiếp tục được xem xét sửa đổi, bổ sung để phù hợp hơn với tình hình mới. Vì vậy, việc tổ chức Hội nghị vào thời điểm hiện nay là cần thiết và trên thực tế, Hội nghị đã nhận được sự quan tâm không chỉ của hệ thống các trường chính trị, mà cả các ban, bộ ngành Trung ương; nhất là đại diện các tỉnh ủy, thành ủy – nơi các trường chính trị là đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Hội nghị đã chỉ rõ những mặt được và chưa được qua việc thực hiện Quyết định số 184-QĐ/TW trong 10 năm qua và từ đó, đề xuất, kiến nghị với Đảng và Nhà nước những vấn đề quan trọng về công tác trường chính trị trong thời gian tới. Nhìn chung, cá nhân tôi đánh giá những kết quả đạt được tại Hội nghị là phản ánh đúng thực tế công tác trường chính trị hiện nay và tâm tư nguyện vọng của những người làm công tác trường chính trị.

PVSau 10 năm thực hiện Quyết định 184-QĐ/TW nhận thức về vị trí, chức năng của trường chính trị có biến chuyển gì, thưa Giáo sư?

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng: Quyết định số 184-QĐ/TW xác định rõ vị trí, chức năng của trường chính trị với tư cách là đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy. Tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo về tổ chức bộ máy, chính sách với cán bộ, giảng viên và học viên, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường và ủy ban nhân dân tỉnh quản lý về ngân sách, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, cơ sở vật chất - kỹ thuật. Trên cơ sở kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng do nhà trường xây dựng, các tỉnh ủy, thành ủy ra quyết định phê duyệt kế hoạch hàng năm, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố cấp kinh phí, đảm bảo cơ sở vật chất - kỹ thuật để các trường thực hiện.

Dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy, thành ủy, sự chỉ đạo của ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, hầu hết các trường chính trị đã phối hợp có hiệu quả với ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, với sở nội vụ và các ban, ngành hữu quan khác, với cấp ủy các địa phương tổ chức triển khai có hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, từng bước khẳng định vị trí quan trọng có tính đặc thù của trường. Nhiều trường đã phát huy tối đa vị trí vừa là cơ quan của tỉnh ủy, thành ủy, vừa là cơ quan của ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; song do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhiều trường chưa thực sự phát huy được vị trí đặc thù này.

Qua 10 năm thực hiện Quyết định 184-QĐ/TW, nhận thức về vị trí, chức năng của trường chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn thừa nhận rằng, có lúc, có nơi nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng của trường chính trị chưa đầy đủ nên việc chăm lo công tác cán bộ, chính sách, đầu tư cơ sở vật - chất kỹ thuật cho các trường còn hạn chế. Tại thời điểm tháng 8/2017, chỉ có 36/63 trường chính trị có hiệu trưởng là tỉnh ủy viên, thành ủy viên, 08 hiệu trưởng là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố, 01 hiệu trưởng là đại biểu Quốc hội, rất ít hiệu trưởng là thành viên hội đồng khoa học của tỉnh, thành phố, nhiều trường không đủ số lượng biên chế theo quy định của Ban Bí thư. Cơ sở vật chất - kỹ thuật của các trường, nhìn chung còn lạc hậu, thiếu đồng bộ ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giảng dạy và học tập. Đội ngũ công chức, viên chức làm công tác hành chính và chuyên môn tại các phòng không được hưởng chế độ phụ cấp như công chức, viên chức các ban đảng hoặc chế độ phụ cấp công vụ như các sở, ban, ngành khác của tỉnh, thành phố.

PV: Với tư cách là cơ quan chủ trì, chỉ đạo, quản lý chuyên môn, công tác chỉ đạo, quản lý của Học viện đối với hệ thống các trường chính trị, trường bộ ngành có những điểm nhấn gì nổi bật, thưa Giáo sư?

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng: Sau khi Quyết định số 184-QĐ/TW của Ban Bí thư được ban hành, Học viện đã chủ động thực hiện và tạo khâu đột phá trong việc phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành trung ương và các địa phương kịp thời hướng dẫn các trường chính trị tổ chức thực hiện. Học viện đã tổ chức các đoàn công tác do Lãnh đạo Học viện làm trưởng đoàn đến làm việc với các tỉnh ủy, thành ủy, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các trường chính trị, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương về công tác đào tạo, bồi dưỡng nói chung, công tác trường chính trị nói riêng (năm học 2016-2017, Giám đốc Học viện đã trực tiếp làm việc với 22 tỉnh, thành ủy, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và trường chính trị).

Bên cạnh việc trực tiếp về làm việc với các địa phương, Học viện đã ban hành Công văn số 1123/HVCTQG (ngày 16/9/2016) về việc phối hợp chỉ đạo công tác trường chính trị và đề nghị Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phân công lãnh đạo phụ trách trường chính trị. Đến nay, đã có 37/63 tỉnh ủy, thành ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố gửi công văn phúc đáp về Học viện, phân công cụ thể các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phụ trách trường chính trị…

Thứ hai, Học viện đã tiến hành xây dựng, điều chỉnh, hướng dẫn thực hiện khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo gắn kết giữa lý luận và thực tiễn, tăng giờ thảo luận trên lớp. Đến nay, Học viện đã xây dựng và hoàn thiện 04 khung chương trình, 04 bộ giáo trình hoặc tập bài giảng về đào tạo và bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; chỉ đạo biên soạn, thẩm định, tổ chức biên tập và xuất bản Tập bài giảng “Tình hình, nhiệm vụ của địa phương” (hoặc ngành) thuộc Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính.

Thứ ba, Học viện đã xây dựng, ban hành và hướng dẫn các trường thực hiện 02 bộ quy chế quản lý đào tạo (năm 2010 và năm 2016); bồi dưỡng kiến thức lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phương pháp dạy học tích cực cho hàng ngàn lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ lãnh đạo, quản lý, giảng viên của hệ thống trường chính trị, trường bộ, ngành. Xây dựng và ban hành nhiều hướng dẫn về các vấn đề có liên quan đến công tác trường chính trị, từng bước hình thành cẩm nang giúp các trường chính trị có căn cứ để thực hiện các hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ. 10 năm qua, Học viện đã tổ chức thành công 03 Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị, trường bộ, ngành (2009, 2011, 2014), tháng 10-2017 sắp tới sẽ tổ chức Hội thi lần thứ VI, tạo nên nề nếp thao giảng từ cấp khoa, cấp trường đến phạm vi toàn quốc, tạo động lực để đội ngũ giảng viên phấn đấu, rèn luyện.

Thứ tư, hàng năm Học viện đều tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra tập trung vào việc thực hiện chương trình, giáo trình đã được chỉnh sửa, bổ sung, bộ quy chế quản lý đào tạo của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương... Qua đó hướng dẫn công tác trường chính trị ngày càng đúng hướng, hiệu quả, khoa học và sát hợp hơn; kịp thời kiến nghị với lãnh đạo các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, chế độ chính sách đối với trường chính trị,v.v…

Thứ năm, Học viện đã hướng dẫn và làm tốt công tác thi đua, khen thưởng đối với tập thể và cá nhân của các trường chính trị. Đồng thời, theo chức năng và quyền hạn của mình, Học viện luôn quan tâm, chăm lo chế độ, chính sách đối với các trường, tạo nên sự gắn kết chặt chẽ, hệ thống và đầy tính trách nhiệm của Học viện đối với các trường chính trị.

PV: Nhìn lại 10 năm thực hiện Quyết định 184-QĐ/TW, Giáo sư đánh giá thế nào về những kết quả nổi bật của các trường chính trị, trường bộ, ngành trong công tác đào tạo, bồi dưỡng?

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng: Nhìn chung, qua 10 năm thực hiện Quyết định số 184-QĐ/TW, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các trường chính trị đã và đang đi vào nền nếp, có những chuyển biến tích cực và thu được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý từ tỉnh đến cơ sở. Từ năm 2009 đến nay, 63 trường chính trị cấp tỉnh và 09 trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể trung ương đã mở được trên 16.000 lớp đào tạo chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (chiếm hơn 40% tổng số lớp đào tạo, bồi dưỡng của các trường). Bình quân mỗi năm học, các trường chính trị trong cả nước đã đào tạo, bồi dưỡng được gần 300.000 lượt học viên, trong đó có từ 100.000 đến gần 130.000 lượt học viên Trung cấp lý luận chính trị - hành chính.

Điểm mới của các trường chính trị những năm gần đây là đã tăng cường mở các lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn, đăng cai các lớp cập nhật kiến thức cho đối tượng 3 và trực tiếp giảng dạy các lớp dành cho đối tượng 4 theo Quy định số 164-QĐ/TW ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đặc biệt, trong 10 năm qua, 7 trường chính trị đã và đang đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở cho nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào với tổng số 870 học viên. Thông qua hoạt động đào tạo, bồi dưỡng này, cán bộ, giảng viên trường chính trị có điều kiện giao tiếp, tìm hiểu về văn hóa, kinh tế - xã hội của các bộ tộc Lào, là điều kiện để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các địa phương Lào - Việt Nam.

Việc đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng được tất cả các trường chính trị chú ý hơn. Để thực hiện được yêu cầu này, các trường chính trị đã chú trọng từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, giảng viên đi đào tạo, tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bổ sung kiến thức mới. Bên cạnh đó các trường chính trị cũng quan tâm xây dựng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng nhằm phát huy thế mạnh của những đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý ở địa phương giàu kinh nghiệm thực tiễn, có chuyên môn sâu, có kỹ năng tốt trong các lĩnh vực công tác khác nhau giúp cho học viên nâng cao kiến thức thực tiễn.

Đến nay, đã có 14 trường xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ISO:9001-2008, ISO:9001-2015 tạo ra những chuyển biến tích cực và hiệu quả trong việc quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Năm học 2016 - 2017 cũng là năm thứ ba các trường tiến hành triển khai lấy phiếu phản hồi từ người học sau khi kết thúc phần học. Hoạt động này đã trở thành nền nếp của nhiều trường, giúp các trường đánh giá chất lượng giảng viên, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của giảng viên, chất lượng dạy và học.

PV: Tuy nhiên, công tác các trường chính trị cũng còn nhiều bất cập, điều này đã được các trường trao đổi tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 184-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa X) và tổng kết công tác trường chính trị năm học 2016 - 2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018. Vậy Giáo sư có thể nói rõ hơn về những hạn chế, tồn tại trong công tác trường chính trị?

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng: 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, thành ủy, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sự chỉ đạo sát sao về chuyên môn của Học viện, một số ban, bộ, ngành Trung ương có liên quan và các trường chính trị, công tác trường chính trị đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý từ tỉnh đến cơ sở. Với tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, các trường chính trị đã thực hiện tương đối tốt chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 184-QĐ/TW, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng công tác đào tạo, bồi dưỡng của các trường chính trị vẫn còn những hạn chế, bất cập, chậm đổi mới, có những nội dung nêu trong Quyết định số 184-QĐ/TW thực hiện chưa nghiêm, thiếu thống nhất; tên gọi một số trường, một số khoa, phòng cũng khác nhau. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng chưa tương xứng với vị trí, chức năng của trường chính trị và yêu cầu về công tác cán bộ hiện nay. Số lượng học viên của một lớp còn đông thường vượt quy định trong quy chế tuyển sinh, chất lượng đầu vào không đồng đều. Một bộ phận không nhỏ học viên lười học, mục đích học cốt để hoàn thiện văn bằng, chứng chỉ, củng cố vị trí công tác hoặc để thăng tiến. Số lớp học theo hình thức tập trung tại trường có xu hướng giảm, số lớp không tập trung, nhất là các lớp đặt tại trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện tăng, kéo theo tình trạng quản lý việc dạy và học có phần lỏng lẻo. Nhiều giảng viên chưa linh hoạt áp dụng phương pháp dạy học tích cực. Việc thảo luận trên lớp bị xem nhẹ, một bộ phận giảng viên chưa quan tâm đúng mức cho hoạt động này. Việc ra đề thi ở nhiều trường chính trị còn thiếu sáng tạo. Việc quản lý học viên tự học ở hầu hết các trường chính trị chưa hiệu quả và thiếu quyết liệt. Cá biệt có trường còn tự cắt xén chương trình đào tạo. Việc tổ chức và quản lý hoạt động đi thực tế của giảng viên và học viên còn lúng túng, hiệu quả không cao. Việc đánh giá, xếp loại tốt nghiệp của học viên có phần dễ dãi, tỷ lệ xếp loại khá, giỏi ngày càng cao, chưa phản ánh đúng chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay. Các hoạt động hỗ trợ cho việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở nhiều trường chính trị còn đơn điệu.

Cũng cần chỉ rõ thêm rằng, ở một số trường, lãnh đạo trường không có chuyên môn sâu về khoa học chính trị, nghiệp vụ sư phạm, chỉ có bằng cử nhân; do không có sự hiệp y về nhân sự hiệu trưởng giữa tỉnh, thành ủy với cơ quan quản lý chuyên môn hoặc không được quy hoạch, hoặc để xử lý tình huống nên một số đồng chí hiệu trưởng chưa đáp ứng được yêu cầu. Nhiều trường không đảm bảo tỷ lệ 2/3 biên chế là cán bộ giảng dạy và nghiên cứu. Việc thực hiện chế độ giảng viên kiêm nhiệm của nhiều trường chưa thường xuyên, chưa hiệu quả.

Cơ sở vật chất của nhiều trường chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giảng viên và việc học tập của học viên. Diện tích của hầu hết các trường chính trị đều chật chội, kinh phí cũng có hạn nên chưa xây dựng được phòng đa năng, khu hoạt động văn hóa - thể thao. Có 12 trường diện tích dưới 1ha (chiếm 19,05%), 18 trường diện tích từ 1ha đến dưới 2 ha (chiếm 28,57%), 21 trường diện tích từ 2 ha đến dưới 3 ha (chiếm 33,33%), chỉ có 12 trường diện tích trên 3 ha (chiếm 19,05%). Ký túc xá ít phòng nghỉ, trang bị còn thô sơ. Có trường nhiều năm phải đi thuê địa điểm nên hoạt động giảng dạy và học tập ít nhiều bị ảnh hưởng.

PV: Thực hiện công tác quản lý chuyên môn đối với hệ thống các trường chính trị, trường bộ ngành trên cả nước, Giáo sư có thể chia sẻ những khó khăn, vướng mắc từ phía Học viện trong quá trình thực thi nhiệm vụ?

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng: Trong Quyết định số 184-QĐ/TW ngày 03 tháng 9 năm 2008, Ban Bí thư đã giao những nhiệm vụ cụ thể cho các ban, bộ, ngành trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trong việc triển khai Quyết định. Về cơ bản, các ban, bộ, ngành trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đã có sự thống nhất và chủ động trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện cho các trường chính trị thực hiện tương đối tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Tuy nhiên, cũng còn nhiều vấn đề vướng mắc cần tiếp tục được tháo gỡ. Chẳng hạn quy định về tiêu chuẩn đầu vào của học viên học Trung cấp lý luận chính trị - hành chính do Học viện quy định (tại quy chế chiêu sinh, ban hành kèm theo Quyết định số 268/QĐ-HVCT-HCQG ngày 03 tháng 02 năm 2010; quy chế tuyển sinh, ban hành kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-HVCTQG ngày 21 tháng 4 năm 2016) có điểm chưa thống nhất với quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương (tại Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW ngày 11 tháng 12 năm 2012 về thực hiện chương trình sơ cấp lý luận chính trị, yêu cầu “cấp ủy không cử và các trường chính trị tỉnh, thành phố không tiếp nhận người chưa có bằng sơ cấp lý luận chính trị hoặc giấy chứng nhận có trình độ tương đương sơ cấp lý luận chính trị vào học chương trình trung cấp lý luận chính trị”).

Về chế độ làm việc của giảng viên, quy chế giảng viên do Học viện ban hành kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-HVCTQG ngày 21 tháng 4 năm 2016 cũng có một số điểm chưa thống nhất với Thông tư liên tịch số 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nên ít nhiều các trường cũng gặp khó khăn trong việc tổ chức quản lý đào tạo.

Theo Quyết định số 184-QĐ/TW, Học viện chỉ là cơ quan chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, chưa rõ tính chất pháp lý của quản lý nhà nước về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của các trường nên ít nhiều gặp khó khăn trong việc chủ trì, phối hợp với các các cấp, các ngành hữu quan và các địa phương trong công tác trường chính trị (nhất là những vấn đề về chế độ chính sách, tổ chức cán bộ, cơ sở vật chất - kỹ thuật… của các trường); hay việc hướng dẫn chính sách có liên quan đến phong chức danh khoa học, phong danh hiệu nhà giáo đối với trường chính trị tỉnh, thành phố cũng chưa được thực hiện tốt… Tất cả những điều này phần nào ảnh hưởng tới chất lượng, hiệu quả quản lý của Học viện đối với công tác trường chính trị trên cả nước thời gian qua.

PV: Trong giai đoạn tới, trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới, đối với công tác trường chính trị Học viện sẽ tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu nào thưa Giáo sư?

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng: Dưới sự lãnh đạo toàn diện của các tỉnh uỷ, thành uỷ, sự chỉ đạo về chuyên môn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, với phương châm “Kỷ cương, đồng bộ, đổi mới và hiệu quả”, năm học 2016-2017 các trường chính trị, trường bộ, ngành đã đạt được những kết quả to lớn trên các mặt công tác. Nhiều hoạt động đổi mới của Học viện và các trường chính trị, trường bộ, ngành mang tính đột phá, đạt hiệu quả cao, nhiều mô hình mới, cách làm hay, kinh nghiệm quý đã xuất hiện góp phần nâng cao vị trí, vai trò của trường chính trị, trường bộ, ngành đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh của các địa phương.

Trong thời gian tới, đối với công tác trường chính trị, Học viện sẽ tập trung phối hợp với các ban Đảng Trung ương, các bộ, ngành có liên quan hướng dẫn các trường chính trị thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quyết định sắp tới của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các trường chính trị, tiêu chí trường chính trị chuẩn…; Thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý đối với trường chính trị theo hướng trường trực thuộc cơ quan của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy. Trước mắt, Học viện sẽ khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án: “Đổi mới nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng, trong đó có chương trình Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính và một số chương trình bồi dưỡng chức danh dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở”.

Đối với các trường chính trị, cần thực sự đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, xây dựng đội ngũ, trong đó xây dựng đội ngũ là khâu đột phá. Trong quản lý hoạt động đào tạo, thực hiện nghiêm túc chương trình, giáo trình, quy chế và các hướng dẫn của Học viện, tăng hình thức đào tạo tập trung, đồng thời chú trọng rèn luyện đạo đức cách mạng, ý thức tự giác học tập lý luận chính trị; triển khai hoạt động bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở theo hướng cập nhật kiến thức mới, kiến thức bổ trợ, kỹ năng tổ chức thực hiện hoạt động cụ thể ở cơ sở. Chú trọng các hoạt động thao giảng, dự giờ, lấy ý kiến phản hồi từ người học. Khuyến khích các trường quản lý chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015. Phấn đấu đến năm 2025 về cơ bản các trường chính trị trong cả nước đều đạt chuẩn. 

Năm học 2017-2018, các trường chính trị cần tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng, hoạt động dạy và học, tăng cường nghiên cứu khoa học; tổ chức thành công Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị, trường bộ, ngành lần thứ VI năm 2017; nâng cao chất lượng hoạt động các cụm thi đua; xúc tiến xây dựng trường chính trị chuẩn đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của các địa phương và cả nước.

PV: Để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của các trường chính trị, Học viện có những kiến nghị, đề xuất gì với Trung ương?

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng: Qua thực tế 10 năm thực hiện Quyết định 184-QĐ/TW, chúng tôi thấy, để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của các trường chính trị, Trung ương cần sớm ban hành Quyết định mới về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị; bộ tiêu chí trường chính trị chuẩn và quy trình công nhận trường chính trị chuẩn. Quyết định mới cần làm rõ hơn, cụ thể hơn vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của trường chính trị; làm rõ vai trò của Học viện, bảo đảm không chỉ là cơ quan chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn mà còn là cơ quan quản lý chuyên môn đối với các trường chính trị trong cả nước.

PV: Xin cảm ơn Giáo sư!

--------
Tiêu đề bài phỏng vấn do Ban Biên tập website đặt

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 187 Hôm nay: 2460 Tháng hiện tại: 76412 Tổng lượt truy cập: 9495821

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG