• Bản Di chúc bất hủ trường tồn cùng dân tộc

  “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra HỒ CHỦ TỊCH, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”(1). Trước khi đi vào cõi vĩnh hằng, Người còn để lại cho Đảng ta, nhân dân ta bản Di chúc - một văn kiện lịch sử bất hủ, trường tồn cùng dân tộc.

 • 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng và chỉnh đốn Đảng

  Năm nay là năm thứ 40 Đảng và nhân dân ta thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện lời thề với Người trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Nhân dịp này, Đảng ta sẽ có tổng kết toàn diện về việc thực hiện Di chúc. Dưới góc độ lịch sử, rất cần nhìn lại 40 năm Đảng ta làm theo lời căn dặn “trước hết” và “việc cần phải làm trước tiên” trong Di chúc của Người.(*)

 • Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Lễ kỉ niệm 60 năm truyền thống Học viện

  Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện đã theo sát và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng trong các thời kỳ cách mạng. Lực lượng cán bộ được Học viện đào tạo, bồi dưỡng đã đóng góp xứng đáng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần vào thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

 • Tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới và những giải pháp đối với nền kinh tế Việt Nam

  PGS.,TS. Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

 • Đồng chí Trần Phú - Tấm gương sáng ngời của người cộng sản

  Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh vô cùng tự hào và luôn noi theo tấm gương sáng ngời của đồng chí Trần Phú-Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng. Niềm tự hào và tấm gương Trần Phú đã thắp sáng cho những người cộng sản và nhân dân Hà Tĩnh làm nên bao kỳ tích trong các thời kỳ đấu tranh của cách mạng và ngày nay đang tạo ra những đổi thay to lớn trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

 • TS Nicolas Carah "Đa dạng văn hóa và bản sắc dân tộc của Australia"

  Bản sắc tạo cho chúng ta suy nghĩ về việc chúng ta là ai, chúng ta có quan hệ với những người khác như thế nào và cách thức liên hệ của chúng ta với thế giới mà ta đang sống. Bản sắc thể hiện cách thức mà ở đó chúng ta giống như những người khác cũng như cách thức mà ở đó ta có những điểm khác với người khác. Bản sắc được tạo nên từ nhiều yếu tố khác nhau như giới tính, dân tộc, địa phương, tôn giáo, chính trị, dân tộc cũng như các yếu tố về nền tảng xã hội như nghề nghiệp, gia đình và giáo dục.

 • PGS,TS Lê Quy Đức "đa dạng văn hóa tộc người và bản sắc văn hóa quốc gia-sự tương đồng, sự khác biệt giữa Việt Nam và Australia"

  Vấn đề đa dạng văn hoá là vấn đề rộng lớn có thể xem xét ở bình diện quốc tế, có thể xem xét ở bình diện quốc gia, có thể xem xét  ở bình diện địa văn hoá, vùng văn hoá; có thể xem xét ở bình diện văn hoá tôn giáo và cả ở trình độ văn hoá - văn minh. Ở đây tôi chủ yếu xem xét ở góc độ văn hoá tộc người trong bình diện quốc gia, dân tộc qua sự tham chiếu về những tương đồng và khác biệt giữa Việt Nam và Australia, như chủ đề hội thảo đặt ra.  

 • GS,TS Lê Hữu Nghĩa : “50 năm cách mạng Cuba và quan hệ Việt Nam - Cuba”

  Sự nghiệp đấu tranh chống chế độ thực dân, giải phóng dân tộc, tuy được mở đầu và thành công khá sớm ở Mỹ La tinh, nhưng lại diễn ra lâu dài và đầy khó khăn ở Cuba. Nguyên nhân là do thực dân Tây Ban Nha, sau khi mất toàn bộ thuộc địa Mỹ La tinh, đã lui về cố thủ ở Cuba, quốc đảo lớn nhất vùng Vịnh Caribê; bắt đầu từ cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa đế quốc Mỹ bắt đầu chính sách can thiệp, bành trướng đầy tham vọng vào cái sân sau Mỹ La tinh.

 • Hệ thống chính trị cấp cơ sở các tỉnh miền Tây Nam bộ-Thực trạng và giải pháp

  Đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị cấp cơ sở là một bộ phận quan trọng trong công cuộc đổi mới hệ thống chính trị của nước ta nhằm nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

 • 60 năm Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền - Giá trị thời đại và ý nghĩa với Việt Nam

  Nếu xét về mặt lịch sử, ý tưởng thành lập một tổ chức quốc tế bảo vệ quyền và các tự do cơ bản của con người, cũng như thiết lập các chuẩn mực quốc tế về quyền con người đã có từ lâu. Nhưng chính sự tàn bạo khủng khiếp, vi phạm và chà đạp thô bạo, phổ biến các quyền, tự do, nhân phẩm của con người do chủ nghĩa phát xít trong cuộc chiến tranh thế giới thứ II (1939 - 1945) gây ra, khiến các quốc gia nhận thức sâu sắc về hậu quả của sự không liên kết trong việc bảo vệ hòa bình, nhân phẩm và các quyền con người; kết quả là đã tạo ra một bước ngoặt dẫn tới sự ra đời của Liên hợp quốc – tổ chức quốc tế lớn nhất hiện nay, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng cam kết bảo vệ, thúc đẩy, phát triển các quyền và tự do cơ bản của con người trên phạm vi toàn cầu.

 • PGS,TS Vũ Đình Hòe "Tác động của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đến sự phát triển nền nông nghiệp của Việt Nam hiện nay"

  Sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã thu được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Trong lĩnh vực đối ngoại, chúng ta đã chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Cho đến  nay, Việt Nam đã có quan hệ kinh tế thương mại với hơn 250 quốc gia và vùng lãnh thổ, tham gia các tổ chức kinh tế khu vực và thế giới và  tháng 12 năm 2006 Việt Nam đã gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

 • Đề dẫn Hội thảo khoa học "Ý thức chính trị của cán bộ trẻ Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh"

  Với vị trí là trung tâm quốc gia về đào tạo chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trung tâm quốc gia về đào tạo cán bộ cho Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị xã hội, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia có một vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống các cơ quan đào tạo cán bộ của đất nước. Theo đó, đòi hỏi toàn thể đội ngũ cán nói chung và trong đó có đội ngũ cán bộ trẻ với tư cách là đội ngũ những giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ công nhân viên kế cận trong thời gian tới phải hội đủ những tố chất và phẩm chất cần thiết để tiếp tục góp phần xứmg đáng vào sự nghiệp và tiền đồ của Học viện. Trong đó, trước hết và quan trọng hàng đầu phải kể tới việc giác ngộ và xác định ý thức chính trị rõ ràng, kiên định với mục tiêu của Đảng, của dân tộc.

 • ThS Ngô Tuấn Nghĩa "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa"

   Với vị trí vai trò đặc biệt của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đặc biệt trong tình hình vận động của đất nước thời kỳ đổi mới, Trung ương Đảng và Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có nhiều Nghị quyết, chỉ thị về công tác thanh niên như: Nghị quyết TW 4, khoá VII (1993) “Về công tác thanh niên trong tình hình mới”, Chỉ thị số 66 Chỉ thị Trung ương của Ban Bí thư về “Tăng cường công tác thanh niên trong thời kỳ mới”; Chỉ thị số 34 (1998) của Bộ Chính trị về “ tăng cường công tác chính trị tư tưởng củng cổ tổ chức đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đang viên trong trường học”, đây là hệ thống những chủ trương chỉ đạo sát với công tác thanh niên. Trên thực tế các chủ trương đường lối này đã bước đầu đi sâu vào cuộc sống và phát huy tác dụng to lớn đối với quá trình lãnh đạo và quy tụ thanh niên đứng quanh Đảng, là đội dự bị tin cậy của Đảng.

 • PGS,TS Nguyễn Hoàng Giáp "Về phong trào cộng sản quốc tế trong giai đoạn hiện nay"

  Cuộc khủng hoảng toàn diện và sâu sắc của chủ nghĩa xã hội bắt đầu từ nửa cuối thập niên 80 của thế kỷ XX, đặc biệt sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Đông Âu và Liên Xô, đã khiến cho phong trào cộng sản quốc tế (PTCSQT) bước vào giai đoạn vận động phức tạp nhất trong lịch sử phát triển của mình. CNXH lâm vào thoái trào, cán cân so sánh lực lượng thế giới nghiêng về phía rất bất lợi cho các lực lượng cách mạng và tiến bộ. Trước tình hình này, nhiều học giả tư sản và các thế lực thù địch cho rằng thời khắc “sự cáo chung của chủ nghĩa cộng sản đã điểm”, thậm chí còn trù tính cả thời hạn cho “sự sụp đổ dây chuyền” của các nước XHCN còn lại. Tuy nhiên, gần hai thập niên qua, chế độ XHCN ở nhiều nước vẫn trụ vững và có bước phát triển mới trước những thử thách của thời cuộc. PTCSQT từng bước phục hồi cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đồng thời ngày càng có thêm những chuyển động tích cực, chứng tỏ sức sống mãnh liệt của một phong trào hiện thực được định hướng bằng lý tưởng - niềm tin khoa học và dựa trên một cơ sở giai cấp - xã hội sâu rộng.

 • C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh bàn về giáo dục

  Từ thực tiễn lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng, C.Mác và Ph.Ăngghen rồi sau này đến V.I.Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh đều khẳng định: Trong cuộc đấu tranh của nước vô sản, công tác giáo dục giữ một vị trí rất quan trọng, nó đào tạo ra những con người phục vụ cho cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản nhằm lật đổ giai cấp tư sản, xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 265 Hôm nay: 3404 Tháng hiện tại: 95584 Tổng lượt truy cập: 9638099

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG