VIỆN KINH TẾ


                                                             Viện Kinh tế, tháng 11/2016                                                                   Viện Kinh tế, tháng 5/2014

I. Vị trí và chức năng

Viện Kinh tế là đơn vị cấp Vụ, trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (gọi tắt là Học viện).

Viện Kinh tế thực hiện 02 chức năng chính: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

- Về giảng dạy: Triển khai giảng dạy 02 chuyên ngành (Quản lý kinh tế và Kinh tế phát triển) trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện.

- Về nghiên cứu: Nghiên cứu các vấn đề về chính sách kinh tế; thể chế kinh tế; kinh tế phát triển; quản lý kinh tế …. phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và góp phần vào việc hoạch định đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

II. Nhiệm vụ

1. Về đào tạo, bồi dưỡng

a) Triển khai đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc các hệ lớp theo kế hoạch của Giám đốc Học viện với 02 mảng chuyên môn chính (Quản lý kinh tế và Kinh tế phát triển) đối với một số hệ lớp: (1) Cao cấp lý luận chính trị; (2) Các lớp bồi dưỡng theo chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; (3) Các lớp học viên quốc tế như Lào, Mozambique…

b) Đào tạo sau đại học:

- Đào tạo thạc sĩ: 02 chuyên ngành Thạc sĩ Quản lý kinh tế và Thạc sĩ Kinh tế phát triển (Năm 2015 khai giảng khóa 22).

- Đào tạo tiến sĩ: 02 chuyên ngành Tiến sĩ Quản lý kinh tế và Tiến sĩ Kinh tế phát triển (Năm 2015 khai giảng khóa 31).

c) Bồi dưỡng kiến thức và phương pháp nghiên cứu, giảng dạy 02 chuyên ngành (Quản lý kinh tế và Kinh tế phát triển).

2. Về nghiên cứu khoa học

a) Nghiên cứu các vấn đề về kinh tế phát triển, quản lý kinh tế và kinh tế học nói chung nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy các chuyên ngành kinh tế phát triển và quản lý kinh tế, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đấu tranh chống các quan điểm thù địch, sai trái, góp phần tích cực vào công tác tư tưởng của Đảng.

b) Nghiên cứu xây dựng chương trình, nội dung, tổ chức biên soạn, chỉnh lý các giáo trình, tài liệu học tập và tài liệu tham khảo về kinh tế phát triển và quản lý kinh tế.

c) Phối hợp với các ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp nghiên cứu các vấn đề thực tiễn về kinh tế phát triển và lãnh đạo, quản lý kinh tế.

3. Thông tin và công bố các kết quả nghiên cứu khoa học về kinh tế phát triển và lãnh đạo, quản lý kinh tế trên tạp chí khoa học theo quy định của pháp luật và của Giám đốc Học viện.

4. Tham mưu cho Giám đốc Học viện về chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học về kinh tế phát triển và quản lý kinh tế.

5. Hướng dẫn về nội dung và phương pháp giảng dạy, nghiên cứu kinh tế phát triển, quản lý kinh tế đối với đội ngũ giảng viên của Học viện, các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các trường bồi dưỡng cán bộ các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

6. Hợp tác với các tổ chức trong nước và nước ngoài trong nghiên cứu, đào tạo về kinh tế phát triển, quản lý kinh tế theo quy định của pháp luật và của Giám đốc Học viện.

7. Quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Viện về mọi mặt; thực hiện chế độ, chính sách, công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Viện theo thẩm quyền; thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định của pháp luật; quản lý tài chính và tài sản theo phân cấp của Giám đốc Học viện.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

III. Cơ cấu tổ chức và bộ máy

Viện Kinh tế có tổng số 40 cán bộ, công chức, trong đó có 09 PGS.TS; 12 Tiến sĩ; 14 Thạc sĩ và 05 cử nhân.

Viện Kinh tế gồm các đơn vị trực thuộc dưới đây:

  1. Phòng Hành chính - Tổng hợp;
  2. Ban Kinh tế học;
  3. Ban Quản lý kinh tế;
  4. Ban Kinh tế phát triển;
  5. Ban Thể chế kinh tế;
  6. Tạp chí Kinh tế và Quản lý.

Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Viện do Viện trưởng Viện Kinh tế quy định. Viện trưởng Viện Kinh tế phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ thống nhất trình Giám đốc Học viện quyết định việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Viện.

Biên chế của Viện Kinh tế được xác định theo quy định về tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức được Giám đốc Học viện giao. Ngoài số biên chế theo quy định, Viện Kinh tế được thực hiện chế độ cộng tác viên nghiên cứu khoa học, giảng viên kiêm nhiệm và hợp đồng thỉnh giảng.

IV. Lãnh đạo Viện

- PGS.TS Bùi Văn Huyền, Viện trưởng; Điện thoại: 0912.56.55.54; Email: huyenqlkt@gmail.com

- PGS.TS Phạm Thị Khanh, Phó Viện trưởng; Điện thoại: 0912.80.97.47; Email: phamkhanhvkt@gmail.com  

- PGS.TS Nguyễn Quốc Thái, Phó Viện trưởng; Điện thoại: 0919.26.80.16; Email: thaipht@outlook.com

V. Địa chỉ liên hệ

1. Viện Kinh tế  

Địa chỉ: Nhà A3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 đường Nguyễn Phong Sắc, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0462.82.74.69 (Đồng chí Đỗ Thị Loan – Văn phòng, phòng 113 nhà A3)

2. Tạp chí Kinh tế và Quản lý

Địa chỉ: Nhà A3, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 đường Nguyễn Phong Sắc, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0462.82.77.59

Email: tapchikinhtevaquanly@npa.org.vn

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 225 Hôm nay: 1039 Tháng hiện tại: 111302 Tổng lượt truy cập: 8464834

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG