HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC IV

I. Cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IV.

- Ban Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IV, gồm 03 đồng chí:
+ Nguyễn Quốc Dũng, (Giám đốc Học viện)
+ Nguyễn Thành Hưng, (Phó Giám đốc Học viện)
+ Huỳnh Thanh Quang, (Phó Giám đốc Học viện)

* Cơ cấu tổ chức: Học viện Chính trị khu vực IV gồm các đơn vị trực thuộc dưới đây:

1. Các đơn vị chức năng

 1. Ban Tổ chức - Cán bộ.
 2. Ban Quản lý đào tạo.
 3. Ban Quản lý khoa học.
 4. Văn phòng Học viện.
 5. Phòng Hợp tác quốc tế.
 6. Phòng Thanh tra.
 7. Văn phòng Đảng - Đoàn thể.
 8. Phòng Kế hoạch - Tài vụ.
 9. Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo.

2. Các đơn vị giảng dạy, nghiên cứu khoa học

 1. Khoa Triết học.
 2. Khoa Kinh tế chính trị học.
 3. Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học.
 4. Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh.
 5. Khoa Lịch sử Đảng.
 6. Khoa Xây dựng Đảng.
 7. Khoa Kinh tế.
 8. Khoa Chính trị học.
 9. Khoa Nhà nước và Pháp luật.
 10. Khoa Văn hóa và Phát triển.
 11. Khoa Quan hệ quốc tế.
 12. Khoa Xã hội học và Khoa học lãnh đạo, quản lý.
 13. Khoa Dân tộc và Tôn giáo.
 14. Trung tâm Thông tin khoa học.
 15. Tạp chí.

Các ban, khoa, Trung tâm, Văn phòng Học viện Chính trị khu vực IV là các tổ chức cùng cấp.

Chức năng, nhiệm vụ, biên chế của các đơn vị trực thuộc do Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV quy định.

Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Học viện thống nhất trình Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quyết định việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị khu vực IV.

Biên chế của Học viện Chính trị khu vực IV được xác định theo quy định về tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức được Giám đốc Học viện giao. Ngoài số biên chế được giao, Học viện Chính trị khu vực IV được thực hiện chế độ cộng tác viên nghiên cứu khoa học, giảng viên kiêm nhiệm và chế độ hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

II. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Học viện Chính trị khu vực IV

1. Vị trí, chức năng

Học viện Chính trị khu vực IV là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (gọi tắt là Học viện).

Học viện Chính trị khu vực IV là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Tây Nam Bộ; trung tâm nghiên cứu khoa học lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý của khu vực Tây Nam Bộ.

2. Nhiệm vụ


1. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

 

a. Đào tạo chương trình cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị, lãnh đạo chủ chốt các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp Nhà nước và các đối tượng khác trên địa bàn các tỉnh được phân công, phân cấp theo quyết định của Giám đốc Học viện.

b. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị theo phân công, phân cấp.

c. Đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ lý luận chính trị cho một số nước bạn, đảng bạn theo quy định của Giám đốc Học viện.

d. Đào tạo và liên kết đào tạo cử nhân (văn bằng 2), cao học một số chuyên ngành khi được phê duyệt của Giám đốc Học viện;

đ. Bồi dưỡng chuyên ngành, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ của hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước;

e. Quản lý, cấp văn bằng, chứng chỉ thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị khu vực IV theo quy định của Giám đốc Học viện.

2. Nghiên cứu khoa học

a. Nghiên cứu lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nghiên cứu các khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý và một số ngành khoa học xã hội; tổng kết thực tiễn (trước hết tập trung cho các tỉnh trong khu vực được phân công), góp phần phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;

b. Tham gia nghiên cứu xây dựng chương trình, nội dung, tổ chức biên soạn giáo trình, đề cương bài giảng, tài liệu học tập và tài liệu tham khảo về các bộ môn khoa học trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của Giám đốc Học viện.

c. Tham gia nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng của các địa phương trong khu vực được phân công.

 1. Tham mưu, đề xuất, cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định đường lối xây dựng, phát triển đất nước, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị. Trước hết tập trung cho các địa phương khu vực Tây Nam Bộ.
 2. Thực hiện hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học theo quy định của Đảng, Nhà nước và của Giám đốc Học viện.
 3. Quản lý tài chính, tài sản, quyết định và chịu trách nhiệm về các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định.
 4. Xuất bản và phát hành tạp chí, bản tin, các ấn phẩm khoa học, tài liệu phục vụ cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của Học viện Chính trị khu vực IV theo quy định của Đảng, Nhà nước và Giám đốc Học viện.
 5. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện các chế độ, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức của Học viện Chính trị khu vực IV theo thẩm quyền được phân công, phân cấp; thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định của pháp luật.
 6. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

III. Thành tích, khen thưởng

Từ năm 2006 đến nay, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IV đều hoàn thành chỉ tiêu mở các lớp CCLLCT-HC và các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng do Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh giao bao gồm 27 lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung với số lượng là 1044 học viên, 22 lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức với số lượng là 2465 học viên và 11 lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng với số lượng 1320 học viên; 02 lớp Cao học với 42 thạc sĩ đã tốt nghiệp (gồm 03 chuyên ngành: KTCT, XDĐCSVN và QLKT); 02 lớp Cao học Tôn giáo và Xây dựng Đảng (2012-2014) với 99 học viên và 02 lớp cao học Báo chí và Phát thanh truyền hình với 91 học viên.

Từ ngày thành lập đến nay, Học viện đã triển khai nghiên cứu 21 đề tài khoa học, trong đó 01 đề tài cấp Bộ, 01 đề tài Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ và 19 đề tài cấp cơ sở. Các đề tài trên đã được hội đồng nghiệm thu 17 đề tài, còn lại 04 đề tài (năm 2013) khoa học cấp cơ sở đang hoàn thiện tổ chức nghiệm thu đề tài.

IV. Địa chỉ liên hệ

- Địa chỉ Học viện: số 6 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

- Điện thoại Văn phòng Học viện: 07103.889818

- Fax 07103.889819;                 Email: vanphong@hcma4.vn

- Website: http://hcma4.vn

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 143 Hôm nay: 387 Tháng hiện tại: 106471 Tổng lượt truy cập: 8460003

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG