HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN


      
 

1. Vị trí, chức năng

Học viện Báo chí và Tuyên truyền là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (gọi tắt là Học viện).

Học viện Báo chí và Tuyên truyền là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, cán bộ làm công tác tư tưởng - văn hóa, cán bộ báo chí, biên tập viên xuất bản, cán bộ một số ngành khoa học xã hội và nhân văn khác; là cơ sở nghiên cứu khoa học về lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, lĩnh vực báo chí - truyền thông.

2. Nhiệm vụ

1. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

a) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đương chức và quy hoạch các chức danh là trưởng, phó trưởng phòng và tương đương trở lên của các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông, xuất bản ở các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; phó trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; trưởng, phó trưởng ban Tuyên giáo cấp huyện và tương đương;

b) Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị cho các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm Bồi dưỡng chính trị của các huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh, các trường đào tạo cán bộ của bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các trường đại học, cao đẳng của hệ thống giáo dục quốc dân;

c) Đào tạo đại học và sau đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, lý luận chính trị, báo chí - truyền thông, xuất bản và một số khoa học xã hội nhân văn khác theo sự ủy nhiệm và phân công của Giám đốc Học viện;

d) Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo chí - truyền thông, xuất bản ...

2. Nghiên cứu khoa học

a) Nghiên cứu lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khoa học chính trị và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn khác; tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về lĩnh vực công tác tư tưởng - văn hóa, báo chí - truyền thông.

b) Nghiên cứu, xây dựng, bổ sung chương trình, nội dung, tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu học tập, phát triển và hoàn thiện quy trình, phương pháp giảng dạy các chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng của Học viện.

3. Hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo và khoa học của các nước, các tổ chức quốc tế trên thế giới.

4. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện các chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Học viện Báo chí và Tuyên truyền theo phân công, phân cấp; thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định của pháp luật.

5. Quản lý tài chính, tài sản; quyết định và chịu trách nhiệm về các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định.

6. Xuất bản và phát hành tạp chí, bản tin, các ấn phẩm khoa học, tài liệu phục vụ cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền theo quy định của Đảng và Nhà nước.

7. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Học viện giao.

3. Cơ cấu tổ chức

Học viện Báo chí và Tuyên truyền gồm các đơn vị trực thuộc dưới đây:

1. Các đơn vị chức năng

 1. Ban Tổ chức - Cán bộ.
 2. Ban Quản lý đào tạo.
 3. Ban Quản lý khoa học.
 4. Văn phòng Học viện.
 5. Phòng Hợp tác quốc tế.
 6. Văn phòng Đảng - Đoàn thể.
 7. Phòng Kế hoạch - Tài vụ.
 8. Phòng Thanh tra.
 9. Phòng Quản trị.
 10. Phòng Công tác chính trị.
 11. Phòng Quản lý Ký túc xá.
 12. Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo.
 13. Trung tâm Thực hành và Hỗ trợ đào tạo.

  2. Các đơn vị giảng dạy, nghiên cứu khoa học

 1. Khoa Triết học.
 2. Khoa Kinh tế.
 3. Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học.
 4. Khoa Lịch sử Đảng.
 5. Khoa Xây dựng Đảng.
 6. Khoa Chính trị học.
 7. Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh.
 8. Khoa Nhà nước và Pháp luật.
 9. Khoa Quan hệ quốc tế.
 10. Khoa Xã hội học.
 11. Khoa Báo chí.
 12. Khoa Phát thanh - Truyền hình.
 13. Khoa Tuyên truyền.
 14. Khoa Xuất bản.
 15. Khoa Quan hệ Công chúng và Quảng cáo.
 16. Khoa Ngoại ngữ.
 17. Khoa Kiến thức giáo dục đại cương.
 18. Khoa Tâm lý giáo dục và Nghiệp vụ sư phạm.
 19. Viện Nghiên cứu Báo chí và Truyền thông.
 20. Trung tâm Thông tin khoa học.
 21. Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông.

Các ban, khoa, Trung tâm, Viện Nghiên cứu Báo chí và Truyền thông, Văn phòng Học viện Báo chí và Tuyên truyền là các tổ chức cùng cấp.

Chức năng, nhiệm vụ, biên chế của các đơn vị trực thuộc do Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền quy định.

Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Học viện thống nhất trình Giám đốc Học viện quyết định việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Biên chế của Học viện Báo chí và Tuyên truyền được xác định theo quy định về tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức được Giám đốc Học viện giao. Ngoài số biên chế theo quy định, Học viện Báo chí và Tuyên truyền được thực hiện chế độ cộng tác viên nghiên cứu khoa học, giảng viên kiêm nhiệm và chế độ hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

4. Lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền

1. Học viện Báo chí và Tuyên truyền có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc, do Giám đốc Học viện bổ nhiệm. Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền là người đứng đầu và lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

2. Các Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền về nhiệm vụ được phân công.

 

 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 229 Hôm nay: 1043 Tháng hiện tại: 111306 Tổng lượt truy cập: 8464838

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG