HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC II. Cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế Học viện Chính trị khu vực I.

Học viện Chính trị khu vực I gồm các đơn vị trực thuộc dưới đây:

1. Các đơn vị chức năng
- Ban Tổ chức - Cán bộ.

Ban Quản lý đào tạo.

Ban Quản lý khoa học.
Văn phòng Học viện.
Phòng Hợp tác quốc tế.
Văn phòng Đảng - Đoàn thể.
Phòng Thanh tra.
Phòng Kế hoạch - Tài vụ.
Phòng Quản trị và Công nghệ thông tin.
Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo.

2. Các đơn vị giảng dạy, nghiên cứu khoa học

-Khoa Triết học.

Khoa Kinh tế chính trị học.

Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học.
Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Khoa Lịch sử Đảng.
Khoa Xây dựng Đảng.
Khoa Kinh tế.
Khoa Chính trị học.
Khoa Nhà nước và Pháp luật.
Khoa Văn hóa và Phát triển.
Khoa Quan hệ quốc tế.
Khoa Xã hội học và Khoa học lãnh đạo, quản lý.
Khoa Dân tộc và Tôn giáo.
Trung tâm Thông tin khoa học.
Tạp chí Giáo dục lý luận.
Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển

Các ban, khoa, Trung tâm, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển, Văn phòng Học viện Chính trị khu vực I là các tổ chức cùng cấp.

Chức năng, nhiệm vụ, biên chế của các đơn vị trực thuộc do Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I quy định.

Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Học viện thống nhất trình Giám đốc Học viện quyết định việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị khu vực I.

Biên chế của Học viện Chính trị khu vực I được xác định theo quy định về tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức được Giám đốc Học viện giao. Ngoài số biên chế theo quy định, Học viện Chính trị khu vực I được thực hiện chế độ cộng tác viên nghiên cứu khoa học, giảng viên kiêm nhiệm và chế độ hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

II. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Học viện

1. Vị trí, chức năng

Học viện Chính trị khu vực I là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (gọi tắt là Học viện).

Học viện Chính trị khu vực I là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập ở khu vực phía Bắc theo sự phân công, phân cấp của Giám đốc Học viện; nghiên cứu khoa học lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý; khoa học giáo dục và phương pháp dạy, học trong trường Đảng. 

2. Nhiệm vụ

2.1. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

a) Đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và các đối tượng cán bộ khác trên địa bàn các tỉnh phía Bắc theo kế hoạch và sự phân công, phân cấp của Giám đốc Học viện.

b) Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị theo quy định của Đảng, Nhà nước và phân công của Giám đốc Học viện.

c) Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ làm công tác tổ chức, kiểm tra, nội chính, kinh tế, bảo vệ chính trị nội bộ, dân vận, văn phòng cấp ủy, tôn giáo, dân tộc... của hệ thống chính trị theo kế hoạch và phân công của Giám đốc Học viện.

d) Đào tạo sau đại học, đại học (4 năm và văn bằng 2) một số chuyên ngành theo ủy quyền và phân công của Giám đốc Học viện.

đ) Đào tạo, bồi dưỡng các đối tượng và hình thức khác do Giám đốc Học viện giao hoặc ủy nhiệm.

e) Quản lý và cấp văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận các hệ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật và phân công, ủy quyền của Giám đốc Học viện.

2.2. Nghiên cứu khoa học

a) Nghiên cứu lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghiên cứu khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý, một số ngành khoa học xã hội và nhân văn khác.

b) Nghiên cứu xây dựng, chỉnh lý chương trình, nội dung và tổ chức biên soạn giáo trình, tập bài giảng, tài liệu học tập cho các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, phân cấp; nghiên cứu phương pháp giảng dạy, học tập, đảm bảo chất lượng đào tạo; nghiên cứu xây dựng quy chế quản lý đào tạo trong nhà trường.

c) Tham mưu, đề xuất, cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho Đảng, Nhà nước, cho tổ chức đảng và chính quyền các địa phương trong việc hoạch định đường lối xây dựng và phát triển đất nước, địa phương, đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị.

2.3. Các nhiệm vụ khác

a) Hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học với các cơ quan đào tạo và khoa học của các nước theo quy định của Đảng, Nhà nước và của Học viện.

b) Xuất bản và phát hành Tạp chí Giáo dục lý luận, Trang thông tin điện tử, các ấn phẩm khoa học, tài liệu phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học theo quy định của Đảng, Nhà nước và của Học viện.

c) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện các chế độ, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức của Học viện Chính trị khu vực I theo thẩm quyền được phân công, phân cấp; thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định của pháp luật.

d) Quản lý tài chính, tài sản, quyết định và chịu trách nhiệm về các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định.

đ) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

III. Thành tích khen thưởng

            - 1993: Huân chương độc lập hạng Hai.
            - 2003: Huân chương độc lập hạng Nhất.
            - 2008: Huân chương Hồ Chí Minh.
            - 2011, 2012: Cờ thi đua cấp Bộ.
            - 2012: Cờ thi đua của Chính phủ, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của hệ thống Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

IV. Địa chỉ liên hệ

            - Địa chỉ Học viện: Số 15 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
            - Điện thoại : 04.38 543 970         Fax: 04.35 530 335
           - Email Học viện: hcma1@gmail.com

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 227 Hôm nay: 1041 Tháng hiện tại: 111304 Tổng lượt truy cập: 8464836

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG