HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC II

I. Cơ cấu , tổ chức, bộ máy, biên chế của Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II)

Ban Giám đốc Học viên II gồm 05 đồng chí:

-          Phạm Minh Tuấn: Giám đốc

-          Phan Quốc Khánh: Phó Giám đốc

-          Phạm Hùng: Phó Giám đốc

-          Phan Công Khanh: Phó Giám đốc

Học viện Chính trị khu vực II gồm các đơn vị trực thuộc dưới đây:

1. Các đơn vị chức năng

 1. Ban Tổ chức - Cán bộ.
 2. Ban Quản lý đào tạo.
 3. Ban Quản lý khoa học.
 4. Văn phòng Học viện .
 5. Phòng Hợp tác quốc tế.
 6. Phòng Thanh tra.
 7. Phòng Kế hoạch - Tài vụ.
 8. Phòng Công nghệ thông tin.
 9. Tạp chí Khoa học chính trị.
 10. Trung tâm Thông tin khoa học.
 11. Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo.

2. Các đơn vị giảng dạy, nghiên cứu khoa học

 1. Khoa Triết học.
 2. Khoa Kinh tế chính trị học.
 3. Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học.
 4. Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh.
 5. Khoa Lịch sử Đảng.
 6. Khoa Xây dựng Đảng.
 7. Khoa Kinh tế.
 8. Khoa Chính trị học.
 9. Khoa Quan hệ quốc tế.
 10. Khoa Nhà nước và Pháp luật.
 11. Khoa Văn hóa và Phát triển.
 12. Khoa Xã hội học và Khoa học lãnh đạo, quản lý.
 13. Khoa Dân tộc và Tôn giáo, Tín ngưỡng.

Các ban, khoa, Trung tâm, Văn phòng Học viện Chính trị khu vực II là các tổ chức cùng cấp.

Chức năng, nhiệm vụ, biên chế của các đơn vị trực thuộc do Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II quy định.

Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Học viện thống nhất trình Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quyết định việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị khu vực II.

Biên chế của Học viện Chính trị khu vực II được xác định theo quy định về tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức được Giám đốc Học viện giao. Ngoài số biên chế được giao, Học viện Chính trị khu vực II được thực hiện chế độ cộng tác viên nghiên cứu khoa học, giảng viên kiêm nhiệm và chế độ hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.


II. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Học viện II

2.1. Vị trí, chức năng  

Học viện Chính trị khu vực II là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (gọi tắt là Học viện).

Học viện Chính trị khu vực II có các chức năng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn theo sự phân công, phân cấp của Giám đốc Học viện; là trung tâm nghiên cứu khoa học lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nghiên cứu về khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý ở khu vực.

 

2.2.Nhiệm vụ

1. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

a. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt thuộc những đối tượng được phân cấp (trưởng, phó trưởng phòng và tương đương của các bộ, ban, ngành, đoàn thể, Đảng ủy trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn; phó các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố; cấp ủy viên và trưởng phòng, ban, đoàn thể huyện, quận, thị xã) về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước, về khoa học chính trị và quản lý Nhà nước.

b. Đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức và trong quy hoạch và các đối tượng khác theo phân cấp của Giám đốc Học viện; đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị để chuẩn hóa chức danh công chức, viên chức.

c. Đào tạo sau đại học một số chuyên ngành theo quy định của Nhà nước và của Giám đốc Học viện; đào tạo cử nhân (văn bằng 2); bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, kiến thức chuyên ngành, cập nhật kiến thức cho cán bộ làm công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, bảo vệ chính trị nội bộ, dân vận, mặt trận, văn phòng, nội chính… của hệ thống chính trị cho các đối tượng được phân cấp trên địa bàn được phân công.

d. Đào tạo, bồi dưỡng chức danh; cập nhật kiến thức cho Bí thư Đảng ủy, Giám đốc doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn được phân công; bồi dưỡng, cập nhật những vấn đề mới trong quan điểm, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng đào tạo tại Học viện Chính trị khu vực II cho chức danh bí thư huyện ủy và tương đương.

đ. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ lý luận chính trị cho một số đảng bạn, nước bạn theo sự phân công của Giám đốc Học viện.

e. Quản lý và cấp văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp các chuyên ngành do Học viện Chính trị khu vực II đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật và phân công, ủy quyền của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

2. Nghiên cứu khoa học

a) Nghiên cứu lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khoa học chính trị và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn khác nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu tổng kết thực tiễn của khu vực, đóng góp vào sự phát triển lý luận, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, hoàn thiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật và Nhà nước; làm sáng tỏ những vấn đề thực tiễn đang có ý kiến khác nhau, đấu tranh chống lại các quan điểm lệch lạc và luận điểm sai trái, góp phần tích cực vào công tác tư tưởng của Đảng.

b) Tham gia nghiên cứu xây dựng chương trình, nội dung, tổ chức biên soạn giáo trình, đề cương bài giảng, tài liệu học tập và tài liệu tham khảo về các bộ môn khoa học trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện theo quy định, phân công, phân cấp của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

3. Hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học theo quy định của Đảng, Nhà nước và của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

4. Quản lý tài chính, tài sản, quyết định và chịu trách nhiệm về các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định.

5. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện các chế độ, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức của Học viện theo thẩm quyền được phân công, phân cấp; thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giao.

         
III. Thành tích , khen thưởng

1. Thành tích

Hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II đã mở hàng trăm lớp chỉnh huấn chính trị cho hàng trăm ngàn cán bộ của Đảng; đào tạo, bồi dưỡng khoảng 160.000 lượt cán bộ, trong đó, bao gồm các hệ cử nhân chính trị, cao cấp lý luận chính trị, và bồi dưỡng các loại. Phần lớn các đồng chí học viên trưởng thành giữ các vị trí chủ chốt trong bộ máy Đảng, Nhà nước, đoàn thể, ngành, Trung ương và địa phương. Học viện II luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao, xứng đáng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt các cấp tại Miền Nam; là trung tâm nghiên cứu đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, nghiên cứu về khoa học chính trị và hợp tác quốc tế.

2. Khen thưởng

- 01 Huân chương Hồ Chí Minh do Chủ tịch nước tặng nhân kỷ niệm 60 năm thành lập trường, năm 2009.

- 01 Huân chương Độc lập hạng Nhì do Chủ tịch nước tặng nhân kỷ niệm 44 năm thành lập trường, năm 1993.

- 01 Huân chương Độc lập hạng Nhất do Chủ tịch nước tặng nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường, năm 2003.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, năm 1997.

- Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ, năm 2003.

- Cờ thi đua cấp Bộ: 03

- Bằng khen của UBND Tp. Hồ Chí Minh, năm 2000.

- Số lượng Bằng khen, Giấy khen của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng các tập thể lao động xuất sắc, tiên tiến: 96

- Giấy khen của Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh, năm 2001.

- Giấy chứng nhận đơn vị xuất sắc toàn ngành của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2000.

IV. Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ Học viện: 99 Man Thiện- Phường Hiệp Phú - Quận 9 - Tp Hồ Chí Minh.

Điện thoại Văn Phòng Học viện: 08.38966704 - Fax: 08.38963245.

Email: hocvien2@npa.org.vn

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 147 Hôm nay: 390 Tháng hiện tại: 106474 Tổng lượt truy cập: 8460006

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG