HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC III


I. Cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế của Học viện Chính trị khu vực III

- Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III gồm 04 đống chí

+ TS. Nguyễn Văn Lý, Giám đốc Học viện

+ TS. Đỗ Thanh Phương, Phó Giám đốc Học viện

+ PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Học viện

+ TS. Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện

Học viện Chính trị khu vực III gồm các đơn vị trực thuộc dưới đây:

1. Các đơn vị chức năng

 1. Ban Tổ chức - Cán bộ.
 2. Ban Quản lý đào tạo.
 3. Ban Quản lý khoa học.
 4. Văn phòng Học viện.
 5. Văn phòng Đảng - Đoàn thể.
 6. Phòng Thanh tra.
 7. Phòng Hợp tác quốc tế.
 8. Phòng Kế hoạch - Tài vụ.
 9. Trung tâm Thông tin khoa học.
 10. Tạp chí Sinh hoạt lý luận.
 11. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo.
 12. Phòng Quản trị và Công nghệ thông tin.

2. Các đơn vị giảng dạy, nghiên cứu khoa học

 1. Khoa Triết học.
 2. Khoa Kinh tế chính trị học.
 3. Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học.
 4. Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh.
 5. Khoa Lịch sử Đảng.
 6. Khoa Xây dựng Đảng.
 7. Khoa Kinh tế.
 8. Khoa Chính trị học.
 9. Khoa Nhà nước và Pháp luật.
 10. Khoa Văn hóa và Phát triển.
 11. Khoa Quan hệ quốc tế.
 12. Khoa Xã hội học.
 13. Khoa Dân tộc và Tôn giáo.

Các ban, khoa, Trung tâm, Văn phòng Học viện Chính trị khu vực III là các tổ chức cùng cấp.

Chức năng, nhiệm vụ, biên chế của các đơn vị trực thuộc do Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III quy định.

Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Học viện thống nhất trình Giám đốc Học viện quyết định việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị khu vực III.

Biên chế của Học viện Chính trị khu vực III được xác định theo quy định về tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức được Giám đốc Học viện giao. Ngoài số biên chế được giao, Học viện Chính trị khu vực III được thực hiện chế độ cộng tác viên nghiên cứu khoa học, giảng viên kiêm nhiệm và chế độ hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

II. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Học viện Chính trị khu vực III.

* Vị trí, chức năng

Học viện Chính trị khu vực III là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (gọi tắt là Học viện).

Học viện Chính trị khu vực III là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên; trung tâm nghiên cứu khoa học lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý ở miền Trung - Tây Nguyên.

* Nhiệm vụ

1.Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

a. Đào tạo chương trình cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị, lãnh đạo chủ chốt các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp Nhà nước ở miền Trung - Tây Nguyên.

b. Bồi dưỡng những vấn đề mới về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiến thức lý luận và thực tiễn cho cán bộ giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý của các tổ chức trong hệ thống chính trị.

c. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành cho cán bộ các ban Đảng ở miền Trung - Tây Nguyên.

d. Đào tạo đại học (văn bằng 2), sau đại học một số chuyên ngành theo sự phân công của Giám đốc Học viện.

đ. Đào tạo chương trình cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ một số nước bạn theo quy định của Giám đốc Học viện.

e. Quản lý, cấp văn bằng, chứng chỉ thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị khu vực III.

2. Nghiên cứu khoa học

 • Nghiên cứu lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nghiên cứu các khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý và một số ngành khoa học xã hội; tổng kết thực tiễn (chủ yếu là thực tiễn của miền Trung - Tây Nguyên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và góp phần phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;
 • Tham gia nghiên cứu xây dựng chương trình, nội dung, tổ chức biên soạn giáo trình, đề cương bài giảng, tài liệu học tập và tài liệu tham khảo về các bộ môn khoa học trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện theo quy định, phân công, phân cấp của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

3. Hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học theo quy định của Đảng, Nhà nước và của Giám đốc Học viện.

4. Quản lý tài chính, tài sản, quyết định và chịu trách nhiệm về các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định.

5. Xuất bản và phát hành tạp chí, bản tin, các ấn phẩm khoa học, tài liệu phục vụ cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học.

6. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện các chế độ, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức của Học viện Chính trị khu vực III theo thẩm quyền được phân công, phân cấp của Giám đốc Học viện; thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

III. Thành tích, khen thưởng

- Năm 2001, được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhất theo Quyết định số 26/2001/CTN ngày 10/01/2001.

- Năm 2005, được Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen Tập thể lao động xuất sắc toàn ngành trong phong trào thi đua yêu nước 05 năm 2001-2005 theo Quyết định số 281/QĐ-HVCTQG ngày 20/7/2005.

- Năm 2008, được Đảng bộ khối cơ quan Trung ương công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh theo Quyết định số 774-QĐ/ĐUK ngày 28/4/2009.

- Năm 2008, được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng Cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2008 theo Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 07/01/2009.

- Năm 2009, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1882/QĐ-CTN ngày 25/11/2009.

- Năm 2009, được Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương tặng Giấy khen, công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 03 năm liền 2007-2009 theo Quyết định số 21-QĐ/TVĐU ngày 21/01/2010.

- Năm 2010, được tặng Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh theo Quyết định số 2536/QĐ-HVCT-HCQG ngày 26/10/2010 vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong đợt thi đua Chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại hội thi đua yêu nước Học viện lần thứ III.

- Năm 2013, được Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tặng danh hiệu Cờ thi đua cấp Bộ vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu khối thi đua các Học viện trực thuộc năm học 2012 - 2013 theo Quyết định số 2775/QĐ-HVCT-HCQG ngày 29/7/2013.

IV. Địa chỉ liên hệ

- Địa chỉ Học viện Chính trị khu vực III: 232 Nguyễn Công Trứ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại Văn phòng Học viện: 0511.3831174
- Fax: 0511.3844611      Email: hcma3@vnn.vn

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 267 Hôm nay: 1088 Tháng hiện tại: 111351 Tổng lượt truy cập: 8464883

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG