Học viện Chính trị khu vực II tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị cóThS. Lương Văn Khương, Chánh Văn phòng Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Học viện II.

Tại Hội nghị, PGS,TS Phạm Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II trình bày Báo cáo tóm tắt Tổng kết năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Báo cáo nêu khái quát kết quả các mặt công tác trong năm 2017, chỉ rõ những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. Trong năm 2017, trước bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới và diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động, Học viện II đã kịp thời nắm bắt đặc điểm tình hình để tập trung chỉ đạo các đơn vị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ. Theo đó, chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng được bảo đảm, quy mô đào tạo tăng và ngày càng đa dạng; triển khai một số phần mềm quản lí đào tạo; chất lượng giảng dạy và học tập được nâng lên; thực hiện tích hợp nhiều môn học vào từng chuyên đề, kịp thời cập nhật những vấn đề thực tiễn mang tính thời sự vào chương trình giảng dạy; các nhiệm vụ khoa học được triển khai có tính đa dạng, phong phú, gồm cả nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và đều hoàn thành đúng hạn, đạt chất lượng cao và có nhiều khởi sắc về chất lượng, số lượng, gắn liền với thực tiễn công tác giảng dạy. Nội dung, chương trình hợp tác quốc tế đa dạng, góp phần tích cực trong việc giới thiệu về hoạt động và trao đổi học thuật giữa các nhà khoa học của Học viện với các trường đại học, học viện uy tín trong khu vực và trên thế giới. Công tác hành chính – hậu cần tiếp tục có sự đổi mới, ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả…

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, các mặt hoạt động của Học viện II vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần sớm khắc phục: Chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy chưa đồng đều, thiếu những cán bộ nghiên cứu khoa học đầu đàn. Công tác luân chuyển cán bộ đi thực tế dài hạn còn gặp nhiều khó khăn. Hoạt động nghiên cứu khoa học chưa ngang tầm với vị thế của Học viện II. Cơ sở vật chất chưa đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu và giảng dạy…

Phát huy những kết quả đã đạt được và từng bước khắc phục những tồn tại nêu trên, Học viện II đã đề ra phương hướng năm 2018. Trong đó, xác định các nhiệm vụ trọng tâm: (i) Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự của cơ quan theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu BCH TƯ Đảng khóa XII về Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chúc bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; (ii) Tăng cường củng cố đoàn kết nội bộ, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với tổ chức Đảng, Công đoàn trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo công khai, dân chủ, thống nhất; (iii) Không ngừng nâng cao chất lượng, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, viên chức của Học viện II nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong năm học mới; (iv) Hoàn thiện hệ thống tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy; hoàn thiện khung chương trình bồi dưỡng chức danh; chuẩn hóa các quy định về quản lí và đánh giá chất lượng các hệ đào tạo; khắc phục những hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình đào tạo cao cấp lí luận chính trị, nhanh chóng đưa các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng vào nề nếp; (v) Tiếp tục xây dựng và triển khai mở các mã ngành đào tạo thạc sĩ, triển khai thực hiện tốt công tác tuyển sinh sau đại học theo hướng tăng cường chất lượng, hiệu quả và uy tín; (vi) Nâng cao chất lượng quản lí đào tạo, tập trung vào 3 nội dung: quản lí tốt hồ sơ đầu vào, xây dựng kế hoạch học tập khoa học, đảm bảo hoàn thiện chương trình bồi dưỡng theo chức danh, từng bước tham gia sâu vào quá trình đào tạo cao học,...

Hội nghị đã nghe và thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, báo cáo tài chính, giao ước trách nhiệm giữa Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thực hiện nhiệm vụ chính trị và chăm lo đời sống năm 2017, Báo cáo kết quả thanh tra nhân dân năm 2017 và bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kì 2018 – 2019, Dự thảo sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ…

Tại Hội nghị, các tham luận của một số đơn vị và ý kiến phát biểu đã tập trung trình bày những kết quả đạt được và đề xuất một số kiến nghị trên các lĩnh vực cụ thể, như công tác cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng, hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động công đoàn, thanh tra, tài chính, hợp tác quốc tế… 

PGS, TS. Lê Quốc Lý Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Thay mặt lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, PGS,TS. Lê Quốc Lý đánh giá cao những thành tích mà Học viện II đã đạt được trong năm 2017; đồng thời, biểu dương công sức, trí tuệ, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và toàn thể đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện II.  PGS,TS Lê Quốc Lý nhấn mạnh: tình hình đất nước sau hơn 30 năm đổi mới và những chuyển biến sâu rộng diễn ra trên mọi mặt của đời sống thế giới đương đại đang ngày càng đặt ra nhiều vấn đề hệ trọng và cấp bách, đòi hỏi đội ngũ cán bộ quản lí chủ chốt của Đảng và Nhà nước càng phải được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện để trở thành những người “tinh hoa”, có đức, có tài, vừa “hồng” vừa “chuyên”, đủ sức gánh vác những nhiệm vụ to lớn, phức tạp của đất nước. Trước bối cảnh đó, đồng chí yêu cầu Học viện II phải đảm nhiệm xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đổi mới tư duy, nhận thức, quan điểm phù hợp với tình hình mới, cụ thể: cần gắn kết chặt chẽ và hiệu quả hơn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác nghiên cứu lý luận với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; cần có giải pháp đột phá, đổi mới trong nghiên cứu lí luận, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập lí luận cho đội ngũ cán bộ, giảng viên để có thể đào tạo ra thế hệ các cán bộ lãnh đạo, quản lí “tinh hoa” tinh túy cho Đảng và Nhà nước…

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, PGS,TS Phạm Minh Tuấn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; sự phối hợp, hỗ trợ nhiệt tình của các bộ, ban, ngành Trung ương. Đồng chí khẳng định, Học viện II sẽ quán triệt đầy đủ và thực hiện có hiệu quả những chỉ đạo định hướng của lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tiếp tục đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và nỗ lực xây dựng, phát triển Học viện II để xứng đáng là trường Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong dịp này, Học viện II đã công bố quyết định khen thưởng của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho 1 cá nhân và 1 tập thể đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tiếp (2015 – 2016); quyết định khen thưởng của Giám đốc Học viện II cho 23 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2017.
Hội nghị kết thúc sáng cùng ngày./.

Nguồn: Học viện Chính trị Khu vực II

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 269 Hôm nay: 3412 Tháng hiện tại: 95592 Tổng lượt truy cập: 9638107

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG