Hội nghị Tổng kết công tác khoa học năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2017

Sáng 06/01/2016, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác khoa học năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2017. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 6 điểm cầu tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Dự Hội nghị có GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các đồng chí Phó Giám đốc Học viện: PGS,TS Lê Quốc Lý; PGS,TS Nguyễn Tất Giáp; PGS,TS Nguyễn Viết Thảo; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện; đại diện lãnh đạo các viện chuyên ngành và các đơn vị chức năng trực thuộc Học viện.


                                  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo Tổng kết công tác khoa học năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2017 do lãnh đạo Vụ Quản lý khoa học trình bày đã khái quát đặc điểm tình hình hoạt động, những thành tựu và hạn chế trong công tác khoa học năm 2016; trên cơ sở phân tích cụ thể nguyên nhân của thành công và hạn chế, xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho hoạt động khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong năm 2017.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chính phủ; sự ủng hộ, phối hợp công tác của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các cấp ủy, chính quyền địa phương trong nước, trong năm 2016, hoạt động khoa học của Học viện đã đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận, cụ thể: Hoạt động khoa học với số lượng, quy mô nhiệm vụ ngày càng tăng; loại hình nhiệm vụ ngày càng phong phú, đa dạng, bao gồm cả nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và tổng kết thực tiễn. Năm 2016, toàn hệ thống Học viện triển khai khoảng trên 275 nhiệm vụ khoa học, trong đó có nhiều nhiệm vụ có quy mô nghiên cứu lớn ở tầm hợp tác quốc tế, cấp nhà nước và cấp bộ trọng điểm. Hệ thống nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2016 của Học viện bám sát định hướng các Văn kiện Đại hội XII của Đảng, Chiến lược hoạt động khoa học của Học viện giai đoạn 2016 -2030 và phương hướng, nhiệm vụ trong kế hoạch hoạt động khoa học năm 2016 của đơn vị.

Công tác khoa học được tổ chức triển khai đảm bảo tính công khai, minh bạch, chất lượng, quy củ, bài bản và khoa học. Các đề tài đều hoàn thành đúng tiến độ, nghiệm thu đạt kết quả khá, xuất sắc. Năm 2016 có sự tăng đột biến về số lượng đề tài, nhiệm vụ khoa học cấp nhà nước do các cá nhân, đơn vị trong Học viện đã tích cực tham gia đăng ký, luận chứng, xét tuyển và trúng thầu. Toàn Học viện đã chú trọng đẩy mạnh việc triển khai hoạt động liên kết nghiên cứu với các đơn vị trong nước, đồng thời tiếp tục mở rộng tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học với các đối tác nước ngoài. Ngoài việc tổ chức các đoàn nghiên cứu, trao đổi thông tin khoa học, hợp tác nghiên cứu khoa học, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng, biên dịch tài liệu giới thiệu các kết quả hợp tác quốc tế nghiên cứu khoa học, Học viện còn hỗ trợ các nhà khoa học đủ điều kiện tham dự hội nghị khoa học theo thư mời của các đối tác quốc tế. Trong năm 2016, Học viện đã tổ chức trên 60 cuộc hội thảo, hội nghị, tọa đàm khoa học các cấp với nội dung phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài đơn vị, và đều được đánh giá cao từ công tác tổ chức đến chất lượng nội dung.

Đặc biệt, trong năm 2016, toàn đơn vị có khoảng trên 200 công trình nghiên cứu khoa học được xã hội hóa dưới các hình thức xuất bản sách, đăng tải trên các báo, tạp chí, bản tin, các phương tiện truyền thông đại chúng. 100% các đề tài, nhiệm vụ khoa học sau khi hoàn thành được đưa vào sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu của Học viện.

Hoạt động của Hội đồng Khoa học – Đào tạo Học viện và Hội đồng Khoa học – Đào tạo cơ sở được tiến hành thường xuyên, định kỳ, bám sát quy chế, quy định của đơn vị và đều phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình. Học viện đã chủ động xây dựng các báo cáo định kì trên nhiều lĩnh vực, vấn đề nhằm làm cơ sở tham khảo, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định kịp thời chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn, sát hợp với tình hình thực tiễn.

Trên cơ sở phân tích tình hình thực tiễn và nguyên nhân của những thành công, hạn chế của hoạt động khoa học trong năm vừa qua, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xác định: Trong năm 2017, tiếp tục thực hiện và phát huy hiệu quả phương châm “Kỷ cương, đổi mới, đồng bộ, hiệu quả”, hoạt động khoa học cần triển khai theo phương hướng sau: 1) Bám sát, quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển khoa học – công nghệ. 2) Xác định rõ nhiệm vụ hoạt động khoa học của Học viện là góp phần bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tham mưu, cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề thực tiễn; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 3) Tiếp tục mở rộng quy mô, đa dạng hóa các loại hình nhiệm vụ nghiên cứu. 4) Đổi mới cơ chế quản lý khoa học theo hướng giảm thủ tục hành chính; đẩy mạnh tin học hóa; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện đổi mới công tác đánh giá, nghiệm thu. 5) Chú trọng hiệu quả, nâng cao tính ứng dụng và ý nghĩa thực tiễn của các công trình nghiên cứu khoa học. 6) Chủ động khai thác các nguồn kinh phí phục vụ các mặt hoạt động của Học viện; thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ, học viên; chấp hành tốt các quy định về công tác quản lý tài chính, vật tư tài sản.


                                               Các đại biểu tham dự Hội nghị phát biểu tham luận

Để thực hiện định hướng trên, Học viện cần phối hợp thực hiện 9 nhiệm vụ, bao gồm: (i) Triển khai và thực hiện Kế hoạch hoạt động khoa học năm 2017 đảm bảo tiến độ và chất lượng; (ii) Tập trung luận chứng bảo vệ và triển khai đảm bảo chất lượng Chương trình khoa học cấp quốc gia “Nghiên cứu, tổng kết, đánh giá và hoàn thiện nền tảng tư tưởng của Đảng ta trong bối cảnh mới”; (iii) Đổi mới cơ chế hoạt động khoa học nhằm tạo động lực cho cán bộ khoa học tích cực nghiên cứu, sáng tạo ra các công trình khoa học có chất lượng, có giá trị về mặt khoa học; (iv) Giải quyết hiệu quả mối quan hệ giữa hai chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học; (v) Đổi mới hoạt động thông tin khoa học nhằm tạo điều kiện nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học; (vi) Đổi mới và tăng cường hợp tác quốc tế về nghiên cứu; (vii) Có kế hoạch quy hoạch, đào tạo sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học; (viii) Đổi mới thủ tục thanh quyết toán, quản lý kinh phí hiệu quả, đúng pháp luật; (ix) Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác quản lý khoa học. Với mỗi nhiệm vụ đề ra đều có những giải pháp cụ thể để hiện thực hóa.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện nhấn mạnh, hoạt động khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phải quán triệt tinh thần đột phá, sáng tạo, chất lượng và hiệu quả. Đồng chí yêu cầu, để hiện thực hóa tinh thần mới, trước tiên cần phải rà soát khung pháp lý điều chỉnh hoạt động nghiên cứu khoa học; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện đổi mới công tác đánh giá, nghiệm thu đề tài; xác định rõ nhiệm vụ, phát huy trách nhiệm, vai trò người đứng đầu trong công tác đánh giá, nghiệm thu đề tài. Đối với hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, cần mở rộng đội ngũ tham gia nghiên cứu, tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực của lực lượng chuyên gia, học giả trong toàn hệ thống Học viện; tiến tới xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hợp tác.

Hội nghị kết thúc sáng cùng ngày./.

----------------------

Tin, ảnh: hcma.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 203 Hôm nay: 397 Tháng hiện tại: 64020 Tổng lượt truy cập: 9483429

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG