Hội thảo khoa học: “Đồng chí Lê Duẩn - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị”

Hội thảo nhằm ôn lại cuộc đời hoạt động và những cống hiến xuất sắc của đồng chí đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Quảng Trị, bày tỏ sự tri ân của Đảng và nhân dân ta đối với nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu, tài năng của Đảng. Hội thảo cũng là dịp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang, khơi dậy niềm tự hào về lịch sử đấu tranh bất khuất, kiên cường của các thế hệ cha anh trong các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.


                               Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu khai mạc hội thảo

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương dự, chỉ đạo, phát biểu khai mạc và chủ trì hội thảo. Cùng chủ trì có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị và đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện gia đình đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn, cùng đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

Đồng chí Lê Duẩn tên thật là Lê Văn Nhuận, sinh ngày 07/4/1907, trong một gia đình lao động có truyền thống yêu nước tại làng Bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Với 79 tuổi đời, 56 tuổi Đảng, gần 60 năm hoạt động cách mạng, cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Duẩn gắn liền với quá trình cách mạng của dân tộc ta từ những năm 20 đến những năm 80 thế kỷ XX, nêu tấm gương sáng của một chiến sỹ cộng sản tiên phong, trọn đời cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Đồng chí Lê Duẩn tham gia phong trào yêu nước từ năm 1925, gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên năm 1928 và đến năm 1930 trở thành một trong những đảng viên lớp đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương. Quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Duẩn diễn ra liên tục trên phạm vi cả nước với nhiều trọng trách được Đảng và nhân dân tin cậy giao phó như: Ủy viên Ban Tuyên huấn Xứ ủy Bắc Kỳ (năm 1931); Bí thư Xứ ủy lâm thời Trung Kỳ (năm 1937); Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng (năm 1939); Bí thư Xứ ủy Nam Bộ (1946-1951, 1954-1957), Bí thư Trung ương Cục miền Nam (1951-1954), Ủy viên Bộ Chính trị (từ năm 1951); Bí thư thứ nhất, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1960-1986).

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh: Trong gần 60 năm hoạt động cách mạng, 26 năm liên tục đảm nhận cương vị Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư của Đảng, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, với lợi ích của Tổ quốc và nhân dân, đồng chí Lê Duẩn đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt, trong những thời điểm lịch sử đầy cam go, phức tạp, đồng chí Lê Duẩn đã có những đóng góp to lớn cho cách mạng, thể hiện ở những quyết sách mang tính đột phá và tầm nhìn xa trong tư duy lãnh đạo của mình,… Những đóng góp quan trọng đó của đồng chí đã tạo nền móng cho công cuộc đổi mới đất nước, được Đảng ta chính thức khởi xướng từ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (năm 1986). 


                            Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu đề dẫn tại hội thảo

Báo cáo đề dẫn Hội thảo do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện trình bày đã gợi mở một số nội dung để hội thảo làm rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Duẩn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam trên các phương diện. Báo cáo cũng khẳng định, cuộc đời chiến đấu kiên cường gần 60 năm cho độc lập, thống nhất của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân, cho sự nghiệp cách mạng của Đảng là một tấm gương sáng chói về lòng trung thành vô hạn với lý tưởng cách mạng của Đảng và dân tộc, về ý chí và tinh thần cách mạng tiến công, về tình cảm nồng nàn, tha thiết với Tổ quốc và nhân dân... Đồng chí thực sự là kết tinh của trí tuệ cách mạng Việt Nam, của giá trị lịch sử - văn hóa Việt Nam, của ý chí độc lập, tự chủ Việt Nam, được thăng hoa dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trên phương diện lý luận, báo cáo khẳng định, không chỉ là một nhà lãnh đạo kiệt xuất, đồng chí Lê Duẩn còn là một nhà lý luận sáng tạo của Đảng. Tư duy lý luận sáng tạo của đồng chí Lê Duẩn luôn luôn bắt rễ từ thực tiễn Việt Nam, từ truyền thống văn hóa – tinh thần Việt Nam, từ thực tiễn đi tới lý luận, dùng lý luận để soi sáng thực tiễn; luôn dị ứng với mọi biểu hiện xơ cứng, sao chép, mô phỏng của chủ nghĩa giáo điều. Thông qua những tác phẩm lý luận tiêu biểu như Đề cương cách mạng miền Nam, Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng… đồng chí đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự vận dụng, phát triển sáng tạo lý luận Mác – Lênin trong điều kiện cụ thể Việt Nam, nâng cao và làm phong phú thêm tầm vóc trí tuệ của Đảng và dân tộc. Cống hiến lý luận của đồng chí được thể hiện trong những tư tưởng chiến lược chủ yếu sau: tư tưởng dám đánh và quyết thắng đế quốc Mỹ xâm lược; Tư tưởng chiến lược tiến công và nghệ thuật đánh thắng từng bước, đánh bại từng âm mưu, đánh đổ từng bộ phận tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn; Tư tưởng chiến lược đánh địch và thắng địch bằng sức mạnh tổng hợp,… Trong lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, đồng chí luôn: Nêu cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, coi đó là luận điểm cơ bản nhất trong đường lối chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng về phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động,.. 


                             Đại diện gia đình đồng chí Lê Duẩn phát biểu tại hội thảo

Với 40 tham luận và nhiều ý kiến phát biểu, Hội thảo đi sâu làm rõ những hoạt động và cống hiến của đồng chí Lê Duẩn trên các phương diện: Đồng chí Lê Duẩn - người chiến sỹ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng; Nhà lý luận lớn, một tư duy sáng tạo của cách mạng Việt Nam; Người chiến sỹ quốc tế trong sáng; Người học trò xuất sắc, người cộng sự gần gũi và tin cậy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhân cách cộng sản mẫu mực; Người con ưu tú của quê hương Quảng Trị.

Đánh giá về những cống hiến của đồng chí Lê Duẩn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, các nhà khoa học nhất trí nhận định: đồng chí Lê Duẩn đã đem hết trí tuệ, sức lực cống hiến cho Đảng và cách mạng Việt Nam. Đồng chí là tấm gương sáng về lòng trung thành vô hạn với lý tưởng cách mạng của Đảng và dân tộc; về ý chí và tinh thần cách mạng tiến công, về tình cảm nồng nàn, tha thiết với Tổ quốc và nhân dân; về một tư duy không ngừng nghỉ, luôn tìm tòi, sáng tạo trong đấu tranh và xây dựng…

Hội thảo kết thúc sáng cùng ngày./.


                                         Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo
------------
Tin, ảnh: Phòng Thông tin điện tử

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 304 Hôm nay: 1236 Tháng hiện tại: 109954 Tổng lượt truy cập: 9295622

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG