Hội thảo khoa học quốc gia: 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (1917-2017) và chủ nghĩa xã hội hiện thực: Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại

Cùng chủ trì Hội thảo có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; đồng chí Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Dự Hội thảo có đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương: Ban Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Dự Hội thảo, về phía Học viện có: đồng chí Lê Hữu Nghĩa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện; đồng chí Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Phó Giám đốc Học viện: đồng chí Lê Quốc Lý, đồng chí Nguyễn Viết Thảo; đồng chí Trương Thị Thông, nguyên Phó Giám đốc Học viện; đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện; cùng đông đảo các nhà khoa học trong cả nước; các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương dự, đưa tin.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Cách đây 100 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bolshevik Nga đứng đầu là Lênin vĩ đại, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã nhất loạt khởi nghĩa lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản và phản cách mạng, lập nên Nhà nước Xôviết, nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới, mở đầu thời đại mới trong lịch sử nhân loại thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

Cách mạng Tháng Mười Nga thành công không chỉ đánh dấu sự ra đời của Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới mà còn tạo tiền đề cho sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa, một chế độ xã hội xóa bỏ mọi áp bức bất công, đem lại công bằng, bình đẳng, tự do cho con người, đối lập với các chế độ xã hội của giai cấp bóc lột trước đó. Sự ra đời của nhà nước Xôviết và bước phát triển to lớn của Liên Xô trong những thập niên đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội thể hiện đầy đủ sức mạnh và tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội.
 

                                  Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu khai mạc Hội thảo

Đối với Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười thành công đã thổi luồng ánh sáng mới của thời đại, ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin truyền tỏa đến Việt Nam đúng vào lúc phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân ta đang có chuyển biến sâu sắc, giai cấp công nhân đã có sự phát triển mạnh mẽ về số lượng và bước lên vũ đài chính trị, góp phần chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối giải phóng dân tộc vào đầu thế kỷ XX. Cách mạng Tháng Mười không chỉ rọi sáng con đường cách mạng Việt Nam mà còn cổ vũ quần chúng công nông vùng lên làm cách mạng, đánh đổ ách thống trị của thực dân, phong kiến giành chính quyền về tay nhân dân. Chiến thắng vĩ đại của Hồng quân Liên Xô trong đánh bại quân phiệt Nhật Bản buộc chúng đầu hàng vô điều kiện vào ngày 15/8/1945 đã tạo tiền đề rất quan trọng cho nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do của chủ nghĩa xã hội, cổ vũ cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do cho các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

Thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga và thực tiễn hoạt động chính quyền Xôviết đã để lại nhiều kinh nghiệm cả về lý luận và thực tiễn rất sâu sắc cho Đảng và nhân dân Việt Nam. Vận dụng sáng tạo, phát triển phù hợp với những giá trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười Nga và điều kiện cụ thể của đất nước, cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình, chí nghĩa của Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân tiến bộ trên thế giới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách để giành được những thắng lợi vẻ vang.

“Sau 100 năm, lý tưởng cao đẹp và những giá trị to lớn của cách mạng Tháng Mười Nga là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội vẫn luôn tỏa sáng, là nguồn động lực thôi thúc và khơi dậy tinh thần cách mạng của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, trong đó có nhân dân Việt Nam”, "Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga là dịp để khẳng định tầm vóc, giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga và những đóng góp to lớn của chủ nghĩa xã hội hiện thực trong lịch sử nhân loại. Đây cũng là dịp chúng ta nhìn nhận, phân tích sâu sắc, khoa học những kinh nghiệm, bài học lịch sử, những thành công và thất bại của chủ nghĩa xã hội hiện thực, mô hình Xô Viết sau hơn 70 năm tồn tại và phát triển; từ đó rút ra những quy luật, những cách thức phát triển mới, nhanh, bền vững, phù hợp với xu thế thời đại trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế”, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định.


                                  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu đề dẫn Hội thảo

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: Cách đây 100 năm, ngày 7-11-1917 đã nổ ra cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga, một sự kiện lịch sử làm rung chuyển thế giới, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã khai sinh ra chủ nghĩa xã hội hiện thực.

Một thế kỷ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội đã diễn ra với rất nhiều thăng trầm: có cả những thành tựu to lớn đã đạt được ở mỗi nước và cả những đổ vỡ, thất bại. Nhưng cũng chính từ thực tiễn thăng trầm đó, mỗi nước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực đã đúc rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho mình. Với cách mạng Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười Nga và lịch sử thăng trầm của chủ nghĩa xã hội hiện thực trên thế giới luôn có ý nghĩa thiêng liêng và sâu sắc đặc biệt.

Đồng chí cho biết, kết quả nghiên cứu, thảo luận tại Hội thảo này sẽ góp phần cung cấp thêm cơ sở, căn cứ lý luận và thực tiễn cho đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước theo ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười và mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, cũng sẽ tạo thêm niềm tin khoa học để góp phần thực hiện tốt hơn các Nghị quyết Trung ương nhiệm kỳ khóa XII của Đảng, nhất là thực hiện có hiệu quả những quyết định quan trọng mới đây của Đảng tại Hội nghị Trung ương 4, 5 và 6 ( khóa XII).

Dù tiếp cận từ những góc độ khác nhau, nhưng với gần 60 bài viết chuyên sâu của các nhà lãnh đạo quản lý, nhà khoa học, Hội thảo thống nhất cao trong đánh giá những giá trị to lớn, mang tầm thời đại của Cách mạng Tháng Mười. Cách mạng Tháng Mười không chỉ mở ra con đường giải phóng nước Nga, mà còn cho cả các dân tộc và loài người; mở đầu cho một thời đại mới trong lịch sử hiện đại, đó là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Tháng Mười còn để lại những bài học vô giá cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế: Về vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản chân chính; về tập hợp đông đảo công nhân, nông dân và nhân dân lao động trong cách mạng; về sự hy sinh cao cả trong giành chính quyền và bảo vệ chính quyền cách mạng; về kết hợp chặt chẽ lòng yêu nước với tinh thần quốc tế trong sáng... Với những giá trị vĩnh hằng, Cách mạng Tháng Mườii sẽ còn mãi trong trái tim nhân loại. Chủ nghĩa xã hội vẫn là mục tiêu, là khát vọng cháy bỏng của hiện tại và tương lai nhân loại.


                                       Đồng chí Tạ Ngọc Tấn tham luận tại Hội thảo

Các đại biểu tham dự hội thảo cũng cho rằng: Việc khủng hoảng của CNXH hiện thực, sự sụp đổ của Liên Xô và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, có nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan, nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Sự sụp đổ ấy không phải là sự sụp đổ của chủ nghĩa Mác - Lênin với bản chất khoa học và cách mạng, mà do việc "vật chất hóa", "hiện thực hóa" chủ nghĩa Mác - Lênin vào cuộc sống không thành công ở những mô hình cụ thể. Trong nguyên nhân chủ quan dẫn đến sụp đổ của Liên Xô và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu cũng có nhiều nhân tố như: Tình trạng quan liêu, xa dân, tham ô, tham nhũng; yếu kém trong tổ chức thực hiện đường lối, chính sách, kể cả sai lầm về đường lối và sách lược cách mạng hay sự phản bội mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa của một số nhà lãnh đạo. Những nhân tố của nguyên nhân chủ quan đó đều liên quan đến vấn đề kiên định, trung thành, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa và công cuộc xây dựng CNXH của các nước này.

Đối với Việt Nam, các tham luận và ý kiến phát biểu tại Hội thảo đều chung nhận định: đất nước ta hiện nay có nhiều thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh... nhưng chúng ta đang đứng trước không ít những khó khăn, nguy cơ, thách thức. Từ ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười Nga cùng những bài học đau xót từ sự sụp đổ của Liên Xô và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đòi hỏi chúng ta phải nhận diện rõ các nguy cơ và những vấn đề đặt ra để chủ động có phương án giải quyết, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay, như tinh thần chung mà Đại hội XII nêu ra là: "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại".


                                                                    Toàn cảnh Hội thảo

Tin, ảnh: Bùi Thanh & Việt Thắng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 168 Hôm nay: 341 Tháng hiện tại: 63964 Tổng lượt truy cập: 9483373

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG