Hội thảo khoa học "Hoàn thiện thể chế đất đai trong điều kiện mới"


                                                                         Toàn cảnh Hội thảo

Đất đai có vai trò vô cùng quan trọng đối với đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của mỗi quốc gia, dân tộc. Ở nước ta, đất đai được xác định tài nguyên vô cùng quý giá của quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt, nguồn nội lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế, là thành phần quan trọng của môi trường sống. Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật”.

Đất đai có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng như vậy nên quản lý, sử dụng đất đai luôn là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta chú trọng quan tâm. Từ khi tiến hành đường lối đổi mới đến nay, Đảng ta đã đề ra nhiều chủ trương, quan điểm về quản lý, sử dụng đất đai và được ghi nhận trong các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, VIII, IX, X, XI và XII. Hội nghị Trung ương 7 khóa IX (ngày 13/01/2003) đã dành hẳn một Nghị quyết bàn về vấn đề đất đai, trong đó, đề ra các quan điểm chỉ đạo về quản lý, sử dụng đất đai. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Hội nghị Trương ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đã khẳng định đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, là tài sản, nguồn lực to lớn của đất nước.

Thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng về đất đai, quản lý, sử dụng đất đai, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật đất đai như: Hiến pháp, Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai năm 2003, Luật Đất đai năm 2013 và nhiều văn bản hướng dẫn thi hành, tạo thành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đất đai khá đồ sộ, tạo cơ sở pháp lý góp phần giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ sở hữu và quan hệ sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, với yêu cầu đáp ứng đầy đủ kịp thời những vấn đề đặt ra của quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhiều bất cập trong quản lý đất đai nảy sinh và chưa được giải quyết thỏa đáng. Tiềm năng đất đai chưa được phát huy tốt, hiệu quả sử dụng còn thấp; khiếu kiện đất đai tăng nhanh, v.v… Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nghiên cứu vấn đề thể chế quản lý đất đai trong điều kiện mới, để từ đó có những luận cứ khoa học xác đáng, làm căn cứ cho việc đề xuất, kiến nghị, điều chỉnh biện pháp, chính sách về quản lý đất đai một cách hợp lý, hiệu quả.

Với gần 30 tham luận và nhiều ý kiến phát biểu, Hội thảo tập trung làm rõ các luận điểm cơ bản về quản lý đất đai ở Việt Nam qua các thời kỳ; phân tích, đánh giá thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong quản lý đất đai của Việt Nam trên các phương diện: hệ thống pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật. Đặc biệt luận giải làm rõ yêu cầu về thể chế quản lý đất đai trong bối cảnh mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, cùng với đó là những vấn đề về biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, v.v… Từ đó, đi tới đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế quản lý đất đai trong thời gian tới./.

Tin: BBT; ảnh: Mạnh Thắng
 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 397 Hôm nay: 3412 Tháng hiện tại: 67035 Tổng lượt truy cập: 9486444

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG