Phát biểu của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,

Thưa toàn thể các đồng chí,

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Trước hết, thay mặt Lãnh đạo Chính phủ, tôi gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các vị đại biểu và toàn thể các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, viên chức và học viên các hệ lớp trong toàn Học viện những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.


Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ phát biểu tại Hội nghị

Thưa các đồng chí,

Trong những năm vừa qua, nhất là trong năm 2016, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã nỗ lực phấn đấu, tích cực đổi mới các mặt hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tôi xin chia sẻ sự đồng tình với Ban Giám đốc Học viện về những đánh giá xung quanh những ưu điểm, thế mạnh và những hạn chế, khó khăn hiện nay của Học viện. Các thế mạnh của Học viện: Một là, Học viện có vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, có truyền thống vẻ vang 68 năm xây dựng và phát triển (1949-2017); có vị trí, vai trò rất quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước, nhất là trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị. Học viện với vị thế quan trọng đó nên luôn được lãnh đạo Đảng và Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác xây dựng và phát triển Học viện. Hai là, đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, công chức, viên chức của Học viện có bản lĩnh chính trị, giàu kinh nghiệm, có tâm huyết, luôn mong muốn Học viện phát triển ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Ba là, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Trung ương và các địa phương hầu hết đã qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong hệ thống Học viện, nên có hiểu biết, tình cảm và trách nhiệm đối với sự phát triển của Học viện, sẵn sàng hợp tác, ủng hộ, giúp đỡ... trong mọi hoạt động.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao kết quả và thành tích của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tinh thần nỗ lực công tác, vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của toàn thể các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, viên chức trong năm 2016.

Thưa các đồng chí,

Bên cạnh kết quả, tiến bộ đã đạt được, hoạt động của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng còn một số điểm cần lưu ý:

- Học viện chưa phát huy một cách có hiệu quả lợi thế của một cơ quan vừa trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; vừa là cơ quan thuộc Chính phủ, được lãnh đạo Chính phủ trực tiếp phụ trách.

- Chương trình, nội dung đào tạo, tuy đã được điều chỉnh, nhưng vẫn không kịp được đòi hỏi thực tiễn đang thay đổi nhanh chóng, chưa tạo sự hấp dẫn đối với người học; chất lượng nghiên cứu lý luận, khoa học chưa cao và có phần giảm sút.

- Cơ cấu tổ chức còn cồng kềnh, các quy chế tổ chức và hoạt động còn bất hợp lý, chưa tuyển dụng được nhiều nhân lực vừa “hồng”, vừa “chuyên”; một bộ phận đội ngũ giảng viên còn thiếu hiểu biết và kinh nghiệm thực tiễn.

- Cơ sở vật chất, phương pháp giảng dạy còn lạc hậu, thiếu và yếu so với yêu cầu công việc; không đáp ứng với chuẩn chung và có nguy cơ tụt hậu ngày càng xa hơn so với xu thế giáo dục, đào tạo hiện đại.

Để tiếp tục phát triển Học viện ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, cần nhất quán các phương hướng cơ bản:

Trước hết, phải củng cố vị thế của Học viện với tư cách là trung tâm quốc gia nghiên cứu hàng đầu về khoa học về lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khoa học chính trị và một số ngành khoa học xã hội khác; có chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho toàn bộ hệ thống chính trị.

Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ nêu trên, Học viện cần tiếp tục đổi mới nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo phương châm: cơ bản, hệ thống, thực tiễn và hiện đại. Xây dựng chương trình cao cấp lý luận chính trị phù hợp, cập nhật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, cần rà soát việc học tập bổ sung kiến thức cho các đối tượng học cử nhân chính trị để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị thay vì cấp chứng chỉ tương đương cao cấp lý luận chính trị. Đồng thời, nghiên cứu, tạo điều kiện cho Học viện có cơ chế tự chủ trong đào tạo đại học, sau đại học đối với những mã ngành lý luận đặc thù.
Là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có sứ mệnh là củng cố, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng ta và giữ vững kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam trong quá trình đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế. Theo tinh thần đó, bên cạnh mục đích phục vụ việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác nghiên cứu khoa học của Học viện cần ra sức góp phần cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chủ trương, chiến lược phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh trong nước, khu vực và trên thế giới chứa đầy thời cơ, thuận lợi và thách thức, khó khăn cùng tồn tại, đan xen và chuyển hóa lẫn nhau hết sức phức tạp hiện nay.

Thực tiễn và yêu cầu phát triển đất nước đang đặt ra nhiều vấn đề cần được làm sáng tỏ về mặt lý luận. Thay mặt Chính phủ, tôi đề nghị đội ngũ những nhà khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tập trung luận chứng một số vấn đề sau đây.

Một là, nội dung, cơ chế vận hành và giải pháp thực hiện mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở nước ta trong những năm tới.

Hai là, những tiêu chí cụ thể của việc xây dựng và phát triển quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp mà văn kiện Đại hội XII nhấn mạnh.

Ba là, cơ sở lý luận và thực tiễn của một Chính phủ liêm chính,  kiến tạo phát triển và hành động,phục vụ nhân dân

Bốn là, nghiên cứu ứng dụng mạnh mẽ những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững; mối quan hệ giữa quản trị quốc gia và quản trị toàn cầu trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế.

Năm là, mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ.
Đây là những vấn đề lớn, phức tạp và thật sự cấp thiết đối với sự điều hành của Chính phủ nói riêng và hoạt động của các cấp, các ngành nói chung. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, với đội ngũ các nhà khoa học đông đảo, giàu trí tuệ và tâm huyết, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ đáp ứng kịp thời, có hiệu quả mọi yêu cầu nhiệm vụ.

Đối với một số kiến nghị của Học viện, tôi có ý kiến như sau:

- Về Đề án “Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong bối cảnh đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế”: Sau khi Đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng phê duyệt, Học viện xây dựng dự toán kinh phí gửi Bộ Tài chính thẩm định kinh phí theo tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, trình Thủ tướng Chính phủ.
Đối với việc tổ chức các lớp dự nguồn cán bộ cao cấp chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng và các nhiệm kỳ tiếp theo, các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cần chủ động bố trí nguồn lực đầy đủ và giao Bộ Tài chính chủ trì, nghiên cứu áp dụng cơ chế tài chính phù hợp; trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Về Đề án “Đầu tư phát triển Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các Bộ có liên quan nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.
- Về công tác tổ chức: Chính phủ đã có kế hoạch ban hành các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong tháng 12 năm 2016. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã giao Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo Ban Bí thư cho ý kiến về tổ chức của Học viện. Sau khi có ý kiến của Ban Bí thư, Học viện cần khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để làm tiền đề cho việc xây dựng các Đề án tăng cường xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thưa các đồng chí!

Để khắc phục những tồn tại, tôi đề nghị trong năm 2017 tới đây, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tập trung làm tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Một là, tạo bước thay đổi mạnh mẽ, căn bản về chất lượng, hiệu quả tất cả các hoạt động của Học viện; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đủ năng lực, phẩm chất, có tiềm năng trong nghiên cứu khoa học; khắc phục cơ bản tình trạng hẫng hụt cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học, đảm bảo sự phát triển liên tục và vững chắc giữa các thế hệ cán bộ, nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ được giao.

Hai là, đổi mới công tác quản lý, nghiên cứu khoa học theo hướng: nghiên cứu đóng góp vào sự phát triển lý luận, cung cấp luận cứ khoa học, tăng cường  nghiên cứu dự báo góp phần tích cực cho việc xây dựng, hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; nghiên cứu phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chú trọng cả nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, kết chặt chẽ giữa lý thuyết với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ trong hệ thống chính trị.

Ba là, đổi mới căn bản chương trình, nội dung các hệ đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chọn lọc, thiết thực, sát hợp với đối tượng và mục tiêu đào tạo, vừa đảm bảo tính khoa học, cơ bản về hệ thống, vừa tăng cường tính hiện đại, thực tiễn phù hợp với từng chuyên ngành; đổi mới phương thức quản lý đào tạo, bồi dưỡng theo hướng đảm bảo chất lượng, hiệu quả; có quy mô đào tạo hợp lý; gắn kết giữa nâng cao kỹ năng phân tích, đánh giá, dự báo với xử lý tình huống thực tiễn.

Bốn là, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác hợp tác quốc tế phục vụ nhiệm vụ đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của Học viện; đa dạng hoá các hình thức, nội dung và đối tác trong hợp tác quốc tế, thiết lập quan hệ với các cơ sở đào tạo có uy tín của các quốc gia trong khu vực và thế giới.

Năm là, xây dựng cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu,học tập, sinh hoạt rèn luyện thể chất để Học viện xứng đáng là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học lý luận của hệ thống chính trị.

Sáu là, chủ động khai thác các nguồn kinh phí phục vụ các mặt hoạt động của Học viện; thực hiện tốt các chế độ chính sách cho cán bộ công chức, viên chức và học viên; chấp hành đúng quy định của Nhà nước trong công tác quản lý tài chính, vật tư tài sản.

Thưa các đồng chí!

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là mái trường Đảng vừa thiêng liêng vừa gần gũi, đã từng được lãnh tụ Hồ Chí Minh dày công chỉ đạo xây dựng; được nhiều đồng chí lãnh tụ của Đảng trực tiếp quản lý, giảng dạy; đã cung cấp hàng triệu lượt cán bộ đảm nhiệm các cương vị công tác chủ chốt trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng và công cuộc xây dựng đất nước. Do có nhiều thành tích xuất sắc và đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng, Học viện đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao vàng và danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm bảo vệ và phát huy lịch sử vẻ vang này trong thời kỳ mới.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã bước vào năm 2017 với khẩu hiệu hành động: Đột phá, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả. Với tin tưởng sâu sắc và những tình cảm thân thiết, tôi xin chúc toàn thể các đồng chí dồi dào sức khoẻ, tràn đầy quyết tâm đem hết trí tuệ và tâm huyết cho sự nghiệp đào tạo cán bộ và nghiên cứu lý luận, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Chính phủ và nhân dân.
Chúc toàn thể các đồng chí bước vào năm mới 2017 và chuẩn bị đón Xuân Đinh Dậu: Sức khỏe, Hạnh phúc và Thành công !

Xin cảm ơn các đồng chí!

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 307 Hôm nay: 1260 Tháng hiện tại: 109978 Tổng lượt truy cập: 9295646

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG