Phát huy tinh thần Đoàn kết – Xung kích – Sáng tạo – Cống hiến của đoàn viên thanh niên trong xây dựng và phát triển Học viện

Hôm nay, tôi rất vui mừng được tham dự Đại hội Đại biểu lần thứ II Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Trước hết, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động Học viện xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu, các vị khách quý, các thế hệ cán bộ Đoàn và 197 đoàn viên ưu tú đại diện cho gần 7.000 đoàn viên về tham dự sự kiện chính trị quan trọng của thế hệ trẻ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.


                 GS,TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỈ đạo tại Đại hội Đoàn Thanh niên Học viện

Thưa toàn thể các đồng chí!

Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, thanh niên nước ta hết thế hệ này đến thế hệ khác, luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngại gian khổ, hy sinh, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, thanh niên thời đại Hồ Chí Minh đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân viết nên những trang sử hào hùng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hòa vào dòng chảy lịch sử sôi động của thế hệ trẻ cả nước trong các thời kỳ cách mạng, nhất là trong những năm qua, xuất phát từ việc xác định rõ sứ mệnh đầy khó khăn nhưng vinh quang của lực lượng kế tục sự nghiệp tại trường Đảng, tuổi trẻ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh luôn xác định rõ ý thức chính trị, ý thức nghề nghiệp quan trọng của mình, không ngừng học tập, phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, rèn rũa lý luận, từng bước trưởng thành, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của hệ thống Học viện do Đảng, Nhà nước giao phó.

Từ thực tiễn hoạt động phong phú và sôi nổi của tuổi trẻ Học viện, đã xuất hiện nhiều thanh niên tiên tiến, nhiều tổ chức Đoàn xuất sắc, góp phần tô thắm thêm và tiếp bước truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện Chính trị quốc gia. Thời gian gần đây, nhiều hoạt động có ý nghĩa của Đoàn tiếp tục được mở rộng, nhiều mô hình và cơ chế hoạt động được phát triển thêm. Trên nền tảng các phong trào hành động "Xung kích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc", "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp", “Tình nguyện vì cộng đồng”... Đoàn Thanh niên Học viện đã thiết kế cho mình mô hình và dạng thức tổ chức riêng, phù hợp, bước đầu tạo được dấu ấn tốt. Các hoạt động sinh hoạt truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, giúp đỡ người nghèo, vùng nghèo, ứng phó với thiên tai, lũ lụt đã thu hút đông đảo lực lượng trẻ tham gia, vừa góp phần thực hiện nhiệm vụ chung, vừa khẳng định vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên.

Thông qua các phong trào hành động, tổ chức Đoàn của Học viện ngày càng được củng cố và phát triển. Chất lượng chính trị của đoàn viên từng bước được nâng lên; đội ngũ cán bộ đoàn đông đảo, trẻ trung, có trình độ chuyên môn đã và đang trở thành nguồn cán bộ kế cận tin cậy của các đơn vị và của Học viện. Thành tích và sự lớn mạnh của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Học viện thời gian qua là rất đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn thừa nhận rằng, trong thời gian qua, hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên Học viện cũng còn không ít hạn chế. Đoàn vẫn chưa tạo được sự phát triển đồng đều ở các cấp trong hệ thống, chưa phát huy được mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của thanh niên. Công tác giáo dục của Đoàn tuy rộng nhưng chưa sâu, chất lượng của nhiều hoạt động chưa cao; việc đoàn kết, tập hợp thanh niên trên một số nội dung và cơ chế hoạt động chưa hiệu quả. Công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng thanh niên nhiều lúc chưa sát sao. Về mặt tổ chức của Đoàn, trong một số giai đoạn không thật sự ổn định (có giai đoạn 08 tháng không có Bí thư, Ban Chấp hành nhiều đồng chí trên thực tế không hoạt động). Trong thanh niên, một số đồng chí còn chưa xác định được rõ trách nhiệm đối với công việc chung của Học viện, ý thức phấn đấu chưa cao, hiệu quả công việc của lực lượng thanh niên chưa tương xứng với tiềm năng dồi dào và chưa phản ánh được dấu ấn của tuổi trẻ.

Thưa các đồng chí!

Đại hội XII của Đảng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 5 năm tới với nhiều mục tiêu quan trọng và tổng thể cho tiến trình đổi mới đất nước. Đối với thế hệ trẻ, Đảng ta xác định, cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống, tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển toàn diện thể lực, trí tuệ cho thế hệ trẻ. Khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại. Hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

               GS,TS Nguyễn Xuân Thắng tặng Cờ lưu niệm cho Đoàn Thanh niên Học viện

Trên tinh thần đó, Tôi đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận thêm để đánh giá đúng tình hình, tổng kết sâu sắc thực tiễn, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, có hiệu quả cao cho nhiệm kỳ 2017 – 2022 của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Học viện. Trong đó cần:

Một là, cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí của thanh niên và Đoàn Thanh niên Học viện trong thời kỳ mới.

Trong bối cảnh đất nước đang tiến hành công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, thuận lợi và thách thức đan xen không ít, thanh niên luôn là lực lượng xã hội to lớn, có tiềm năng hùng hậu, phải đi đầu, tiên phong. Thế hệ thanh niên Học viện ngày nay được đào tạo bài bản, nhiều đồng chí có trình độ ngoại ngữ tốt, có điều kiện và cơ hội mở rộng giao lưu quốc tế, nhạy cảm với thời cuộc, có khát vọng vươn lên mạnh mẽ, phải chủ động, tích cực tham gia trực tiếp vào sự phát triển Học viện. Trong đó, công tác đào tạo cán bộ trẻ là vấn đề then chốt, là một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định, cần được các cấp ủy đảng đặc biệt coi trọng. Đảng ủy, Ban Giám đốc đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên và tổ chức Đoàn, mong muốn Đoàn sẽ phát huy được lợi thế và giá trị đích thực của mình.

Bản thân từng thanh niên và tổ chức Đoàn cần nhận thức hơn nữa vị trí, vai trò và sứ mệnh của mình, không ngừng nỗ lực, phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ tri thức, đạo đức, xác định rõ hơn trách nhiệm đối với Học viện với phương châm: “Đoàn kết- Xung kích- Sáng tạo- Cống hiến”. Tôi muốn nhấn mạnh với các đồng chí là xác định trách nhiệm và cống hiến trước, thụ hưởng sau. Cần ý thức sâu sắc rằng được công tác, học tập tại Trường Đảng là vận hội to lớn và hạnh phúc đối với bất cứ cá nhân nào, nhất là với các bạn trẻ.

Hai là, coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên.

Thời đại ngày nay, khoa học và công nghệ, kinh tế tri thức đang phát triển nhanh, nhất là trước làn sóng cách mạng công nghiệp mới 4.0, tình hình chính trị, kinh tế thế giới có những diễn biến phức tạp. Nền kinh tế nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn sau hơn 30 năm đổi mới, song còn có những khó khăn, bất cập và những mặt trái của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế tác động đến tư tưởng, phong cách, lối sống của thanh niên. Các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta bằng nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi, nhằm làm cho nội bộ ta "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và lôi kéo một bộ phận thanh niên xa rời chủ nghĩa yêu nước, xem nhẹ truyền thống cách mạng, ít quan tâm sinh hoạt chính trị, sa vào lối sống thực dụng, ích kỷ cá nhân. Một bộ phận thanh niên ngoài xã hội có xu hướng coi thường giá trị nhân văn, kỷ cương, đạo lý, mắc nhiều tệ nạn xã hội. Không ít thanh niên mang tâm lý hưởng thụ, ỷ lại sự bao cấp của gia đình và xã hội; dao động, thụ động, không chịu học tập, rèn luyện nâng cao trình độ nhận thức về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

Tôi tin rằng Học viện chúng ta không có thanh niên như vậy. Tuy vậy, Đoàn vẫn cần đặc biệt coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với đoàn viên, thanh niên. Đây vừa là yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài và là thước đo hiệu quả hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên. Bằng các hình thức hoạt động phong phú, thiết thực, Đoàn cần tăng cường tập hợp, đoàn kết, giáo dục, đào tạo thanh niên, xây dựng một thế hệ thanh niên có đủ bản lĩnh chính trị, có trình độ, sức sáng tạo, thông minh trong tiếp cận và lĩnh hội cái mới để kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp mà các thế hệ đi trước đã dày công xây dựng Học viện của chúng ta suốt 68 năm qua.

Đoàn cần chủ động nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng thanh niên, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống Học viện cho thanh niên. Coi trọng giáo dục đoàn viên, thanh niên qua hoạt động thực tiễn và các phong trào thi đua. Đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thực chất và chủ động; xây dựng và thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, định hướng giá trị nhân cách cán bộ trường Đảng, có khả năng tự đề kháng và tích cực đấu tranh với âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, với những mặt trái của đời sống xã hội. Bản thân mỗi đoàn viên, thanh niên cần phải ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên để đảm đương trọng trách công việc trong thời kỳ mới.

Ba là, đổi mới các phong trào, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ.

Đoàn cần có nhiều hình thức và biện pháp thích hợp để phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tinh thần tình nguyện, đi đầu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ ở từng đơn vị. Các hoạt động của Đoàn cần xuất phát từ các nhiệm vụ chính trị chung của Học viện, nhất là trong việc thực hiện ba nhiệm vụ trụ cột: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và tham mưu, tư vấn chính sách. Đoàn cần có nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa dạng, phù hợp với tuổi trẻ, lôi cuốn thanh niên tham gia, khẳng định vai trò xung kích của thanh niên theo tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm”. Ở đây tôi thấy, thời gian qua, Đoàn đã dần xây dựng những cơ chế hoạt động mới có ý nghĩa thực chất trong việc tham gia rèn luyện, đào tạo cán bộ trẻ. Cần có và tổ chức hiệu quả các Câu lạc bộ Giảng viên trẻ, Câu lạc bộ Nghiên cứu trẻ, Câu lạc bộ Ngoại ngữ…..góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng, chuyên môn của đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học và giảng dạy trẻ của Học viện. Trong phương hướng các đồng chí vừa trình bày và qua trao đổi với các đồng chí Thường trực Đoàn Thanh niên, tôi thấy nếu thực hiện được đầy đủ sẽ là bước phát triển mới có giá trị đối với thanh niên toàn Học viện. Điểm đáng chú ý khác là các đoàn viên, thanh niên phải là những người đi đầu, tiên phong trong xây dựng “văn hóa Trường Đảng”, tới đây chúng ta sẽ có bộ quy tắc ứng xử tại trưởng Đảng, nêu lên những chuẩn mực cần thiết của người cán bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Về phía Học viện, Đảng ủy, Lãnh đạo Học viện sẽ thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên, tạo mọi điều kiện tốt nhất để thanh niên, cán bộ trẻ được phấn đấu và trưởng thành. Ban Giám đốc Học viện sẽ tin tưởng và đặt yêu cầu cao trong công tác "bồi dưỡng", "phát huy" “sử dụng” thanh niên; sẽ tạo điều kiện để hoạt động của Đoàn được triển khai thuận lợi.

Tôi cũng xin lưu ý các thêm rằng, Đoàn cần quan tâm phát hiện những nhân tố trẻ xuất sắc, được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn tốt, tiến cử cho các đơn vị và cho Học viện. Học viện sẵn sàng bồi dưỡng, quyết liệt sử dụng để tạo ra những bước đột phá trong công tác cán bộ. Đoàn cũng cần tham gia định hướng cho cán bộ trẻ học tập, phấn đấu, rèn luyện mọi mặt, vươn lên làm chủ lĩnh vực công tác của mình, để được tin tưởng, trọng dụng, được đãi ngộ hợp lý, nhất là trong công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập. Đoàn phải là hạt nhân, đi đầu thúc đẩy thực hiện các chủ trương, chiến lược phát triển Học viện của Đảng ủy, Lãnh đạo Học viện. 

Bốn là, chăm lo củng cố xây dựng tổ chức Đoàn Học viện vững mạnh, đồng thời tích cực tham gia xây dựng Đảng.

Các cấp bộ Đoàn của Học viện cần coi trọng nhiệm vụ chăm lo xây dựng tổ chức của chính mình thực sự vững mạnh về cả chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ và đạo đức, xứng đáng là người bạn đồng hành của thanh niên và đội dự bị tin cậy của tổ chức Đảng. Các đồng chí cần chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng cán bộ Đoàn, nhất là chất lượng chính trị, tư tưởng và tính tiên phong, gương mẫu. Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức hoạt động của chi đoàn, lấy đó làm cơ sở thực tiễn, cơ sở sáng tạo để nhân rộng các mô hình tốt. Các đồng chí cũng cần tăng cường kết nối toàn diện, hệ thống để các đơn vị trực thuộc có thể tham gia các cơ chế hoạt động chung. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh kết nối hệ thống phải thực chất, trực tiếp, đồng bộ và hiệu quả.

Trong khuôn khổ của mình, Đoàn cần quan tâm và chủ động quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và luân chuyển cán bộ Đoàn trong điều kiện cụ thể, lưu ý lựa chọn những cán bộ Đoàn ưu tú, có đủ phẩm chất và năng lực để giới thiệu nguồn cán bộ cho các đơn vị. Đồng thời, tổ chức để cán bộ, đoàn viên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và “Văn hóa Trường Đảng” tại Học viện.

Năm là, về hoạt động của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện nhiệm kỳ mới

Một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của Đại hội lần này là bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Học viện khóa mới. Nhiệm vụ này, các đồng chí đã hoàn thành rất tốt, rất tập trung sau một quá trình chuẩn bị nghiêm túc theo đúng quy định. Ban Chấp hành đã ra mắt Đại hội. Đại hội đã sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực, uy tín, nhiệt tình và trách nhiệm cao. Đảng ủy, Lãnh đạo Học viên và cá nhân tôi tin tưởng Tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các hạt nhân chủ chốt khóa mới của Đoàn Thanh niên Học viện sẽ phát huy đầy đủ trách nhiệm, nhiệt huyết và năng lực nhiều mặt của tuổi trẻ. Các đồng chí phải trở thành trung tâm đoàn kết, tập hợp thanh niên toàn hệ thống, thúc đẩy mạnh mẽ, đổi mới toàn diện các mặt hoạt động để có một nhiệm kỳ mới thành công hơn, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng ủy, Lãnh đạo Học viện, của Đoàn cấp trên và nhất là của Đại hội.

Nhân dịp Đại hội hôm nay, Tôi xin dành sự cảm ơn chân thành tới Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương thời gian qua đã chỉ đạo sát sao, giúp đỡ nhiều mặt, định hướng hoạt động và kiểm tra giám sát giúp Đoàn Thanh niên Học viện phát triển dần ổn định và vững mạnh. Mong rằng, trong thời gian tới các đồng chí sẽ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Học viện để tạo ra những bước phát triển mới.

Thưa các đồng chí!

Đại hội đại biểu lần thứ II Đoàn Thanh niên Học viện là một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của hệ thống Học viện. Chúng ta mong rằng, sau đại hội này, phong trào thanh niên và Đoàn Thanh niên sẽ có bước phát triển mới mạnh mẽ hơn nữa, góp phần xứng đáng hơn nữa vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Học viện chúng ta. Với nhiệt huyết tràn đầy, với nghị lực và ý chí vươn lên mạnh mẽ, tuổi trẻ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hãy ra sức học tập, lao động, rèn luyện để ngày càng tiến bộ.

Đảng ủy, Lãnh đạo Học viện luôn đặt niềm tin yêu vào các đồng chí. Đồng thời, cũng đòi hỏi, kỳ vọng Đoàn Thanh niên phải làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, xứng đáng là cán bộ trẻ của Trường Đảng mang tên Bác Hồ kính yêu, trở thành những chiến sĩ tiên phong, mang lá cờ của Đảng và Bác Hồ tới đích cuối cùng.

Với tình cảm chân thành và niềm tin tưởng sâu sắc, tôi mong muốn toàn thể các đồng chí sẽ mang tinh thần, không khí đổi mới của Đại hội hôm nay đến với từng đoàn viên, thanh niên Học viện để thúc đẩy toàn diện các mặt hoạt động của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên. Qua đó, lập được những thành tích mới cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên, để Học viện chúng ta có được đội ngũ cán bộ trẻ trí lực dồi dào, đoàn kết, sáng tạo, có tâm hồn, đạo đức và hoài bão trong sáng, giỏi chuyên môn, vững lý luận, sâu sát thực tiễn, tiên phong đóng góp thiết thực và hiệu quả vào quá trình đổi mới toàn diện, đồng bộ, hệ thống của trường Đảng mang tên Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta.

Cuối cùng, một lần nữa tôi xin chúc mừng Đại hội Đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022 của Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Chúc các vị đại biểu, khách quý và toàn thể các đồng chí đoàn viên, thanh niên mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng
 
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh

--------------
Tiêu đề bài viết do Ban Biên tập website đặt

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 217 Hôm nay: 1256 Tháng hiện tại: 64879 Tổng lượt truy cập: 9484288

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG