Thông báo số 55/TB-VP về việc tổng hợp nhu cầu trang cấp tài sản năm học 2014-2015

                       

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG
--------------------
Số: 55/TB-VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2014

THÔNG BÁO
Về việc tổng hợp nhu cầu trang cấp tài sản năm học 2014-2015

-------------------------
 

  Kính gửi: Các đơn vị tại Trung tâm Học viện

Thực hiện các qui định về quản lý, mua sắm trang cấp tài sản công, Văn phòng Học viện đã thực hiện việc mua sắm theo danh mục được giao và đang tiến hành trang cấp tài sản trên cơ sở đề nghị của các đơn vị.

Để thực hiện công tác trang cấp tài sản đúng qui định, phù hợp với nhu cầu thực tế và đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí, đồng thời phục vụ công tác xây dựng kế hoạch mua sắm tài sản năm 2015, Văn phòng Học viện kính đề nghị các đơn vị tổng hợp nhu cầu trang cấp tài sản Quí 4 năm 2014 và năm 2015 của đơn vị (tách thành 02 nội dung riêng biệt) gửi về Phòng Quản trị - Văn phòng Học viện.

* Địa điểm: Phòng 222 nhà A14 Học viện.

* Thời gian: chậm nhất đến hết ngày 12- 9- 2014.

Văn phòng Học viện sẽ tiến hành rà soát nhu cầu trang cấp theo các qui định hiện hành, triển khai trang cấp tài sản Quí 4 cho các đơn vị trong tháng 9, tháng 10/2014 và lập kế hoạch mua sắm năm 2015 trình các cấp có thẩm quyền.

Vì vậy, sau ngày 12- 9- 2014 các đơn vị không gửi văn bản tổng hợp nhu cầu trang cấp theo một trong hai, hoặc cả hai nội dung trên được hiểu là đã được trang cấp đầy đủ tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác năm học 2014-2015.

Những đề nghị thay thế tài sản hỏng đột xuất phát sinh của các đơn vị vẫn được Văn phòng thực hiện sửa chữa, trang cấp theo qui định.

Kính đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.


                                                                                   

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang Thông tin điện tử Học viện;
- Lưu: VT.

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Chí Hướng

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 185 Hôm nay: 1227 Tháng hiện tại: 64850 Tổng lượt truy cập: 9484259

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG