Thông tin công tác thanh tra quý I năm 2017

1. Hoạt động của các Đoàn Thanh tra

- Quý I năm 2017, Ban Thanh tra đã thực hiện nhiệm vụ của 02 Đoàn Thanh tra, cụ thể như sau:

(1) Thanh tra thường xuyên việc chấp hành Nội quy, Quy chế Đào tạo tại Học viện Trung tâm:

Thực hiện Quyết định số 3292/QĐ-HVCTQG ngày 02 tháng 8 năm 2016 của Giám đốc Học viện, cán bộ Ban Thanh tra đã thực hiện 131 lượt thanh tra thường xuyên, gồm: 79 lượt thanh tra việc tổ chức thi, kiểm tra và 52 lượt thanh tra việc thực hiện quy định về giảng dạy, học tập của các lớp.

Qua hoạt động thanh tra, Ban Thanh tra đã có văn bản gửi Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý đề nghị chấn chỉnh kịp thời việc thực hiện Nội quy, Quy chế đào tạo của học viên các hệ lớp Cao cấp LLCT.

(2) Thanh tra việc thực hiện Quy chế Quản lý đào tạo đối với Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận theo Quyết định số 6336/QĐ-HVCTQG ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Giám đốc Học viện.

Từ ngày 08-01-2017 đến ngày 12-01-2017, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra việc thực hiện Quy chế quản lý đào tạo của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-HVCTQG ngày 21-4-2016 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các văn bản hướng dẫn đối với Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận.

- Thực hiện kết luận của Giám đốc Học viện tại Hội nghị Tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, Ban Thanh tra phối hợp với Vụ TCCB xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành Quy định Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh năm 2017.

2. Kết quả thường trực tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

- Trong Quý I năm 2017, Ban Thanh tra nhận 06 lượt đơn thư của 02 vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghịđã tham mưu giải quyết theo trình tự quy định của pháp luật. Giám đốc Học viện đã ban hành kết luận.

- Tiếp 03 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh tại Phòng Tiếp công dân.

- Thông báo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện về việc xử lý cán bộ vi phạm cho Học viện Chính trị khu vực IV.

- Xây dựng Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý I  năm 2017 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh gửi Thanh tra Chính phủ.

3. Thường trực công tác phòng, chống tham nhũng

- Xây dựng Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2017 gửi Thanh tra Chính phủ, Ban Nội chính Trung ương.

- Thường trực theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng tại Học viện.

4. Công tác khác

- Tham mưu Giám đốc Học viện ban hành Thông báo số 129/TB-HVCTQG ngày 20 tháng 02 năm 2017 về Kết quả thanh tra việc thực hiện Nội quy, Quy chế đào tạo năm học 2016-2017 đợt 1 (từ ngày 08-8-2016 đến ngày 13-01-2017).

- Tham mưu Giám đốc Học viện ban hành 02 Kết luận thanh tra gồm:

(1) Kết luận thanh tra số 05/KL-HVCTQG ngày 10-01-2017 Kết luận thanh tra tại Học viện Chính trị khu vực II  kèm theo Thông báo số 24/TB-HVCTQG ngày 10-01-2017 về Kết luận thanh tra tại Học viện Chính trị khu vực II đăng tải trên trang thông tin điện tử nội bộ của Học viện.

(2) Kết luận thanh tra số 13/KL-HVCTQG ngày 24-01-2017 về thanh tra việc thực hiện Quy chế Quản lý đào tạo tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận kèm theo Thông báo số 97/TB-HVCTQG về kết luận thanh tra việc thực hiện Quy chế Quản lý đào tạo tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

- Tổng hợp Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2017 trong toàn hệ thống Học viện gửi Thanh tra Chính phủ.

- Xây dựng thuyết minh và triển khai nghiên cứu 01 đề tài khoa học cấp cơ sở do Giám đốc giao nhiệm vụ: "Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phòng, chống tham nhũng ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh qua góc nhìn thanh tra", ThS Đặng Hải Yến, PTP Thanh tra Kinh tế - Xã hội chủ nhiệm.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học năm 2018 của đơn vị gửi Vụ Quản lý khoa học trình Giám đốc Học viện xem xét.

- Tổ chức họp công khai bản Kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định

- Chi bộ phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức cho đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý, quần chúng tổ chức Hội nghị kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Lãnh đạo Ban Thanh tra làm việc với Nhà xuất bản Lý luận chính trị về công tác phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra việc phát hành giáo trình./.

--------------------

Tin: Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Ban Thanh tra

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 173 Hôm nay: 2438 Tháng hiện tại: 94618 Tổng lượt truy cập: 9637133

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG