• Lễ công bố Quyết định thanh tra năm học 2012-2013

  Căn cứ các quy định của Luật Thanh tra, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, sáng ngày 12-9-2012, tại Hội trường số 2, Trung tâm Học viện, Ban Thanh tra Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức buổi công bố 03 Quyết định thanh tra.

 • Công văn về việc yêu cầu các đơn vị báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012

  Thực hiện Công văn số 10339/BTC-TTr ngày 02-8-2012 của Bộ Tài chính V/v tổng hợp báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012 và Công văn số 2760/BTC-TTr ngày 02-3-2012 của Bộ Tài chính V/v thực hiện và báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị nêu trên xây dựng báo cáo tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012 gửi Giám đốc Học viện (qua Ban Thanh tra Học viện) để đơn vị tổng hợp báo cáo trình Giám đốc Học viện phê duyệt, gửi Bộ Tài chính đúng thời hạn.

 • Công văn về việc đôn đốc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ công tác phòng, chống tham nhũng

  Thực hiện yêu cầu của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ công tác phòng, chống tham nhũng, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị nêu trên và Văn phòng Đảng ủy tiếp tục thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về công tác phòng, chống tham nhũng theo nội dung Công văn số 911/HVCT-HCQG ngày 17-10-2011 của Giám đốc Học viện v/v thực hiện chế độ báo cáo định kỳ công tác phòng, chống tham nhũng. Cụ thể: Trong tháng 6/2012, đơn vị gửi báo cáo 6 tháng, văn bản cung cấp thông tin trong 6 tháng theo mẫu quy định về Ban Thanh tra Học viện để đơn vị tổng hợp trình Giám đốc Học viện, chậm nhất vào ngày 15-6-2012.

 • Về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ công tác phòng, chống tham nhũng

  Thực hiện Công văn số 437/VPBCĐ-V.VI ngày 03-10-2011 của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng v/v thực hiện chế độ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh yêu cầu lãnh đạo các đơn vị và Văn phòng Đảng ủy triển khai một số nhiệm.

 • Tập huấn thanh tra năm 2012

  Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2012 của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Giám đốc Học viện quyết định mở lớp tập huấn công tác thanh tra năm 2012 từ ngày 02 đến ngày 07-4-2012 tại Trung tâm Học viện. Ban Thanh tra Học viện là đơn vị chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Các trường Chính trị và Văn phòng Học viện xây dựng kế hoạch học tập của lớp.

 • Kết quả thanh tra hoạt động quản lý trên các mặt công tác tại Học viện Hành chính

  Thực hiện Quyết định số 3596/QĐ-HVCT-HCQG ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về việc thành lập Đoàn thanh tra tại Học viện Hành chính, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định nêu trên tại Học viện Hành chính. Đây là Đoàn thanh tra thực hiện kế hoạch thanh tra thường xuyên đã được Giám đốc Học viện phê duyệt từ đầu năm học.

 • Thành lập Đoàn thanh tra tại Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IV

  Kết thúc đợt thanh tra, Đoàn Thanh tra đã trình Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Báo cáo kết quả thanh tra số 26/BC-BTT ngày 26-10-2011 về kết quả thanh tra tại Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IV. Ngày 03/11/2011, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã có Kết luận thanh tra số 06/KL-HVCT-HCQG về hoạt động quản lý trên các mặt công tác của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IV gửi tới các đơn vị có liên quan. Kết luận thanh tra nêu rõ các đơn vị chức năng của Học viện cần tăng cường kiểm tra, hướng dẫn cụ thể về nghiệp vụ cho các đơn vị chuyên môn của Học viện IV để tránh những thiếu sót không đáng có.

 • Lễ công bố quyết định thanh tra

  Sáng ngày 13-9-2011, tại Hội trường số 3, Trung tâm Học viện, Ban Thanh tra Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức buổi công khai, công bố 02 Quyết định thanh tra:1. Quyết định số 2740/QĐ-HVCT-HCQG ngày 07-9-2011 của Giám đốc Học viện về nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2011-2012. 2. Quyết định số 2796/QĐ-HVCT-HCQG ngày 09-9-2011 của Giám đốc Học viện về việc thành lập Đoàn Thanh tra thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Nội quy, Quy chế đào tạo tại Trung tâm Học viện.

 • Thanh tra việc thực hiện Bộ Quy chế đào tạo tại Trung tâm Học viện năm học 2010-2011

  Kết thúc đợt thanh tra, Đoàn Thanh tra đã trình Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Báo cáo kết quả thanh tra số: 21/BC - BTT, ngày 06 tháng 7 năm 2011 Về việc thực hiện Bộ Quy chế đào tạo tại Trung tâm Học viện năm học 2010-2011. Ngày 20-7-2011, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã có Kết luận thanh tra số 01/KL-HVCT-HCQG gửi tới các đơn vị có liên quan.

 • Thanh tra thi tốt nghiệp tại Trung tâm Học viện

  Thực hiện Quyết định số 1863/QĐ-HVCT-HCQG ngày 01-6-2011 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh Về việc thành lập Đoàn thanh tra thi tốt nghiệp tại Trung tâm Học viện, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định nêu trên tại Trung tâm Học viện.

 • Thanh tra kỳ thi tuyển sinh đại học 2011

  Thực hiện Quyết định số 2218/QĐ-HVCT-HCQG ngày 05 tháng 7 năm 2011 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về việc thành lập Đoàn Thanh tra kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2011 tại Học viện Hành chính, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định nêu trên tại Trung tâm Học viện, các điểm thi của Học viện Hành chính, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

 • Thanh tra kỳ thi tốt nghiệp đối với các lớp CCLLCT-HC hệ tập trung năm học 2010-2011 tại Học viện CT - HC khu vực I

  Thực hiện Quyết định số 1864/QĐ-HVCT-HCQG ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về việc thành lập Đoàn Thanh tra thi tốt nghiệp các lớp CCLLCT-HC hệ tập trung năm học 2010-2011 tại Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I, từ ngày 1-6-2011 đến ngày 24-6-2011, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định nêu trên tại Trung tâm Học viện và Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I.

 • Thanh tra về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống tham nhũng tại Học viện CT-HC khu vực I, Học viện Hành chính, Học viện Báo chí

  Thực hiện Quyết định số 815/QĐ-HVCT-HCQG ngày 25 tháng 3 năm 2011 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh V/v thành lập Đoàn thanh tra công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng tại Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I, Học viện Hành chính, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, từ ngày 28 - 3 - 2011 đến ngày 12 - 4 - 2011, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định nêu trên tại Trung tâm Học viện và tại Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I, Học viện Hành chính, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

 • Lớp tập huấn thanh tra năm 2011

  Mục đích của lớp tập huấn là nhằm trang bị cho cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra của Đảng ủy, Thanh tra nhân dân trong hệ thống Học viện và các Trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương những kiến thức về chính sách pháp luật mới cũng như những kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, giúp cho họ nhận thức được trách nhiệm, quyền hạn cũng như những yêu cầu đối với người cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra, thanh tra nhân dân ở Học viện, các Trường chính trị tỉnh, thành phố trưc thuộc Trung ương trong giai đoạn hiện nay cũng như trang bị cho các đồng chí những kỹ năng cần thiết trong quá trình thực thi nhiệm vụ được coi là nhạy cảm của mình.

 • Hoạt động thanh tra giáo dục - đào tạo tại Tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  Thực hiện Quyết định số 383/QĐ-HVCT-HCQG và số 384/QĐ-HVCT-HCQG ngày 23 tháng 2 năm 2011 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh về việc thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra hồ sơ mở lớp, hồ sơ học viên và việc thực hiện quy chế đào tạo đối với Lớp Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ tại chức ở tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; việc thực hiện chương trình giảng dạy và học tập theo giáo trình Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính của Trường Chính trị tỉnh Bình Dương và Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thời gian tiến hành thanh tra từ ngày 1-3-2011 đến ngày 6-3-2011. Kết quả kiểm tra, thanh tra.

1 2 3 4 5 6

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 368 Hôm nay: 5784 Tháng hiện tại: 79873 Tổng lượt truy cập: 8615944

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG