• Thanh tra về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống tham nhũng tại Học viện CT-HC khu vực I, Học viện Hành chính, Học viện Báo chí

  Thực hiện Quyết định số 815/QĐ-HVCT-HCQG ngày 25 tháng 3 năm 2011 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh V/v thành lập Đoàn thanh tra công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng tại Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I, Học viện Hành chính, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, từ ngày 28 - 3 - 2011 đến ngày 12 - 4 - 2011, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định nêu trên tại Trung tâm Học viện và tại Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I, Học viện Hành chính, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

 • Lớp tập huấn thanh tra năm 2011

  Mục đích của lớp tập huấn là nhằm trang bị cho cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra của Đảng ủy, Thanh tra nhân dân trong hệ thống Học viện và các Trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương những kiến thức về chính sách pháp luật mới cũng như những kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, giúp cho họ nhận thức được trách nhiệm, quyền hạn cũng như những yêu cầu đối với người cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra, thanh tra nhân dân ở Học viện, các Trường chính trị tỉnh, thành phố trưc thuộc Trung ương trong giai đoạn hiện nay cũng như trang bị cho các đồng chí những kỹ năng cần thiết trong quá trình thực thi nhiệm vụ được coi là nhạy cảm của mình.

 • Hoạt động thanh tra giáo dục - đào tạo tại Tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  Thực hiện Quyết định số 383/QĐ-HVCT-HCQG và số 384/QĐ-HVCT-HCQG ngày 23 tháng 2 năm 2011 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh về việc thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra hồ sơ mở lớp, hồ sơ học viên và việc thực hiện quy chế đào tạo đối với Lớp Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ tại chức ở tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; việc thực hiện chương trình giảng dạy và học tập theo giáo trình Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính của Trường Chính trị tỉnh Bình Dương và Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thời gian tiến hành thanh tra từ ngày 1-3-2011 đến ngày 6-3-2011. Kết quả kiểm tra, thanh tra.

 • Thanh tra, kiểm tra công tác thi tốt nghiệp, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III

  Thực hiện Quyết định số 3780/QĐ-HVCT-HCQG, ngày 24 tháng 12 năm 2010, của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh về việc thành lập Đoàn thanh tra kỳ thi tốt nghiệp đối với các lớp Cao cấp lý luận chính trị - hành chính và thanh tra, kiểm tra công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 ở Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III, từ ngày 28-12-2010 đến ngày 18-1-2011, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định nêu trên tại Trung tâm Học viện và Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III.

 • Hội thảo khoa học “Các giải pháp thúc đẩy việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 ở Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh”

  Phát biểu tổng kết Hội thảo, đồng chí Ngô Mạnh Hà, Chánh Thanh tra Học viện, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo đã khẳng định: Hội thảo đã đạt được mục tiêu đề ra, các tham luận và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự Hội thảo có ý nghĩa cả về khoa học và thực tiễn; đồng thời đã đề xuất những giải pháp tích cực, cụ thể trong việc thúc đẩy triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 ở Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

 • Nhiệm vụ thanh tra năm học 2010-2011

  Giao cho Ban Thanh tra thực hiện nhiệm vụ thanh tra trong năm học 2010 - 2011. - Thanh tra giáo dục - đào tạo: + Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế đào tạo: Công tác tuyển sinh, xét duyệt hồ sơ học viên, tổ chức quản lý việc học tập, thi học phần và thi tốt nghiệp các hệ lớp tại Trung tâm Học viện và các học viện trực thuộc; + Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chương trình giảng dạy và học tập của hệ đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 • Tin về hoạt động thanh tra

  Thực hiện Quyết định số 2607/QĐ-HVCT-HCQG ngày 09/10/2009 của Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh về việc thành lập Đoàn thanh tra, Đoàn Thanh tra của Ban Thanh tra Học viện đã tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức thi, việc thực hiện nội quy phòng thi đối với thi học phần của các hệ đào tạo tại Trung tâm Học viện

 • Về việc đôn đốc kê khai tài sản, thu nhập

  Thực hiện Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09-3-2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13-11-2007 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP, Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã có Công văn số 524/HVCT-HCQG-CB ngày 20-6-2008 yêu cầu các đồng chí Thủ trưởng phối hợp với cấp ủy đơn vị tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP trong toàn Học viện.

 • Thanh tra các lớp do Học viện mở tại địa phương

  Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra nhằm nắm tình hình giảng dạy, học tập của 3 lớp do trung tâm Học viện mở tại các địa phương: Lớp CCLLCT tại chức Khoá III (2007-2009) tỉnh Hải Dương;  Lớp CCLLCT Hà Tây khoá III (2007-2009); Lớp CCLLCT tại chức Yên Bái Khoá III (2007-2009).

 • Kiểm tra công tác tổ chức thi và việc thực hiện nội quy phòng thi

  Qua thanh tra cho thấy: Các buổi thi học phần đã được tổ chức khá tốt (có thông báo lịch thi, cán bộ coi thi nghiêm túc, thực hiện đúng các khâu trong một buổi thi, duy trì trật tự và kỷ luật phòng thi…). Học viên tham gia buổi thi trật tự, tập trung làm bài với thái độ tương đối nghiêm túc.

 • Thanh tra công tác tuyển sinh, xét duyệt hồ sơ mở lớp và hồ sơ học viên các hệ lớp tại Trung tâm Học viện

  Thực hiện Quyết định số 2338/QĐ-HVCT-HCQG ngày 30-9-2008 của Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về việc thành lập đoàn thanh tra, Đoàn Thanh tra thuộc Ban Thanh tra Học viện đã tiến hành thanh tra công tác tuyển sinh, xét duyệt hồ sơ mở lớp và hồ sơ học viên các hệ lớp tại trung tâm Học viện từ ngày 8-10-2008 đến ngày 24-10-2008.

 • Quyết định số 2115/QĐ-HVCT-HCQG ngày 22/9/2008 về nhiệm vụ thanh tra năm học 2008-2009

  Về nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2008-2009

 • Thanh tra, kiểm tra việc thi học phần các hệ đào tạo tại Trung Tâm Học viện

  Thực hiện Quyết định số 859/QĐ-HVCT-HCQG ngày 03-4-2008 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về thanh tra, kiểm tra thi học phần, Ban Thanh tra đã tiến hành kiểm tra 42 buổi thi học phần (34 buổi thi viết, 8 buổi thi vấn đáp) đối với các hệ đào tạo tại Trung tâm Học viện từ ngày 10-4 đến ngày 30-5-2008.

 • Kiểm tra hồ sơ mở lớp và hồ sơ học viên các hệ lớp tại Trung tâm Học viện

  Thực hiện quyết định số 2371/QĐ-HVCTQG ngày 24-9-2007 của Giám đốc Học viện về nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2007 – 2008, trong các ngày từ ngày 4 đến ngày 11-3-2008, Ban Thanh tra đã tiến hành đọc kiểm tra hồ sơ mở lớp và hồ sơ học viên các hệ lớp tại trung tâm Học viện.

 • Hội thảo khoa học “Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động nghiên cứu khoa học ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hiện nay”

  Ngày 16/01/2008, Ban thanh tra Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động nghiên cứu khoa học ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hiện nay”.

1 2 3 4 5 6

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 177 Hôm nay: 1220 Tháng hiện tại: 64843 Tổng lượt truy cập: 9484252

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG