• Kế hoạch xây dựng quy hoạch cán bộ đối với chức danh Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

 • Thông báo kết quả công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2012

  Triển khai thực hiện Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2012 của Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước, Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã quán triệt và triển khai công tác xét chức danh đến các đơn vị thuộc Học viện.Năm 2012, có 13 nhà giáo nộp hồ sơ đăng ký xét chức danh GS,PGS tại Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Học viện.

 • Công văn về việc cán bộ luân chuyển, biệt phái, đi thực tế dài hạn

  Việc luân chuyển, biệt phái, đi thực tế dài hạn là một khâu trong quá trình rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ và đáp ứng yêu cầu cấp thiết về cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Từ năm học 2012-2013 trở đi, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh chủ trương đẩy mạnh việc đưa cán bộ khoa học đi luân chuyển, biệt phái, thực tế dài hạn tại các đơn vị, địa phương, bộ, ban, ngành, đặc biệt là tăng cường cán bộ cho Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IV, Cơ sở Học viện Hành chính tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.

 • Công văn triệu tập viên chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch chính trong hệ thống cơ quan đảng, đoàn thể năm 2012

  Thực hiện kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch cho viên chức trong hệ thống cơ quan đảng, đoàn thể năm 2012; căn cứ đề nghị của cơ quan, đơn vị về việc cử viên chức dự thi. Sau khi thẩm định, xét duyệt các điều kiện và tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch giảng viên chính và tương đương, được quy định tại Công văn số 245/HVCT-HCQG ngày 03-4-2012 của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng thi nâng ngạch viên chức cơ quan đảng, đoàn thể thông báo số viên chức của cơ quan, đơn vị đủ điều kiện dự thi nâng ngạch giảng viên chính và tương đương năm 2012 (có danh sách kèm theo).

 • Thông báo về việc kiểm tra đầu vào lớp tiếng Anh luyện thi IELTS

  Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên lý luận chính trị - hành chính năm 2012, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh quyết định tổ chức lớp tiếng Anh nâng cao (nguồn thi IELTS) do Trung tâm Language Link giảng dạy. Các chuyên gia nước ngoài sẽ kiểm tra trình độ để lựa chọn học viên tham gia lớp học.

 • Kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2012

  Căn cứ Công văn số 54/HĐCDGSNN ngày 15-5-2012 hướng dẫn thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở 2012 và Công văn số 50/HĐCDGSNN ngày 15-5-2012 về Lịch và Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2012 của Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch triển khai thực hiện công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2012 trong hệ thống Học viện.

 • Tài liệu phục vụ kỳ thi nâng ngạch cho viên chức khối Đảng, đoàn thể năm 2012

  Tài liệu phục vụ kỳ thi nâng ngạch cho viên chức khối Đảng, đoàn thể năm 2012

 • Một số định hướng viết và bảo vệ đề án trong kỳ thi nâng ngạch cho viên chức khối Đảng, đoàn thể năm 2012

  - Về nội dung: đề án do thí sinh tự chọn 1 vấn đề (trong số các vấn đề do Hội đồng thi đặt ra) có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công tác thí sinh đang đảm nhiệm và phù hợp với với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, ngành. - Thời gian viết đề án: 1 ngày (08 giờ), bản viết này sẽ được Hội đồng thi sao thành 04 bản (1 bản giao lại cho thí sinh để chuẩn bị bảo vệ, 3 bản giao cho Hội đồng chấm thi). - Bảo vệ đề án: thí sinh cỏ thể sử dụng bản đã viết hoặc bản tóm tắt đề án (nếu có) để bảo vệ trước Hội đồng trong khoảng thời gian tối đa là 30 phút.

 • Hướng dẫn điền phiếu cán bộ, công chức, viên chức

  Nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức, Giám đốc Học viện quyết định triển khai đề án quản lý trên phần mềm máy tính toàn bộ hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức. Để đề án triển khai có hiệu quả, đề nghị các cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị điền đầy đủ thông tin vào Phiếu Cán bộ, công chức, viên chức. Để việc kê khai được thống nhất, Vụ Tổ chức - Cán bộ hướng dẫn việc điền phiếu.

 • Kết quả một số nội dung, nhiệm vụ trong công tác tổ chức - cán bộ của Học viện Quý III/2011 và phương hướng, nhiệm vụ Quý IV/2011

  Phương hướng, nhiệm vụ công tác tổ chức - cán bộ quý IV/20111. Tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về Học viện, trên cơ sở đó kiến nghị điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn mô hình tổ chức và cơ chế quản lý chung của toàn Học viện; kiện toàn cơ cấu tổ chức các đơn vị thuộc Hệ thống Học viện. 2. Tiếp tục hoàn thiện văn bản pháp quy, trình Thủ tướng ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 06 Học viện trực thuộc. 3. Rà soát biên chế cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng của Học viện Trung tâm và các Học viện trực thuộc.

 • Danh sách công chức không đủ điều kiện dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2011

  Danh sách công chức không đủ điều kiện dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2011

 • Mẫu cấp sổ bảo hiểm xã hội cho cán bộ, công chức mới được tuyển dụng vào Học viện

  Để phục vụ việc làm thủ tục cấp sổ bảo hiểm xã hội cho cán bộ, công chức mới được tuyển dụng vào Học viện, chưa được cấp sổ bảo hiểm xã hội lần đầu, đề nghị cá nhân nộp các loại giấy tờ sau:1. 03 tờ khai tham gia BHXH, BHYT bắt buộc2. 01 bản phô tô Chứng minh thư nhân dân.3. 01 bản phô tô thẻ Bảo hiểm y tế (nếu có).

 • Lịch làm việc của Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở

  Lịch làm việc của Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở

 • Kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2011

  Mục tiêu, yêu cầu: Việc triển khai công tác xét đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2011 của Học viện góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học của Học viện. Do vậy, Giám đốc Học viện yêu cầu các ứng viên đăng ký xét cần đề cao tính trung thực trong việc kê khai các công trình khoa học, báo cáo kết quả nghiên cứu, giảng dạy, hoạt động khoa học của cá nhân; các thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Học viện nêu cao tinh thần trách nhiệm, khách quan trong việc thẩm định hồ sơ đăng ký, bỏ phiếu tín nhiệm các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2011 tại Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Học viện.

 • Công tác Tổ chức - Cán bộ tháng 9/2010

  Qyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khảo thí, Phương pháp giảng dạy và hỗ trợ đào tạo. Qyết định thành lập: Hội đồng thi nâng ngạch viên chức trong hệ thống cơ quan đảng, mặt trận và các đoàn thể năm 2010; Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn theo thành tích xuất sắc cho cán bộ, công chức, viên chức. Qyết định tiếp nhận mới 03 cán bộ; tiếp nhận lại 03 cán bộ; kéo dài thời gian công tác cho 02 đồng chí; ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn 01 cán bộ, xác định thời hạn 04 cán bộ; đi thực tế hàng năm cho 07 đoàn; 09 đồng chí đi công tác trong nư­­ớc; hỗ trợ kinh phí đào tạo 02 đồng chí; tiếp nhận lại 03 đồng chí; nâng lư­ơng thường xuyên cho 32 đồng chí.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 247 Hôm nay: 703 Tháng hiện tại: 88948 Tổng lượt truy cập: 8625019

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG