• Công bố Quyết định về việc thành lập các đoàn thanh tra năm học 2010 - 2011

  Đồng chí Ngô Mạnh Hà, Trưởng đoàn thanh tra, thay mặt đoàn thanh tra, đọc toàn văn Quyết định số 2191/QĐ-HVCT ngày 01-10-2010 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về việc thành lập Đoàn Thanh tra nhằm thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế đào tạo tại Trung tâm Học viện năm học 2010-2011; Quyết định số 2190/QĐ-HVCT-HCQG ngày 01/10/2010 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về việc thành lập Đoàn thanh tra nhằm thanh tra, kiểm tra hồ sơ mở lớp, hồ sơ học viên của 21 lớp thuộc các hệ đào tạo của Trung tâm Học viện. Đồng chí cũng đã nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, chương trình làm việc của Đoàn thanh tra; nhiệm vụ quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra; thành viên đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch thanh tra.

 • Danh sách cán bộ dự thi chuyên viên chính năm 2010

  Danh sách cán bộ dự thi chuyên viên chính năm 2010

 • Công tác tổ chức - cán bộ trong tháng 7,8/2010

  * Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. * Quyết định để 02 đồng chí thôi giữ chức vụ lãnh đạo: TS Phạm Đình Huỳnh - thôi giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IVtừ 01-9-2010; TS Vũ Văn Châu, Phó Chánh Thanh tra Học viện từ 01-10-2010. * Tiếp nhận và bổ nhiệm TS  Nguyễn Quốc Dũng – Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường chính trị tỉnh Trà Vinh – giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính khu vực IV từ ngày 01-9-2010. * Tổ chức để hợp đồng chức danh giáo sư cơ sở xét đề nghị công nhận chức danh Giáo sư cho 04 nhà giáo và chức danh Phó giáo sư cho 24 nhà giáo.

 • Công tác Tổ chức - cán bộ trong tháng 6/2010

  - Trình Giám đốc Học viện ký Kế hoạch Tổ chức Kỷ niệm 63 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2010). - Quyết định cử 19 đoàn cán bộ ở Trung tâm Học viện, các Học viện trực thuộc đi nghiên cứu, công tác và thăm thân tại n­ước ngoài. - Ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn 01 đồng chí. - Nâng l­ương th­ường xuyên cho 07 đồng chí. - Quyết định nghỉ việc để nhận sổ h­ưu cho 02 đồng chí.

 • Công tác tổ chức - cán bộ của Học viện trong tháng 5-2010

  1. Trình Giám đốc ký quyết định kéo dài thời gian công tác cho 03 đồng chí: 2. Cử 18 đoàn cán bộ ở Trung tâm Học viện và các Học viện trực thuộc đi nghiên cứu, công tác tại n­ước ngoài. 3. Ký hợp đồng làm việc với 47 đồng chí. 4. Nâng l­ương th­ường xuyên cho 14 đồng chí; chuyển loại công chức cho 04 đồng chí.

 • Thông báo Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức - cán bộ

  Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức - cán bộ năm học 2009-2010. * Thời gian: 01 ngày, trong khoảng 15-18 tháng 6 năm 2010 (ngày cụ thể sẽ thông báo sau). *  Địa điểm: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IV.

 • Công tác Tổ chức - cán bộ của Học viện trong tháng 4/2010

  * Giám đốc Học viện ra quyết định thành lập: Trung tâm Khảo thí, phương pháp giảng dạy và hỗ trợ đào tạo; Ban thư ký Hội đồng xét tặng các danh hiệu Nhà giáo; Ban Quản lý lớp tập huấn thuế thu nhập cá nhân; Ban quản lý lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế về pháp luật. * Ra Thông báo về quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý cho các đơn vị thuộc Trung tâm Học viện. * Quyết định kéo dài thời gian công tác cho 02 đồng chí.

 • Công tác tổ chức - cán bộ của Học viện trong tháng 3/2010

  Ban hành Chiến lược cán bộ của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đến năm 2010;Thành lập: Thành lập Ban Quản lý lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua - khen thưởng, Ban Quản lý lớp bồi dưỡng và tập huấn giáo trình Triết học; ký quyết định kéo dài thời gian công tác cho 12 đồng chí; Cử 12 đoàn cán bộ ở Trung tâm Học viện và các Học viện trực thuộc đi nghiên cứu, công tác và học tập tại nước ngoài.

 • Một số hoạt động tổ chức - cán bộ trong Tháng 01, 02 năm 2010

  Trình Giám đốc quyết định mở 02 lớp bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế và mở khóa bồi dưỡng kiến thức về một số vấn đề quan hệ quốc tế và kinh tế thế giới đương đại cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu, giảng dạy của học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 • Một số hoạt động tổ chức - cán bộ trong tháng 9 năm 2009

  1. Trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức 06 Học viện trực thuộc. 2. Trình Giám đốc ký quyết định Thành lập: Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Nâng cao năng lực và chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh”; Hội đồng sơ tuyển hồ sơ dự thi nâng ngạch chuyên viên chính và tương đương lên chuyên viên cao cấp và tương đương năm 2009; xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS,PGS năm 2009; Ban quản lý lớp hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị - hành chính; Ban quản lý lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Ban quản lý lớp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tích cực; Thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Học viện.  

 • Một số hoạt động tổ chức - cán bộ trong tháng 7,8 năm 2009

  1. Trình Giám đốc ký quyết định: Thành lập Hội đồng sơ tuyển hồ sơ dự thi nâng ngạch chuyên viên chính và tương đương lên chuyên viên cao cấp và tương đương năm 2009; xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS,PGS năm 2009; Ban quản lý lớp hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị - hành chính; Ban quản lý lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Ban quản lý lớp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tích cực.

 • Một số hoạt động tổ chức - cán bộ trong tháng 5 năm 2009

  1.Trình Giám đốc ký ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án “Cải cách phương pháp, kỹ thuật giảng dạy và nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên”; Kế hoạch xét đề nghị công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2009 2. Trình Giám đốc ký quyết định thành lập: Trung tâm Ngoại ngữ thuộc Vụ Hợp tác quốc tế, Văn phòng Đảng - đoàn thể thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

 • Một số hoạt động tổ chức - cán bộ trong tháng 4 năm 2009

  1. Trình Giám đốc ký quyết định ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên lý luận chính trị - hành chính ở nước ngoài năm 2009. 2. Thông báo kết quả thi nâng ngạch giảng viên chính, nghiên cứu viên chính, biên tập viên chính và phóng viên chính năm 2008.

 • Một số hoạt động tổ chức - cán bộ trong tháng 3 năm 2009

  1. Trình Giám đốc Học viện ký quyết định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 18 đơn vị tại Trung tâm Học viện. 2. Trình Giám đốc Học viện ký quyết định chuyển Tạp chí Lịch sử Đảng thuộc Viện Lịch sử Đảng trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, thành Tạp chí Lịch sử Đảng thuộc Viện Lịch sử Đảng trực thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

 • Một số hoạt động tổ chức-cán bộ trong tháng 1, 2 năm 2009

  Báo cáo Ban Tổ chức Trung ương kết quả thi nâng ngạch giảng viên chính, nghiên cứu viên chính, biên tập viên chính, phóng viên chính trong hệ thống cơ quan đảng, mặt trận và các đoàn thể năm 2008. Trình Giám đốc ký quyết định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 04 đơn vị; Nhà xuất bản Chính trị - Hành chính; Viện Kinh tế; Viện Chính trị học; Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 126 Hôm nay: 1102 Tháng hiện tại: 91218 Tổng lượt truy cập: 9036656

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG