• Công tác tổ chức - cán bộ của Học viện tháng 01,02/2008

  * Quyết định chuyển 06 Học viện trực thuộc; Vụ; Thanh tra Học viện; Văn phòng Học viện theo mô hình tổ chức mới * Quyết định bổ nhiệm lại 12 đồng chí * Quyết định cho 03 đồng chí nhận sổ hưu …

 • Thông báo về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Học viện

  Thực hiện Quy định 57-QĐ/TW ngày 03-5-2007 của Bộ Chính trị về một số vấn đề liên quan tới bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, nhằm tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Học viện, Giám đốc Học viện yêu cầu Giám đốc các Học viện trực thuộc, thủ trưởng các đơn vị ở Trung tâm Học viện thực hiện một số việc:

 • Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08-8-2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

  Căn cứ Nghị định 132/2007/NĐ-CP ngày 08-8-2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư số 02/2007/TTLT–BNV- BTC ngày 24-9-2007 của liên  bộ Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thực hiện Nghị định 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Công văn số 2793-CV/BTCTW ngày 31-10-2007 hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ; Công văn số 3772/BNV- TCBC ngày 27- 12-2007 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP, Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh hướng dẫn cụ thể việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong toàn Học viện:

 • Quy định về việc đi thực tế dài hạn của cán bộ khoa học tại các địa phương, bộ, ngành

  Quy định về việc đi thực tế dài hạn của cán bộ khoa học tại các địa phương, bộ, ngành  

 • Quy định tạm thời về việc cử cán bộ, công chức, viên chức dự hội nghị, hội thảo, lễ khánh thành do các địa phương, cơ quan ngoài Học viện mời

  Việc cử cán bộ, công chức, viên chức (dưới đây gọi là cán bộ) Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh dự các hội nghị, hội thảo, lễ kỷ niệm, lễ khánh thành các công trình ... (dưới đây gọi tắt là dự hội nghị, hội thảo) phải xuất phát từ yêu cầu công tác chuyên môn, củng cố và phát triển quan hệ của Học viện với các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan, nhằm trực tiếp phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và xây dựng Học viện.

 • Công tác Tổ chức - Cán bộ của Học viện tháng 11 - 12 năm 2007

  * Tổ chức thành công Hội nghị về công tác tổ chức - cán bộ về các dự thảo quy định thực hiện các văn bản mới của Trung ương. * Quyết định thành lập: Ban Quản lý lớp tiếng Trung Quốc trình độ B; Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Hội đồng thi tuyển phiên dịch tiếng Lào. * Quyết định nâng lương thường xuyên cho 112 đồng chí, trong đó có 22 đồng chí chuyển ngạch. * Làm thủ tục cho 05 đồng chí nhận sổ hưu.

 • Công tác Tổ chức - Cán bộ của Học viện trong tháng 10 năm 2007

  * Quyết định nâng lương thường xuyên cho 79 đồng chí. * Làm thủ tục để để nhận sổ hưu cho 05 đồng chí: * Bổ nhiệm TS Đỗ Văn Thống, nghiên cứu viên chính Tạp chí Lý luận chính trị làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị. *  Bổ nhiệm lại TS Ngô Huy Đức làm Phó Viện trưởng Viện Chính trị học.

 • Công tác Tổ chức - Cán bộ của Học viện trong tháng 9 năm 2007

  1. Xây dựng Kế hoạch xét chức danh GS,PGS năm 2007 2. Quyết định thành lập Hội đồng Kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 3. Quyết định nâng lương thường xuyên cho 09 đồng chí 4. Làm thủ tục để  04 đồng chí nhận sổ hưu 5. Quyết định cử 04 đoàn ở Trung tâm Học viện đi nghiên cứu thực tế ở nước ngoài...

 • Công tác Tổ chức - Cán bộ của Học viện tháng 8/2007

  1.Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá kết quả học tập lớp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tích cực 2.Quyết định thành lập Ban Quản lý lớp Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tích cực 3.Quyết định thành lập Ban Quản lý lớp học và cử chủ nhiệm lớp đào tạo giảng viên môn Tư tưởng Hồ Chí Minh...  

 • Công tác Tổ chức - Cán bộ của Học viện trong tháng 7/2007

  * Quyết định nâng lương thường xuyên cho 10 đồng chí * Làm thủ tục để đồng chí Cao Duy Hạ, Nguyên Chánh Văn phòng Học viện nhận sổ hưu * Ra quyết định cử 13 đoàn ở Trung tâm Học viện và các Học viện trực thuộc đi nghiên cứu thực tế ở nước ngoài. Trong đó, có 01 đồng chí ở Trung tâm Học viện đi nghiên cứu sinh tại Hoa Kỳ (đ/c Nguyễn Thiết Thành, Viện Kinh tế chính trị học) * Quyết định điều động nội bộ đồng chí Ng

 • Công tác Tổ chức - Cán bộ của Học viện tháng 6/2007

  *Quyết định nâng lương thường xuyên cho 20 đồng chí. * Quyết định bổ nhiệm 04 đồng chí: + PGS,TS Nguyễn Văn Mạnh, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nhà nước và pháp luật  giữ chức Viện trưởng Viện Nhà nước và pháp luật + PGS,TS Trịnh Đức Thảo, giảng viên chính Viện Nhà nước và pháp luật giữ chức Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và pháp luật +Tiến sĩ Nguyễn Cảnh Quý, giảng viên chính Viện Nhà nước và pháp luật giữ chức Ph

 • Công tác Tổ chức - Cán bộ của Học viện tháng 5/2007

  * Quyết định thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. * Quyết đinh thành lập Ban Quản lý Dự án Thư viện điện tử * Quyết định nâng lương thường xuyên cho 25 đồng chí * Tổ chức hội nghị tổng kết công tác đưa cán bộ khoa học đi thực tế dài hạn tại các địa phương

 • Công tác Tổ chức - Cán bộ của Học viện trong tháng 4/2007

  * Ra quyết định ban hành Khung chương trình bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tích cực dành cho giảng viên các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. * Xây dựng và ra quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. * Ra quyết định nâng lương thường xuyên cho 20 đồng chí.

 • Công tác Tổ chức - Cán bộ của Học viện tháng 3/2007

  *Quyết định nâng lương trước thời hạn cho 42 đồng chí và nâng lương thường xuyên cho 10 đồng chí *Thông báo 04 đồng chí nghỉ công tác chờ nghỉ hưu *Mở 03 lớp đào tạo lại

 • Công tác Tổ chức - Cán bộ của Học viện trong tháng 02/2007

  * Hội đồng xét nâng lương trước thời hạn đã họp và xét danh sách các đơn vị đề nghị nâng lương trước thời hạn đủ điền kiện năm 2006 có 42 đồng chí; * Quyết định nâng lương thường xuyên cho 35 đồng chí; * Quyết định bổ nhiệm 08 đồng chí cấp phòng; * Hoàn chỉnh kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, giảng viên lý luận chính trị năm 2007.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 298 Hôm nay: 5789 Tháng hiện tại: 82109 Tổng lượt truy cập: 8920180

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG