• Một số hoạt động tổ chức - cán bộ trong tháng 4 năm 2009

  1. Trình Giám đốc ký quyết định ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên lý luận chính trị - hành chính ở nước ngoài năm 2009. 2. Thông báo kết quả thi nâng ngạch giảng viên chính, nghiên cứu viên chính, biên tập viên chính và phóng viên chính năm 2008.

 • Một số hoạt động tổ chức - cán bộ trong tháng 3 năm 2009

  1. Trình Giám đốc Học viện ký quyết định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 18 đơn vị tại Trung tâm Học viện. 2. Trình Giám đốc Học viện ký quyết định chuyển Tạp chí Lịch sử Đảng thuộc Viện Lịch sử Đảng trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, thành Tạp chí Lịch sử Đảng thuộc Viện Lịch sử Đảng trực thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

 • Một số hoạt động tổ chức-cán bộ trong tháng 1, 2 năm 2009

  Báo cáo Ban Tổ chức Trung ương kết quả thi nâng ngạch giảng viên chính, nghiên cứu viên chính, biên tập viên chính, phóng viên chính trong hệ thống cơ quan đảng, mặt trận và các đoàn thể năm 2008. Trình Giám đốc ký quyết định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 04 đơn vị; Nhà xuất bản Chính trị - Hành chính; Viện Kinh tế; Viện Chính trị học; Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học.  

 • Một số hoạt động tổ chức - cán bộ tháng 12 năm 2008

  1. Trình Giám đốc ký quyết định bộ nhiệm 02 đồng chí: Nguyễn Duy Vân - Kế toán viên chính Nhà xuất bản Chính trị – Hành chính - giữ chức Trưởng phòng Tài chính - kế toán kiêm Kế toán trưởng Nhà xuất bản; Nguyễn Thị Hồng Mến - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tài vụ Học viện Báo chí và Tuyên truyền - giữ chức Trưởng phòng Tài vụ Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

 • Một số hoạt động tổ chức - cán bộ trong tháng 11/2008

  1. Hoàn thiện các văn bản  Đề án tổ chức Học viện Xây dựng Đảng trình Thường trực Ban Bí thư. 2. Tổ chức cho lớp cán bộ trẻ đi thực tế, thực tập giảng dạy tại các địa phương.

 • Danh sách đề nghị nâng lương trước thời hạn đủ điều kiện năm 2008

 • Công tác tổ chức - cán bộ trong tháng 10 năm 2008

  1. Trình Giám đốc ký quyết định thành lập Khoa Nhà nước và pháp luật thuộc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IV. 2. Triển khai kế hoạch thi nâng ngạch giảng viên lên giảng viên chính, chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2008.

 • Công tác tổ chức - cán bộ trong tháng 8, 9 năm 2008

  Chuyển 10 Viện, Tạp chí Lý luận chính trị; từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sang Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; đổi tên Viện Xã hội học và tâm lý lãnh đạo quản lý thành Viện xã hội học, Viện Thông tin khoa học thành Trung tâm Thông tin khoa học, Nhà xuất bản Lý luận chính trị thành Nhà xuất bản Chính trị - Hành chính.

 • Công tác tổ chức - cán bộ của Học viện trong tháng 5/2008

  * Ký quyết định thành lập: Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương ba khóa VIII; Ban soạn thảo Nghị định của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức; Ban quản lý lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và sử dụng thiết bị giảng dạy. * Thông báo, tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức, viên chức năm 2008.

 • Công tác tổ chức - cán bộ của Học viện trong tháng 4/2008

  * Thông báo tuyển dụng cán bộ, công chức * Quyết định kéo dài thời gian công tác cho 26 đồng chí * Quyết định cho PGS,TS Đỗ Ngọc Ninh thôi giữ chức Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng để làm công tác chuyên môn từ ngày 21 – 4 – 2008 * Phân công PGS,TS Trương Thị Thông – Phó Giám đốc Học viện – kiêm  giữ chức Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng

 • Công tác tổ chức - cán bộ của Học viện trong tháng 03 năm 2008

  * Kiện toàn Hội đồng chỉ đạo, Ban biên tập Ban tin Thông tin những vấn đề lý luận (phục vụ lãnh đạo); Ban biên tập Bản tin Những vấn đề chính trị – xã hội; phê duyệt các chức danh báo chí Bản tin Thông tin Nhà nước và pháp luật. * Quyết định nâng lương thường xuyên cho 25 đồng chí. * Quyết định bổ nhiệm  03 đồng chí là cán bộ lãnh đạo quản lý cấp Trưởng, Phó các phòng trong Học viện * Quyết định nhận sổ hưu cho 06 đồng chí

 • Công tác tổ chức - cán bộ của Học viện tháng 01,02/2008

  * Quyết định chuyển 06 Học viện trực thuộc; Vụ; Thanh tra Học viện; Văn phòng Học viện theo mô hình tổ chức mới * Quyết định bổ nhiệm lại 12 đồng chí * Quyết định cho 03 đồng chí nhận sổ hưu …

 • Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08-8-2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

  Căn cứ Nghị định 132/2007/NĐ-CP ngày 08-8-2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư số 02/2007/TTLT–BNV- BTC ngày 24-9-2007 của liên  bộ Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thực hiện Nghị định 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Công văn số 2793-CV/BTCTW ngày 31-10-2007 hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ; Công văn số 3772/BNV- TCBC ngày 27- 12-2007 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP, Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh hướng dẫn cụ thể việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong toàn Học viện:

 • Thông báo về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Học viện

  Thực hiện Quy định 57-QĐ/TW ngày 03-5-2007 của Bộ Chính trị về một số vấn đề liên quan tới bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, nhằm tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Học viện, Giám đốc Học viện yêu cầu Giám đốc các Học viện trực thuộc, thủ trưởng các đơn vị ở Trung tâm Học viện thực hiện một số việc:

 • Quy định về việc đi thực tế dài hạn của cán bộ khoa học tại các địa phương, bộ, ngành

  Quy định về việc đi thực tế dài hạn của cán bộ khoa học tại các địa phương, bộ, ngành  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 808 Hôm nay: 3760 Tháng hiện tại: 105754 Tổng lượt truy cập: 9166190

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG