• Công văn hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2013 và dự kiến số giao thu, chi dự toán NSNN năm 2013

  Căn cứ quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự toán NSNN năm 2013 theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước, Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh dự kiến số tạm giao thu, chi NSNN năm 2013 cho các đơn vị trự thuộc (chi tiết cho từng đơn vị theo phụ biểu đính kèm), đồng thời yêu cầu các đơn vị thực hiện.

 • Công văn về xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước 2013

  Nhằm phục vụ cho công tác đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2012 và xây dựng dự toán NSNN năm 2013 của hệ thống Học viện, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị các Vụ chức năng thực hiện phối hợp, cung cấp thông tin đánh giá tình hình thực hiện năm 2012 về các mảng công việc thuộc chức năng quản lý của đơn vị và kế hoạch nhiệm vụ năm 2013 theo các nội dung chi tiết theo phụ biểu đính kèm.

 • Thông báo kết luận của Giám đốc Học viện tại Hội nghị Tổng kết công tác hành chính - hậu cần năm học 2006 - 2007.

  Trong hai ngày 16 và 17 tháng 07 năm 2007, tại Học viện Chính trị khu vực III (Thành phố Đà Nẵng), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác hành chính - hậu cần năm học 2006 - 2007. Tham dự hội nghị có đại diện Ban Giám đốc Học viện, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Quản lý đào tạo, Vụ Quản lý khoa học, Vụ Hợp tác quốc tế, Ban Thanh tra Học viện, Đảng ủy, Công đoàn Học viện; Ban Giám đốc, Đảng ủy, Công đoàn các Học viện trực thuộc; đại diện lãnh đạo Nhà xuất bản Lý luận chính trị; cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các đơn vị hành chính-hậu cần của Học viện và các Học viện trực thuộc.

 • Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ công tác phí và chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sao gửi Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính “Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập” và hướng dẫn thêm một số điểm:

 • Về việc xây dựng kế hoạch năm học 2007-2008

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện về việc xây dựng kế hoạch hoạt động  năm học 2007 - 2008 của Học viện Trung tâm, thừa lệnh Giám đốc Học viện, Văn phòng Học viện đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được Giám đốc giao, tiến hành chủ động đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm học 2006- 2007 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2007 - 2008 của đơn vị (theo mẫu gửi kèm), đồng thời góp  ý về các mặt công tác khác của Học viện.

 • Họp báo cáo kết quả thực hiện việc đưa thông tin trên trang Thông tin điện tử (Website) Học viện năm 2006 và phương hướng hoạt động năm 2007

  Thực hiện chủ trương của Ban Giám đốc về việc đưa thông tin lên trang Website của Học viện, ngày 22/3/2007, thừa lệnh Giám đốc,Văn phòng Học viện đã tổ chức họp, báo cáo kết quả thực hiện việc đưa thông tin lên Trang thông tin điện tử của Học viện ( Website) năm 2006 và phương hướng hoạt động năm 2007. Đến dự họp có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng, đồng chí đại diện Vụ Tổ chức - Cán bộ, trưởng phòng Kế hoạch, trưởng phòng Công nghệ thông tin, các đồng chí cộng tác viên và tổ biên tập Website Học viện.

 • Hướng dẫn số 03/HD-HVCTQG về chế độ khoán kinh phí đề tài, dự án khoa học sử dụng Ngân sách Nhà nước trong Học viện Chính trị QGHCM

  * Đối tượng áp dụng: Các đơn vị và cá nhân trong hệ thống Học viện được giao trách nhiệm chủ trì, thực hiện và quản lý đề tài, dự án, chương trình, nhiệm vụ khoa học (gọi chung là các đề tài, dự án) sử dụng Ngân sách Nhà nước.  * Phạm vi áp dụng: Các đề tài, dự án sử dụng Ngân sách Nhà nước của Học viện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mục tiêu, nội dung, yêu cầu về sản phẩm nghiên cứu và dự toán kinh phí.

 • Thông báo số 33/TB-HVCTQG ngày 29/01/2007 về công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2007

  - Mức phân bổ ngân sách giao cho các đơn vị được căn cứ vào các yếu tố sau: + Các văn bản hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2007; + Dự toán thu, chi ngân sách năm 2007 Nhà nước giao cho Học viện. + Phù hợp với đặc điểm thực tế, tính chất, yêu cầu hoạt động, phạm vi hoạt động, qui mô của từng đơn vị. + Biên chế, quỹ lương được duyệt, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và các nhiệm vụ đặc thù của từng đơn vị….

 • Dự Thảo "Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí đề tài, dự án khoa học sử dụng Ngân sách Nhà nước"

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc, Vụ kế hoạch Tài chính đã có Công văn số 76/HVCTQG-TC ngày 30/01/2007 kèm theo dự thảo "Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí đề tài, dự án khoa học sử dụng Ngân sách Nhà nước" để tiếp tục lấy ý kiến góp ý của các đơn vị trước khi trình Giám đốc ký ban hành.

 • Thông báo số 171/TB-HVCTQG về kết luận của Giám đốc Học viện tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng cơ sở vật chất và phục vụ hậu cần năm học 05-06

  Trong hai ngày 17 và 18 tháng 07 năm 2006, tại Học viện Chính trị khu vực II (Thành phố Hồ Chí Minh) Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng cơ sở vật chất và phục vụ hậu cần năm học 2005 - 2006 của toàn hệ thống Học viện. Trên cơ sở kết quả Hội nghị, Giám đốc Học viện đã kết luận những vấn đề chính.

 • Hội nghị tổng kết công tác xây dựng cơ sở vật chất, hành chính, phục vụ hậu cần năm học 2005-2006

  Giám đốc Học viện khẳng định "Xây dựng cơ sở vật chất, hành chính, phục vụ hậu cần là một mảng công tác lớn, quan trọng và phức tạp, nếu không hoàn thành tốt thì Học viện sẽ không hoàn thành nhiệm vụ của trung tâm quốc gia về đào tạo cán bộ, trung tâm quốc gia về nghiên cứu khoa học lý luận chính trị"...“để thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết và Quyết định của Bộ Chính trị về Học viện, bên cạnh việc nâng cao chất lượng cán bộ, công tác quản lý và phục vụ hành chính, hậu cần là khâu trọng yếu“...

1 2 3 4

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 335 Hôm nay: 1557 Tháng hiện tại: 81791 Tổng lượt truy cập: 8289064

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG