Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học 2016-2017

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương; Ban Kinh tế Trung ương. Về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các đồng chí Phó Giám đốc Học viện: đồng chí Lê Quốc Lý, đồng chí Nguyễn Viết Thảo; đồng chí Trương Thị Thông, nguyên Phó Giám đốc Học viện; đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện; các giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, giảng viên thuộc các viện chuyên ngành trực thuộc Học viện; các cơ quan thông tấn, báo chí dự và đưa tin.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo Tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học 2016-2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện nhấn mạnh, năm học 2016-2017 là năm đầu tiên Học viện triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh triển khai, quán triệt các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Nắm bắt kịp thời đặc điểm tình hình trên, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành ủy, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2016-2017 với phương châm “Đột phá, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả”; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng các mặt công tác; chú trọng bổ sung, cập nhật những vấn đề mới trong Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng vào các nhiệm vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập.

Năm học 2016-2017, trên cơ sở thảo luận, thống nhất với các đơn vị trực thuộc, căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị, Học viện đã phối hợp tốt với Ban Tổ chức Trung ương và các ban, ngành, địa phương để xây dựng và phân bổ chỉ tiêu đào tạo hợp lý, đáp ứng nhu cầu đào tạo cán bộ của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, đảm bảo cân đối với nguồn lực hiện có của Học viện. Học viện đã tiến hành xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định liên quan đến quản lý đào tạo, bồi dưỡng để thực hiện quản lý thống nhất và đồng bộ trong toàn hệ thống; đẩy mạnh phân cấp quản lý, nhằm giảm bớt khâu trung gian, cồng kềnh và kém hiệu quả; tiếp tục tăng cường đổi mới phương pháp dạy – học theo hướng tăng cường tương tác, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học; tạo hành lang pháp lý để đưa hoạt động đào tạo, bồi dưỡng vào nề nếp; bảo đảm kỷ cương, kỷ luật, chất lượng và hiệu quả.

Công tác quản lý học tập của học viên được đổi mới và tăng cường, cả trong và ngoài giờ lên lớp, về cả tinh thần, thái độ học tập và về văn hóa ứng xử trong sinh hoạt hàng ngày nhằm giúp học viên được học tập và rèn luyện mọi mặt. Kết thúc học kỳ và toàn khóa, các hệ lớp sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình học tập, rèn luyện của từng học viên. Việc xếp loại học tập, khen thưởng học viên cuối khóa được tổ chức chặt chẽ, thực chất, tránh bệnh thành tích.

Công tác xây dựng chương trình, giáo trình được Học viện đặc biệt chú trọng. Nhờ đó, chương trình đào tạo, bồi dưỡng có tính thực tiễn cao hơn, mang hơi thở của cuộc sống, bám sát nhu cầu của người học. Năm học 2016-2017, Học viện đã tổ chức rà soát, đánh giá những điểm tích cực, giá trị, đồng thời phát hiện những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và cập nhật nhằm hoàn thiện chương trình học các hệ lớp, đảm bảo tính hệ thống, thực tiễn và hiện đại, phù hợp với các đối tượng, chức năng, nhiệm vụ đào tạo của Học viện. Trong năm 2016-2017, Học viện đã ban hành khung chương trình đào tạo hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị; đổi mới và ban hành 6 khung chương trình bồi dưỡng theo chức danh; chủ động chỉnh sửa, nâng cấp chương trình đào tạo các hệ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ theo học chế tín chỉ.

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, báo cáo tại Hội nghị

Bên cạnh những thành tích đạt được, năm học 2016-2017, công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập, trong đó đáng lưu tâm là: (i) Chương trình, nội dung đào tạo tuy đã được đầu tư điều chỉnh, đổi mới nhưng hiện nay đã có biểu hiện khô cứng, lạc hậu so với thực tiễn sinh động, không tạo sự hấp dẫn với người học; (ii) Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy còn nhiều điểm chưa phù hợp, chưa đáp ứng được yêu cầu vừa có trình độ học thuật cao, vừa có hiểu biết kinh nghiệm thực tiễn. Do vậy, có biểu hiện một số nội dung giảng dạy bị rơi vào xu hướng lý luận suông, thiếu hơi thở thực tiễn; (iii) Công tác quản lý học viên tuy có nhiều tiến bộ, nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Việc phối hợp giữa Học viện với cấp ủy cử cán bộ đi học chưa thành nề nếp, nội dung rèn luyện của học viên chưa được chú trọng, v.v...

Trên cơ sở phân tích tình hình thực tiễn công tác đào tạo, bồi dưỡng thời gian vừa qua, năm học 2017-2018, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xác định: tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản nội dung, chương trình các hệ đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chọn lọc, thiết thực, sát hợp với đối tượng và mục tiêu đào tạo, vừa đảm bảo tính khoa học, cơ bản về hệ thống, vừa tăng cường tính hiện đại, thực tiễn, phù hợp với từng chuyên ngành; đổi mới phương thức quản lý đào tạo, bồi dưỡng theo hướng đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Thực hiện đào tạo toàn diện, chú trọng cả nâng cao trình độ kiến thức, rèn luyện năng lực tư duy khoa học và năng lực tổng kết thực tiễn, trau đồi đạo đức, lối sống. Phát huy cao độ tính chủ động, tích cực, khả năng độc lập suy nghĩ sáng tạo của người học, có phương pháp giảng dạy hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những thành tích đạt được cũng như tinh thần nỗ lực công tác, vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Học viện. Đồng chí khẳng định Học viện đã có truyền thống vẻ vang 68 năm xây dựng và phát triển; đã, đang và sẽ tiếp tục giữ vị trí, vai trò rất quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước, nhất là trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, đồng chí cũng lưu ý những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của đơn vị, cần được nhanh chóng khắc phục.

Để phát triển Học viện ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh một số phương hướng cơ bản sau: (i) Học viện cần tiếp tục rà soát toàn diện các mặt hoạt động, trên cơ sở bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết số 29 của Hội nghị TW8 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị khóa XI,… Trên tinh thần đó, tiến hành sơ kết, tổng kết thực tiễn để nghiên cứu khoa học, đúc rút lý luận, nâng cao chất lượng dạy và học đi đôi với thực hành; xây dựng phát triển Học viện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới; (ii) Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Học viện cần triển khai xây dựng Đề án “Tiếp tục đổi mới nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ” theo phương châm cơ bản, hệ thống, hiện đại và thực tiễn. Mục tiêu, yêu cầu, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cần mang đậm bản chất Trường Đảng Trung ương; (iii) Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng gắn với các chương trình nghiên cứu về những giải pháp đột phá nhằm thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược và 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; góp phần cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chủ trương, chiến lược. Cần chú ý gắn nghiên cứu khoa học, thông qua tổng kết thực tiễn những mô hình hay, cách làm mới, điển hình tiên tiến; và cả những ý tưởng, cách làm không hiệu quả, thậm chí thất bại trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị…; (iv) Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Học viện cần đặc biệt quan tâm việc xây dựng một đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy có chất lượng, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có phương pháp giảng dạy phù hợp và tâm huyết với nghề. Chú ý có kế hoạch mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến phổ biến, trao đổi về chủ trương, đường lối, chính sách mới, về những vấn đề lớn, cấp thiết, quan trọng của đất nước; tăng cường mời các cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương có trình độ, năng lực và kinh nghiệm thực tiễn tham gia giảng dạy. Mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài về nghiên cứu, giảng dạy, học tập những kinh nghiệm hay của quốc tế để áp dụng có hiệu quả trong điều kiện giữ vững bản chất của hệ thống chính trị Việt Nam…

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, giảng viên, nghiên cứu viên Học viện, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện khẳng định, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tiếp thu, quán triệt sâu sắc những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Minh Chính. Kế thừa truyền thống vẻ vang 68 năm xây dựng và phát triển, bước sang năm học 2017-2018, với tinh thần quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, quy tụ và phát huy sức mạnh tập thể, Học viện sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khẳng định được bản sắc, vị thế của Trường Đảng Trung ương, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và của Nhân dân.

Tin, ảnh: Phòng Thông tin điện tử
 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 6 Hôm nay: 1291 Tháng hiện tại: 95143 Tổng lượt truy cập: 9514552

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG