Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Kinh tế chính trị học

Dự Lễ kỷ niệm, về phía Học viện có GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; GS,TS Lê Hữu Nghĩa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện; PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện; GS,TS Trần Ngọc Hiên, nguyên Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Vũ Đình Hòe, nguyên Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng, các viện khoa học chuyên ngành, các học viện trực thuộc Học viện. Các thầy giáo, cô giáo và học viên nhiều thế hệ của Khoa Kinh tế chính trị học.

Về phía khách mời, có đại diện lãnh đạo Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, các đồng chí ở diện đi nghiên cứu thực tế địa phương; đại diện lãnh đạo các khoa Kinh tế chính trị, khoa Kinh tế, khoa Lý luận chính trị của nhiều trường đại học, trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước.

Đúng vào thời điểm tháng 9 lịch sử của 60 năm về trước (năm 1957), tức ba năm sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp dưới sự lãnh đạo của Đảng thắng lợi vẻ vang, cách mạng nước ta chuyển sang giai đoạn mới, thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ chiến lược: cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, tiến tới hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tình hình đó đã đặt ra yêu cầu mới đối với việc huấn luyện, đào tạo cán bộ của Đảng nhằm phục vụ sự nghiệp cách mạng. Trung ương Đảng quyết định khai giảng khóa học lý luận dài hạn tại Hà Nội của Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc. Tại khóa học này, dưới sự huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lần đầu tiên môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin được đưa vào chương trình đào tạo như một môn học chính, độc lập, cùng với bốn môn học khác: Triết học Mác - Lênin, Lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô, Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc và Lịch sử Đảng Lao động Việt Nam. Cũng chính trong thời khắc lịch sử quan trọng đó, trên cơ sở chức năng, nhiệm của của được giao, Giám đốc Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc tại Hà Nội đã quyết định thành lập Tổ Kinh tế chính trị (ngày 07/9/1957) (tiền thân của Viện Kinh tế chính trị học ngày nay).

Từ buổi ban đầu thành lập, Tổ Kinh tế chính trị chỉ có 5 giảng viên vốn là cán bộ của một số cơ quan Đảng và quân đội đi học lý luận chính trị được mời ở lại trường làm giảng viên. Chỉ sau 2 năm, Tổ Kinh tế chính trị chính thức phát triển thành Khoa Kinh tế chính trị, thuộc Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương vào cuối năm 1959, nay là Khoa Kinh tế chính trị học, thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

60 năm qua, theo đường lối lãnh đạo của Đảng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám đốc trường Đảng Nguyễn Ái Quốc trước đây và nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Kinh tế chính trị học đã luôn kiên định, đứng vững trên mặt trận lý luận để giảng dạy, truyền bá, bảo vệ và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của đất nước, tiến hành từng bước vững chắc trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, góp phần đào tạo cán bộ lãnh đạo, thúc đẩy đổi mới tư duy và sự phát triển kinh tế - xã hội của nước nhà.

Nhìn lại lịch sử hình thành và phát triển 60 năm qua, PGS,TS Ngô Tuấn Nghĩa, Viện trưởng Viện Kinh tế chính trị học khẳng định, Viện kinh tế chính trị học đã ngày càng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt, từng bước khẳng định được vị thế và uy tín của mình, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, đào tạo cán bộ của Đảng và của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Hàng chục vạn lượt cán bộ, đảng viên qua các thời kỳ lịch sử đã được đội ngũ cán bộ, giảng viên Viện Kinh tế chính trị học trang bị tư duy lý luận kinh tế chính trị đã và đang đóng góp trí tuệ và sức lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ghi nhận những cống hiến và đóng góp của Viện Kinh tế chính trị học đối với sự nghiệp nghiên cứu, truyền bá lý luận chính trị nói chung và sự nghiệp xây dựng và phát triển Học viện nói riêng, Nhà nước ta đã tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Hai, hạng Ba, cùng nhiều bằng khen, giấy khen cho Viện. Kỷ niệm 60 ngày thành lập, Viện tiếp tục vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

       Giám đốc Học viện Nguyễn Xuân Thắng chúc mừng và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm

Thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy chúc mừng Viện Kinh tế chính trị học tròn 6 thập kỷ phấn đấu và trưởng thành, trở thành một trong những Viện chuyên ngành chủ chốt của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Từ thực tế hoạt động những thập kỷ qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện luôn nhận thấy sự nỗ lực không mệt mỏi, tinh thần vươn lên khắc phục mọi khó khăn của các thế hệ cán bộ, giảng viên, người lao động của Viện Kinh tế chính trị học trong quá trình tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện.

Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước cũng như xu hướng phát triển của thế giới ngày nay đang đặt ra nhiều vấn đề lý luận cũng như thực tiễn đòi hỏi khoa học kinh tế chính trị phải có những luận giải xác đáng, Giám đốc Học viện yêu cầu: Viện Kinh tế chính trị học phải có trách nhiệm tiếp tục là một trong những đơn vị tham gia tích cực vào việc lý giải những vấn đề mới và cấp thiết đó, góp phần cung cấp luận cứ cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chiến lược phát triển mới của đất nước.

Giám đốc Học viện giao nhiệm vụ đối với Viện Kinh tế chính trị học trong thời gian tới, cụ thể:

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát huy tinh thần chủ động thực hiện tốt việc hoàn thiện giáo trình chuyên ngành theo tinh thần đổi mới, hệ thống, cập nhật, nâng cao, thực tiễn phù hợp với đối tượng lãnh đạo quản lý. Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin của Trường Đảng phải thể hiện được giá trị bền vững của những nguyên lý kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, đồng thời phản ánh được những nội dung mang tính thực tiễn mới nhất về đổi mới tư duy kinh tế trong Văn kiện Đại hội XII và các Nghị quyết Trung ương gần đây của Đảng, phản ánh được thực tiễn sinh động trong quá trình phát triển của đất nước hiện nay. Trên cơ sở đó góp phần nâng cao trình độ tư duy, tầm nhìn của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp về lĩnh vực kinh tế. Cùng với đó là tích cực thực hiện tinh thần đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo cho học viên tiếp nhận tri thức lý luận một cách chủ động, sáng tạo, thấm nhuần thực tiễn, trên cơ sở đó góp phần xây dựng kỹ năng lãnh đạo quản lý của học viên.

Về nghiên cứu khoa học, chủ động tổ chức nghiên cứu làm sáng tỏ hơn nữa những những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin về kinh tế chính trị trong bối cảnh mới, góp phần bảo vệ một cách sáng tạo, khoa học nền tảng tư tưởng của Đảng trong điều kiện thế giới có những biến đổi khó lường; đẩy mạnh nghiên cứu những xu hướng phát triển mới nhất của nền kinh tế thế giới, những điều chỉnh trong chính sách cũng như quan hệ sản xuất, phân phối, phân bổ nguồn lực trong quá trình phát triển của các quốc gia trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0); đi sâu nghiên cứu, tiếp thu những kinh nghiệm hay, những giá trị tinh hoa mới nhất về lý luận kinh tế chính trị của thế giới; thực hiện tổng kết thực tiễn một cách sâu sắc các mô hình phát triển mới của nền kinh tế nước ta để từ đó có những bổ sung, phát triển nội dung chương trình, giáo trình phục vụ tốt hơn cho hoạt động đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Về xây dựng đội ngũ cán bộ, ngoài việc nỗ lực bám sát nhiệm vụ chính trị của Học viện trong bối cảnh mới hiện nay để xây dựng đội ngũ cán bộ Viện cần phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học sáng tạo, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với lý tưởng của Đảng, có trình độ chuyên môn cao, am hiểu sâu sắc thực tiễn kinh tế trong nước cũng như của thế giới, có phong cách và phương pháp làm việc thể hiện văn hóa trưởng Đảng, có khả năng hội nhập cao về chuyên môn, vững vàng vượt qua khó khăn thử thách để cống hiến.

Về công tác quản lý điều hành đơn vị, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, sẻ chia của đơn vị, thực hiện dân chủ, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo trong hoạt động để bồi đắp truyền thống, tạo không khí phấn khởi, vì tập thể và trách nhiệm chung, xây dựng Viện Kinh tế chính trị học ngày càng vững mạnh toàn diện.

Về hoạt động tham mưu đề xuất ý tưởng cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cố gắng nỗ lực, chủ động xác định những nhiệm vụ nghiên cứu, sẵn sàng đề xuất những ý tưởng có tính thực tiễn sát hợp và thiết thực, những kiến nghị có cơ sở khoa học vững chắc đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước, góp phần cung cấp thêm thông tin cho lãnh đạo các cấp khi đề ra chủ trương, chính sách, góp phần gắn lý luận với thực tiễn. Đưa kết quả nghiên cứu thành chủ trương chính sách là cách thức tốt nhất để Viện Kinh tế chính trị học nâng tầm vị thế của mình đối với quá trình phát triển chung của Học viện cũng như trong hệ thống các cơ quan nghiên cứu của đất nước.

Những nhiệm vụ nêu trên vừa mang tính trước mắt, nhưng cũng là định hướng phát triển lâu dài, đó cũng là những khía cạnh cụ thể gắn với Viện Kinh tế chính trị học trong quá trình đổi mới, quản lý hệ thống của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hiện nay, góp phần thực hiện trọng trách xây dựng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thực sự là trường Đảng, trung tâm đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý của Đảng, Nhà nước trong điều kiện mới, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.


       Tập thể lãnh đạo Viện Kinh tế chính trị học đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Tin, ảnh: Đỗ Dung & Việt Thắng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 200 Hôm nay: 394 Tháng hiện tại: 64017 Tổng lượt truy cập: 9483426

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG