Công văn của Bộ Tài chính về thực hiện và báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chồng lãng phí năm 2012

BỘ TÀI CHÍNH

Số:  2760 /BTC-TTr

V/v thực hiện và báo cáo công tác THTK,CLP năm 2012

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02  tháng 3  năm 2012

Kính gửi:    - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

                              - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

                              - Các  Tập đoàn, Tổng công ty 91

           

Thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK,CLP), Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn, Tổng công ty 91 (sau đây gọi chung là các “Bộ, ngành, địa phương”) khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện chương trình THTK,CLP gắn với thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012 của Bộ, ngành, địa phương; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2012.

1. Công tác THTK, CLP của các Bộ, ngành, địa phương năm 2012 cần tập trung vào một số lĩnh vực, nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả. Thực hiện các biện pháp thích hợp để tiết kiệm chi, tăng thu NSNN; chống thất thu, thu hồi tiền nợ đọng thuế, nhất là các khoản thu liên quan đến đất đai, tài nguyên, hàng hóa nhập khẩu, chuyển giá. Thực hiện tiết kiệm, tiết giảm tối đa chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, chi phí lễ hội, khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước. Rà soát, sắp xếp danh mục các dự án đầu tư của Nhà nước theo mục tiêu ưu tiên đầu tư; bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành và đã bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2011 nhưng chưa bố trí đủ vốn, các dự án trọng điểm, cấp bách, hiệu quả, có khả năng hoàn thành trong năm 2012. Không kéo dài thời gian thực hiện các khoản vốn đầu tư từ NSNN, trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2011; kiên quyết điều chuyển hoặc thu hồi vốn đầu tư đối với các công trình, dự án chậm triển khai, không hiệu quả, phân bổ vốn và sử dụng không đúng đối tượng.

- Tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng đất đai, tài nguyên bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Kiên quyết thu hồi đất sử dụng không đúng quy định của pháp luật về đất đai, sử dụng lãng phí, kém hiệu quả. Xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ làm giá, tăng giá, trục lợi, vi phạm quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai. Kiểm soát chặt chẽ việc cấp phép và quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản; không gia hạn, bổ sung hoặc cấp mới giấy phép khai thác tài nguyên, khoáng sản cho các doanh nghiệp không bảo đảm đúng các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra THTK, CLP theo quy định tại Luật THTK, CLP và Nghị định số 68/2006/NĐ-CP ngày 18/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật THTK, CLP, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tiền, tài sản nhà nước; các khoản đầu tư công; đất đai, tài nguyên thiên nhiên. Xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với những hành vi vi phạm pháp luật về THTK, CLP.

- Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc Bộ, ngành, địa phương thực hiện triệt để tiết kiệm năng lượng, vật tư, chi phí đầu vào, ứng dụng công nghệ mới để nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu. Hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc Bộ, ngành, địa phương kiểm soát chặt chẽ, tăng cường tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh; đăng ký và thực hiện tiết giảm từ 5% đến 10% chi phí, tập trung giảm giá thành sản phẩm. Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tập trung vốn đầu tư vào ngành nghề sản xuất kinh doanh chính, không đầu tư ngoài ngành, nhất là các lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, bất động sản, chứng khoán; có phương án, kế hoạch thoái vốn đối với các khoản đầu tư ra ngoài ngành nghề sản xuất kinh doanh chính theo lộ trình phù hợp.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân THTK, CLP gắn với việc thực hiện “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong việc triển khai thực hiện các biện pháp THTK, CLP trong đầu tư công.

2. Về công tác tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả THTK, CLP:

Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương lập Báo cáo kết quả thực hiện Luật THTK, CLP của Bộ, ngành, địa phương mình bảo đảm đúng, đầy đủ theo Đề cương và Mẫu biểu (kèm theo Công văn này) gửi về Bộ Tài chính để tổng hợp Báo cáo của Chính phủ, trình Quốc hội theo quy định của Luật THTK, CLP: Báo cáo Quý gửi trước ngày 15 của tháng đầu quý sau; Báo cáo năm gửi trước ngày 31/8/2012 (tình hình, số liệu báo cáo lấy của Quý IV năm 2011 và năm 2012, cập nhật đến ngày 15/7/2012); đồng thời gửi dữ liệu điện tử vào địa chỉ thư điện tử thanhtra6@mof.gov.vn. Bộ Tài chính sẽ tổng hợp báo cáo Chính phủ và Quốc hội danh sách các bộ, ngành, địa phương không gửi báo cáo, gửi báo cáo chậm so với thời hạn nêu trên hoặc báo cáo không đầy đủ theo quy định.

Chi tiết xin liên hệ với Thanh tra Bộ Tài chính, số điện thoại 04.22202828, số máy lẻ 8558 hoặc 8554./.                       

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TTra.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Thị Mai

                                                                                          

        BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Luật THTK, CLP năm 2012

của các Bộ, ngành, địa phương

(Kèm theo Công văn số          /BTC-TTr ngày      /      /2012 của Bộ Tài chính)

           

I. Về công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện Luật THTK, CLP của Bộ, ngành, địa phương trong kỳ báo cáo

            Tổng hợp đánh giá tình hình, kết quả về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện Luật THTK, CLP theo chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm quản lý của Bộ, ngành, địa phương. Bao gồm:

            1. Những biện pháp chỉ đạo, điều hành đã triển khai, thực hiện: Nêu rõ tên, nội dung các biện pháp đã triển khai thực hiện; số lượng các văn bản đã ban hành để chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, đôn đốc, chấn chỉnh công tác THTK, CLP đối với các cơ quan, tổ chức, nhân dân thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương (lập bảng thống kê chi tiết).

            2. Việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về THTK, CLP: Nêu rõ nội dung và các hình thức tuyên truyền, phổ biến đã thực hiện; kết quả thu được (số lượng, số lượt đơn vị thực hiện; số người được tuyên truyền, phổ biến,.v..v…).

            3. Việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về THTK,CLP; ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức, chế độ (ban hành theo thẩm quyền hoặc đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành): Nêu rõ số lượng, tên, từng loại văn bản đã ban hành; lập bảng thống kê chi tiết.

            4. Việc thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; công quỹ, tài sản công; quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển; khai thác, sử dụng đất đai, tài nguyên thiên nhiên và các nguồn lực khác: Nêu rõ kết quả thực hiện công khai minh bạch các lĩnh vực Luật THTK, CLP quy định (nội dung, hình thức công khai, số lượng, lượt cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương đã thực hiện công khai; số đơn vi chưa thực hiện đúng quy định,.v..v…

            5. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về THTK, CLP và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về THTK, CLP: Nêu rõ việc xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát về THTK, CLP; số lượng cơ quan, đơn vị được thanh tra, kiểm tra THTK, CLP; số lượng cơ quan thực hiện tốt quy định pháp luật về THTK, CLP; số lượng đơn vị, số người có vi phạm đã được phát hiện, chấn chỉnh, xử lý theo chế độ; .v..v….

            6. Các công việc và biện pháp khác đã triển khai, thực hiện: Nêu rõ những công việc, biện pháp khác (chưa nêu ở trên) đã thực hiện và kết quả đạt được.

            II. Tình hình, kết quả THTK,CLP trong kỳ báo cáo

1. Phân tích, đánh giá, tổng hợp tình hình và số liệu về kết quả THTK, CLP  trong kỳ báo cáo, có so sánh với năm 2011 (như: hiệu quả tác động; số liệu lượng hoá kết quả tiết kiệm và tình trạng lãng phí; những việc đã triển khai thực hiện đạt kết quả tốt; những vấn đề còn tồn tại, hạn chế; các nguyên nhân và giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế; .v..v…), bảo đảm đầy đủ, chi tiết theo 07 các lĩnh vực được quy định tại Luật THTK, CLP, gồm:

- THTK, CLP trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN).

- THTK, CLP trong đầu tư xây dựng các dự án sử dụng NSNN, tiền, tài sản nhà nước;

- THTK, CLP trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ của cơ quan, tổ chức sử dụng kinh phí NSNN và công trình phúc lợi công cộng;

- THTK, CLP trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên;

- THTK, CLP trong đào tạo, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước;

- THTK, CLP trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp;

- Trong sản xuất, tiêu dùng của cá nhân và trong nhân dân.

            Trong Báo cáo của các bộ, ngành, địa phương cần tổng hợp tình hình, số liệu chi tiết về kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2012; các nghị quyết của Chính phủ và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ (Những nội dung giao cho Bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện).

            Báo cáo của các Bộ, ngành ở Trung ương cần có đánh giá, phân tích kết quả THTK, CLP trên lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành theo các quy định từ Điều 67 đến Điều 74 Luật THTK, CLP. Báo cáo của các địa phương cần có đánh giá, phân tích kết quả THTK, CLP thuộc phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân theo các quy định tại Điều 66, Điều 75 và Điều 76 Luật THTK, CLP.

2. Lập bảng tổng hợp kết quả THTK, CLP theo Mẫu biểu kèm theo.

            III. Kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, Quốc hội

            Nêu cụ thể những vấn đề có khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện cơ chế, chính sách hiện hành về THTK,CLP; các ý kiến đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội về đổi mới cơ chế, chính sách pháp luật và các giải pháp chỉ đạo, điều hành công tác THTK,CLP.

Nguồn: Ban Thanh tra


Gửi cho bạn bè

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 212 Hôm nay: 3337 Tháng hiện tại: 63653 Tổng lượt truy cập: 9375624

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG