Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ-HÀNH CHÍNH

  QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

Số:  130 /TB-HVCT-HCQG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2011

THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012

            Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012 như sau:

            I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỘI NGHỊ:

- Thời gian: 2,5 ngày (không tính thời gian đi, về), dự kiến tổ chức vào ngày 03,04,05/8/2011.

- Địa điểm: Hội trường I, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

- Các đại biểu nghỉ tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội (thời gian đón tiếp bắt đầu từ 8h00 ngày 02-8-2011).

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỘI NGHỊ:

            1. Trung tâm Học viện:

- Các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện;

- Đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện;

- Đồng chí Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn TNCS ;

- Các đồng chí Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng, Viện trưởng, Phó Viện trưởng;

- Các đồng chí Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng; Chánh Văn phòng Đảng ủy; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học;  Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra; Giám đốc, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị - Hành chính; Tổng Biên tập, Phó Tổng biên tập Tạp chí Lý luận chính trị, Tạp chí Lịch sử Đảng; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí, phương pháp giảng dạy và hỗ trợ đào tạo.

            2. Các Học viện trực thuộc:

- Các đồng chí trong Ban Giám đốc;

- Các đồng chí Trưởng ban, Trưởng khoa, Giám đốc Trung tâm, Chánh Văn phòng, Tổng biên tập Tạp chí (nếu Tổng biên tập do Ban Giám đốc kiêm nhiệm thì mời Phó Tổng biên tập).

- Đồng chí Bí thư đảng ủy (Nếu Giám đốc Học viện kiêm Bí thư đảng ủy, mời đồng chí Phó Bí thư thường trực đảng ủy).

- Chủ tịch Công đoàn.

            3. Các Trường Chính trị:

- Hiệu trưởng;

- Phó Hiệu trưởng phụ trách nội dung.

         4.  Các trường bộ, ngành:

- 01 đồng chí đại diện lãnh đạo nhà trường.

         III. NỘI DUNG HỘI NGHỊ:

         1 Nội dung, thành phần Hội nghị ngày 03/8/2011

a) Thành phần dự: như khoản 1,2,3,4, mục II

b) Nội dung buổi sáng: Khai mạc lúc 8h00 (nếu có chương trình văn nghệ chào mừng thì sẽ tổ chức từ 7h30 đến 8h00)

- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu chương trình Hội nghị;

- Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh khai mạc Hội nghị và báo cáo tổng kết công tác năm học 2010 - 2011, phương hướng nhiệm vụ năm học 2011 - 2012;

- Phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước (dự kiến mời đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam).

- Đáp từ của Giám đốc Học viện;

- Nghỉ giải lao 15 phút.

* Thảo luận tại Hội nghị: (mỗi ý kiến đại diện tham gia thảo luận không dài quá 10 phút)

- Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I;

- Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II;

- Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III;

c. Nội dung buổi chiều (tiếp tục thảo luận): bắt đầu lúc 14h00

- Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Học viện Hành chính;

- Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IV;

- Vụ Quản lý Đào tạo;

- Vụ Quản lý khoa học;

- Vụ Tổ chức - Cán bộ;

- Vụ Kế hoạch  - Tài chính;

Hội nghị giải lao 15 phút

- Viện Nhà nước và pháp luật;

- Học viện Xây dựng Đảng;

- Viện Chính trị học;

- Trường chính trị đại diện các tỉnh phía Bắc;

- Trường chính trị đại diện các tỉnh miền Trung;

- Trường chính trị đại diện các tỉnh phía Nam.

            2. Thành phần, nội dung Hội nghị ngày 04/8/2011 (buổi sáng bắt đầu từ 08h00, buổi chiều bắt đầu từ 14h00)

Tổ chức 05 Hội nghị chuyên ngành (địa điểm tổ chức tại 05 Hội trường độc lập)

a) Hội nghị tổng kết công tác đào tạo.

- Thành phần dự:

+ Trung tâm Học viện: Đại diện Ban Giám đốc Học viện; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện; lãnh đạo Vụ Quản lý đào tạo, các Trưởng phòng trực thuộc Vụ Quản lý đào tạo; lãnh đạo Trung tâm Khảo thí, phương pháp giảng dạy và hỗ trợ đào tạo; đại diện lãnh đạo các Viện, Ban nghiên cứu, giảng dạy; đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế; đại diện lãnh đạo Ban Thanh tra; đại diện lãnh đạo Trung tâm Thông tin khoa học; đại diện lãnh đạo Nhà Xuất bản Chính trị - Hành chính; đại diện lãnh đạo các tạp chí.

+ Các Học viện trực thuộc: Đại diện Ban Giám đốc; Bí thư Đảng ủy các Học viện trực thuộc (nếu Giám đốc Học viện kiêm Bí thư Đảng ủy, mời đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy); lãnh đạo các Ban Quản lý đào tạo; Ban Đào tạo, Khoa đào tạo, bồi dưỡng công chức và tại chức, Khoa Sau đại học, Trung tâm Dịch vụ và hỗ trợ đào tạo Học viện Hành chính; Đại diện  lãnh đạo các Ban nghiên cứu, giảng dạy; Trưởng phòng Thanh tra.

- Nội dung:

+ Báo cáo tóm tắt kết quả công tác đào tạo của Học viện năm học 2010 -2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2011 -2012 (đại diện lãnh đạo Vụ Quản lý đào tạo).

+ Đại diện Ban Giám đốc phát biểu ý kiến chỉ đạo

+  Hội nghị thảo luận.

+  Đại diện Ban Giám đốc kết luận.

b) Hội nghị tổng kết công tác khoa học.

- Thành phần dự:

+Trung tâm Học viện: Đại diện Ban Giám đốc Học viện; Chánh Văn phòng Đảng ủy; lãnh đạo Vụ Quản lý khoa học, các Trưởng phòng trực thuộc Vụ Quản lý khoa học; đại diện lãnh đạo các Viện nghiên cứu, giảng dạy; đại diện Vụ Hợp tác quốc tế; đại diện lãnh đạo Ban Thanh tra; đại diện lãnh đạo Trung tâm Thông tin khoa học; đại diện lãnh đạo Nhà Xuất bản Chính trị - Hành chính; đại diện lãnh đạo các tạp chí.

+ Các Học viện trực thuộc: Đại diện Ban Giám đốc; lãnh đạo các Ban Quản lý khoa học; đại diện lãnh đạo các Ban nghiên cứu, giảng dạy; đại diện  Ban Hợp tác quốc tế;  Tổng biên tập tạp chí.

- Nội dung:

+ Báo cáo tóm tắt kết quả công tác nghiên cứu khoa học của Học viện năm học 2010 -2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2011 -2012 (đại diện lãnh đạo Vụ Quản lý khoa học).

+ Đại diện Ban Giám đốc phát biểu ý kiến chỉ đạo

+  Hội nghị thảo luận.

+  Đại diện Ban Giám đốc kết luận.

c) Hội nghị tổng kết công tác tổ chức - cán bộ.

- Thành phần dự:

+ Trung tâm Học viện: Đại diện Ban Giám đốc Học viện; lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ, các Trưởng phòng trực thuộc Vụ Tổ chức - Cán bộ; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn  TNCS.

+ Các Học viện trực thuộc: Đại diện lãnh đạo các Học viện trực thuộc; Lãnh đạo Ban Tổ chức - Cán bộ; Chủ tịch Công đoàn.

- Nội dung:

+ Báo cáo tóm tắt kết quả công tác tổ chức - cán bộ của Học viện năm học 2010 -2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 (đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ).

+ Đại diện Ban Giám đốc phát biểu ý kiến chỉ đạo

+  Hội nghị thảo luận.

+  Đại diện Ban Giám đốc kết luận.

d) Hội nghị tổng kết công tác tài chính, hành chính - hậu cần.

- Thành phần dự:

+ Trung tâm Học viện: Đại diện Ban Giám đốc Học viện; Lãnh đạo Văn phòng Học viện, Trưởng các phòng, Giám đốc Trung tâm trực thuộc Văn phòng; lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính, các Trưởng phòng trực thuộc Vụ Kế hoạch - Tài chính; lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin; đại diện lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị - Hành chính, Trưởng các phòng trực thuộc Nhà Xuất bản Chính trị - Hành chính.

+ Các Học viện trực thuộc: Đại diện Ban Giám đốc các Học viện trực thuộc; lãnh đạo Văn phòng; Trưởng phòng Tổng hợp; Trưởng các phòng trực thuộc Giám đốc (trừ Trưởng phòng Thanh tra, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế).

- Nội dung:

+ Báo cáo tóm tắt kết quả công tác tài chính, hành chính - hậu cần của Học viện năm học 2010 -2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2011-2012.

+ Đại diện Ban Giám đốc phát biểu ý kiến chỉ đạo

+  Hội nghị thảo luận.

+  Đại diện Ban Giám đốc kết luận.

đ) Hội nghị tổng kết công tác trường chính trị.

- Thành phần dự:

+Trung tâm Học viện: Đại diện Ban Giám đốc; lãnh đạo Vụ Các trường chính trị, các Trưởng phòng trực thuộc Vụ Các trường chính trị.

+ Lãnh đạo các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Trường bộ, ngành.

- Nội dung:

+ Báo cáo tóm tắt kết quả công tác  trường chính trị năm học 2010 -2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2011 -2012 (đại diện lãnh đạo Vụ Các trường chính trị).

+ Đại diện Ban Giám đốc phát biểu ý kiến chỉ đạo

+ Hội nghị thảo luận.

+ Khen thưởng các đơn vị xuất sắc năm học 2010-2011.

+ Đại diện Ban Giám đốc kết luận.

            3. Thành phần, nội dung buổi sáng ngày 05/8/2011 (bắt đầu từ 8h00)

- Thành phần dự: như khoản 1,2,3,4 mục II

- Nội dung:

+ Nghe 01 báo cáo chuyên đề về tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam hiện nay (Dự kiến mời 01 đồng chí lãnh đạo Bộ Kế hoạch - Đầu tư hoặc 01 đồng chí lãnh đạo Thành phố Hà Nội).

+ Giám đốc Học viện tổng kết và bế mạc Hội nghị.

IV. CÔNG TÁC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

1. Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị:

Đ/c Tạ Ngọc Tấn

Giám đốc Học viện

Trưởng Ban

Đ/c Nguyễn Đăng Thành

PGĐ Học viện, Bí thư Đảng ủy Học viện

Phó Trưởng Ban

Đ/c Trương Thị Thông

Phó Giám đốc Học viện

ủy viên

Đ/c Lê Quốc Lý

Phó Giám đốc Học viện

ủy viên

Đ/c Ngô Kim Ngân

Chánh Văn phòng Học viện

ủy viên

Đ/c Trần Khắc Việt

Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ

ủy viên

Đ/c Nguyễn Hữu Cát

Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo

ủy viên

Đ/c Mạch Quang Thắng

Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học

ủy viên

Đ/c Nguyễn Chí Hướng

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính

ủy viên

Đ/c Trần Ngọc Uẩn

Vụ trưởng Vụ Các Trường Chính trị

ủy viên

Đ/c Nguyễn Minh Động

Phó Chánh Văn phòng Học viện

ủy viên

Đ/c Nguyễn Vũ Lưu

Phó Chánh Văn phòng Học viện

ủy viên

Đ/c Hoàng Anh Hoàng

Phó Chánh Văn phòng Học viện

ủy viên

             V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

1. Thường trực Hội đồng khoa học Học viện: chuẩn bị bài phát biểu cho đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chỉ đạo Hội nghị.

2. Văn phòng Học viện: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung Hội nghị; chuẩn bị dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2010-2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2011-2012; hoàn thiện Thông báo kết luận Hội nghị của Giám đốc Học viện; chuẩn bị cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ Hội nghị; đón tiếp và bố trí nơi ăn, nghỉ cho các đại biểu về dự  Hội nghị.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Học viện và các Học viện trực thuộc chuẩn bị nội dung dự thảo báo cáo tổng kết công tác tài chính, hành chính - hậu cần của Học viện năm học 2010-2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2011-2012.

4. Vụ Quản lý đào tạo: Chủ trì chuẩn bị nội dung dự thảo báo cáo tổng kết công tác đào tạo của Học viện năm học 2010-2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2011-2012.

5. Vụ Quản lý khoa học: Chủ trì chuẩn bị nội dung dự thảo báo cáo tổng kết công tác nghiên cứu khoa học của Học viện năm học 2010-2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2011-2012.

6. Vụ Tổ chức - Cán bộ: Chủ trì chuẩn bị nội dung dự thảo báo cáo tổng kết công tác tổ chức - cán bộ của Học viện năm học 2010-2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2011-2012.

7. Vụ Các trường chính trị: Chủ trì chuẩn bị nội dung dự thảo báo cáo tổng kết công tác trường chính trị năm học 2010-2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2011-2012.

            VI. KINH PHÍ: 

            - Thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành.

            Các đơn vị tại Trung tâm Học viện, các Học viện trực thuộc, các Trường Chính trị gửi danh sách đại biểu tham dự Hội nghị về Ban Giám đốc Học viện (qua Văn phòng Học viện, địa chỉ: số 135 Nguyễn Phong Sắc, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội) trước ngày 10-7-2011.

            Thông báo này thay cho Công văn triệu tập Hội nghị. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, Hiệu trưởng các Trường Chính trị bố trí đại biểu đi dự  Hội nghị đúng thành phần theo quy định.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Tạ Ngọc Tấn

 Nguồn: Phòng Tổng hợp

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 216 Hôm nay: 3342 Tháng hiện tại: 63658 Tổng lượt truy cập: 9375629

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG