Quyết định về việc công nhận trúng tuyển học viên cao học hệ không tập trung năm 2013

 


HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ-HÀNH CHÍNH

QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

-----------------------

Số: 5856/QĐ-HVCT-HCQG


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày  31 tháng 12 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận trúng tuyển học viên cao học

hệ không tập trung năm 2013

_____________

 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

 HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Quyết định số 100-QĐ/TW ngày 22-10-2007 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị định số 129/2008/NĐ-CP ngày 17-12-2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Quyết định số 999/QĐ-HVCT-HCQG ngày 08-5-2012 của Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của  đồng chí  Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận trúng tuyển 236 (hai trăm ba sáu) học viên cao học hệ không tập trung năm 2013 gồm 03 chuyên ngành (có danh sách kèm theo).

Điều 2.  Chánh Văn phòng Học viện, Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các học viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.         

      

Nơi nhận:                                                        

- Như Điều 2;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c) ;

- Lưu: VT, Vụ QLĐT.

GIÁM ĐỐC

 

(Đã kí)

 

Tạ Ngọc Tấn

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 286 Hôm nay: 1208 Tháng hiện tại: 109926 Tổng lượt truy cập: 9295594

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG