Quyết định về việc ban hành Quy trình tổ chức lấy phiếu phản hồi từ người học về chất lượng bài giảng của giảng viên

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH
QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

__________________
Số:  381/QĐ-HVCT-HCQG


  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________
Hà Nội, ngày  23  tháng  01   năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy trình tổ chức lấy phiếu phản hồi từ người học về

chất lượng bài giảng của giảng viên

___________

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 100-QĐ/TW ngày 22-10-2007 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị định số 129/2008/NĐ-CP ngày 17-12-2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Khảo thí, phương pháp giảng dạy và hỗ trợ đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình tổ chức lấy phiếu phản hồi từ người học về chất lượng bài giảng của giảng viên và mẫu phiếu.

            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

            Điều 3. Chánh Văn phòng Học viện, Giám đốc Trung tâm Khảo thí, phương pháp giảng dạy và hỗ trợ đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, TTKT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 ( Đã ký)

 

Trương Thị Thông


File đính kèm:


Quy trình tổ chức lấy phiếu phản hồi từ người học về chất lượng bài giảng của giảng viên


Mẫu phiếu

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 289 Hôm nay: 1211 Tháng hiện tại: 109929 Tổng lượt truy cập: 9295597

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG