Quyết định số: 1415/QĐ-HVCTQG v/v ban hành Quy chế Hội thi Giảng viên giảng dạy giỏi của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

Số: 1415 /QĐ-HVCTQG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế Hội thi Giảng viên giảng dạy giỏi của

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

 

            Căn cứ Quyết định số 224-QĐ/TW ngày 06-01-2014 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

                Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo và Chánh Văn phòng Học viện,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Hội thi Giảng viên giảng dạy giỏi của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Những quy định trước đây trái với Quy chế này bị bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Học viện, Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Như Điều 4;

- Website Học viện;

- Lưu: VT, QLĐT, TĐ-KT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

Trương Thị Thông

 

 Quy chế Hội thi giảng viên giảng dạy giỏi.doc


Phụ lục 01 mẫu Giáo án.doc

Phụ lục 02 Phiếu chấm điểm giáo án và giảng bài.doc

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 205 Hôm nay: 399 Tháng hiện tại: 64022 Tổng lượt truy cập: 9483431

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG