• Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 3697 /QĐ-HVCT-HCQG

 • Quyết định số 3697 /QĐ-HVCT-HCQG

 • Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2010-2011của Trung tâm Học viện

  Các đồng chí Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Học viện, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các tập thể, cá nhân có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 • Quyết định về việc tặng Bằng khen của Giám đốc Học viện

  Các đồng chí trong Thường trực Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Học viện, Chánh Văn phòng Học viện, thủ trưởng các đơn vị liên quan và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 • Quyết định phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

 • Quyết định phân công nhiệm vụ

  Quyết định phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

 • Kế hoạch tổng thể kỉ niệm 60 năm ngày truyền thống Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

  Năm 2009, Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống (1949 - 2009), nhằm các mục đích: Tổng kết quá trình xây dựng, trưởng thành, phát triển của Học viện trên các mặt hoạt động; quán triệt Nghị quyết Đại hội X và các Nghị quyết Trung ương (khoá X), đặc biệt là các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ về Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành trong cả nước. Trên cơ sở đó xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ và đề ra các giải pháp, chương trình hành động cụ thể nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đội ngũ cán bộ và công tác quản lý của Học viện; tạo bước chuyển mới về mọi mặt ở tất cả các đơn vị trong toàn Học viện, để Học viện xứng đáng hơn nữa với vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, với sự tin cậy của Trung ương Đảng, Chính phủ, của các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương trong cả nước

 • Quyết định 624/QĐ-HVCT-HCQG ngày 04 tháng 3 năm 2008 về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc

  Ngày 04 tháng 03 năm 2008, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã ký Quyết định 624/QĐ-HVCT-HCQG về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc. Website trân trọng giới thiệu toàn văn Quyết định này.

 • Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới

  Ngày 07/01/2008 Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 120-QĐ/HVCT-HCQG ban hành “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới”.

 • Quyết định số 2371/QĐ-HVCTQG về nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2007 - 2008

  *Giao cho Ban Thanh tra thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra trong năm học 2007 - 2008 bao gồm các nội dung dưới đây: - Thanh tra việc thực hiện Bộ Quy chế Đào tạo; công tác tuyển sinh, xét duyệt hồ sơ học viên, tổ chức thi học phần và thi tốt nghiệp các hệ lớp tại Trung tâm Học viện và một số học viện trực thuộc. - Thường trực tiếp công dân, tham mưu giúp Giám đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. - Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Học viện và các đơn vị có liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động của Học viện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Chương trình hành động của Học viện thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

 • Quyết định 364/QĐ-HVCTQG ngày 30/1/2007 V/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của HVCTQ

  * Ban Chỉ đạo và bộ phận thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:  Xây dựng chương trình, kế hoạch, giúp Ban Cán sự Đảng, Ban Giám đốc Học viện tổ chức, triển khai, thực hiện tốt nội dung cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo yêu cầu Chỉ thị số 06/CT-TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 11/HD-TTVH của Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương đối với các đơn vị trực thuộc Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng thời, có kế hoạch chỉ đạo, kiểm tra, báo cáo kịp thời tiến độ và kết quả thực hiện cuộc vận động theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương.

 • Quyết định 365/QĐ-HVCTQG V/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Trung tâm HVCTQGHCM

  * Ban Chỉ đạo và bộ phận giúp việc có nhiệm vụ: -Giúp Ban Giám đốc, Đảng ủy Học viện xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của các đơn vị trực thuộc Giám đốc tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh theo yêu cầu Chỉ thị số 06/CT-TW ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 11/HD-TTVH ngày 6/12/2006 của Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương và các văn bản hướng dẫn của Ban Cán sự, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. - Có kế hoạch chỉ đạo, kiểm tra và báo cáo kịp thời tiến độ kết quả thực hiện cuộc vận động theo yêu cầu của Ban Cán sự, Ban giám đốc và Ban Chỉ đạo cuộc vận động của Học viện để tổng hợp báo cáo kết quả đối với Ban chỉ đạo Trung ương.

 • Quyết định số 147/QĐ-HVCTQG của Giám đốc Học viện ngày 12/01/2007 về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Học viện"

  *Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh" cho: - 27 đồng chí đã và đang công tác tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - 06 đồng chí đã và đang công tác tại Học viện Chính trị Khu vực III. - 06 đồng chí đã và đang công tác tại Học viện Chính trị Khu vực IV. - 17 đồng chí đã và đang công tác tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền - 03 người nước ngoài

 • Quyết định 1922/QĐ-HVCTQG ngày 12/9/2006 về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  1. Đồng chí GS,TS Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Giám đốc Học viện, phụ trách chung và công tác Tổ chức – Cán bộ, công tác hoạt động khoa học. Phụ trách các đơn vị: Học viện Chính trị khu vực I, Học viện Chính trị khu vực IV, Vụ Quản lý khoa học, Vụ Tổ chức – Cán bộ, Viện Triết học, Viện Xây dựng Đảng, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Văn phòng Đảng, đoàn thể

 • Chương trình hành động của Học viện thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng

  Mục tiêu của chương trình 1. Nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và học viên trong Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;2. Ngăn chặn, phòng ngừa hiện tượng tham nhũng, không để xảy ra tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và học viên; làm cho mọi hoạt động trên các lĩnh vực của Học viện được công khai, minh bạch, thể hiện sự mẫu mực, trong sạch của nhà giáo, đội ngũ cán bộ, công chức và sự trung thực của học viên khi sống và làm việc dưới mái trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu;3. Định hướng cho các đơn vị thuộc Học viện xây dựng chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của từng đơn vị, đưa công tác này thành nhiệm vụ thường xuyên.

1 2 3 4

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 143 Hôm nay: 1168 Tháng hiện tại: 64791 Tổng lượt truy cập: 9484200

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG