Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh họp triển khai nhiệm vụ

27/05/2020 08:49:56

Chiều ngày 27/5/2020, Ban Chỉ đạo về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Ban Chỉ đạo 35 Học viện) đã tổ chức Hội nghị họp bàn, thống nhất kế hoạch triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội nghị.

Tham dự có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 35 và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội nghị.

Ban Chỉ đạo 35 Học viện có chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo tóm tắt công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW 05 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm; đóng góp ý kiến nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới của Học viện, trong đó có việc nghiên cứu thành lập nhóm chuyên gia, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Học viện; khai thác, phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ khoa học của Học viện; đồng thời thảo luận một số giải pháp nhằm đảm bảo vai trò chỉ đạo toàn diện đối với công tác thông tin tuyên truyền của Học viện, phục vụ hiệu quả cho hoạt động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới. 

Phát biểu tại hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ban Chỉ đạo 35 Học viện đã đạt được trong thời gian vừa qua. Năm 2020 là năm đất nước có nhiều sự kiện chính trị trọng đại, do vậy, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu Ban Chỉ đạo 35 của Học viện cần bám sát nghị quyết, kế hoạch của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương để triển khai đồng bộ các biện pháp hoạt động hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Học viện; đề xuất các mô hình, phương thức, giải pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đi vào thực chất, hiệu quả, trọng điểm và có tác dụng lan tỏa hơn.

Tác giả: Mạnh Thắng & BT