Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW trong 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

30/06/2021 09:33:40

Chiều ngày 30/6/2021, Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW trong 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 35 Học viện dự, chỉ đạo và chủ trì Hội nghị.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng chủ trì Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Chỉ đạo 35 Học viện; các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo 35 Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị và các đồng chí thành viên chính tham gia thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 35 Học viện yêu cầu Hội nghị cần tập trung đánh giá quá trình triển khai, phối hợp giữa các lực lượng trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW trong 6 tháng đầu năm 2021, trong đó làm rõ vai trò của Ban Chỉ đạo 35 Học viện, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết; đặc biệt là những vấn đề còn chưa được như mong muốn, sự tham gia của cán bộ, đảng viên trong hệ thống Học viện, các hình thức tổ chức, triển khai và thực hiện Nghị quyết, công tác phối hợp với ban tuyên giáo các tỉnh và các trường chính trị trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW; nguyên nhân của những hạn chế, bấp cập còn tồn tại.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu các đại biểu tham dự Hội nghị phải phát huy tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, đóng góp ý kiến cho Hội nghị để Ban Chỉ đạo 35 Học viện có cơ sở đưa ra định hướng chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW trong thời gian tới.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 4 điểm cầu tại Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW trong 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 được trình bày tại Hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm khi dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, Ban Chỉ đạo 35 Học viện và các đơn vị trực thuộc đã sáng tạo, linh hoạt và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra từ đầu năm, đảm bảo chất lượng, tiến độ, đồng bộ giữa các mặt hoạt động, gắn kết chặt chẽ hơn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên của các cơ quan, đơn vị; sự tham gia của cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên vào hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch rõ nét hơn. Đồng thời, không gian hoạt động của các đơn vị được mở rộng hơn, qua đó phát huy vai trò, vị thế, nguồn lực chuyên môn của Học viện trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW.

Đảng ủy Học viện đã xây dựng, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bám sát Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Chương trình làm việc toàn khóa của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Học viện, của Học viện thời gian tới. Quán triệt tinh thần trên, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Học viện đang xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII đảm bảo “rõ việc”, “rõ  người”, “rõ thời gian thực hiện”.

Đồng chí Mai Đức Ngọc, Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo tham luận tại Hội nghị

Ban Chỉ đạo 35 Học viện tập trung chỉ đạo nhiều chủ trương, định hướng công tác lớn để triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị trong năm 2021 đồng bộ hơn trên cả ba lĩnh vực chính là nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng và tuyên truyền giáo dục. Đồng thời, phát huy vai trò của các Học viện trực thuộc kết nối với các cơ quan, ban, ngành, địa phương để phối hợp tổ chức các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

Việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW trong công tác nghiên cứu khoa học đi vào nền nếp, tiếp tục làm rõ hơn cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; cung cấp luận cứ khoa học để luận giải các vấn đề thực tiễn đang đặt ra, góp phần định hướng dư luận, thu hẹp dư địa chống phá của các thế lực thù địch.

Đồng chí Phạm Thị Hoàng Hà, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học tham luận tại Hội nghị

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW rõ nét hơn, những điểm mới, cốt lõi của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và nội dung liên quan bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã được tích hợp trong giáo trình và trong các bài giảng, giáo án, chuyên đề của các hệ lớp do Học viện tổ chức. Sự tham gia của các trường chính trị địa phương, học viên các hệ lớp vào hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có chuyển biến rõ rệt.

Hình thức tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được đa dạng hóa, với một số mô hình có sức lan tỏa tốt. Điển hình là cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” do Ban Chỉ đạo 35 Học viện chủ trì phát động, bước đầu cho thấy đã tạo được sự hưởng ứng, lan tỏa tốt trong Học viện, các trường chính trị, trường cán bộ bộ/ngành/đoàn thể Trung ương và các cơ quan tuyên giáo, tọa đàm trực tuyến “Bác Hồ trong tác phẩm của sinh viên báo chí truyền thông”...

Đồng chí Bùi Phương Đình, Viện trưởng Viện Xã hội học và Phát triển trao đổi ý kiến tại Hội nghị

Hoạt động xuất bản, đăng tải các bài viết có nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới tiếp tục đi vào nền nếp. 12/12 tạp chí trong hệ thống Học viện đã xây dựng chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đã có 238 bài viết của cán bộ, giảng viên Học viện về những nội dung liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được đăng tải trên các tạp chí trong và ngoài Học viện. Bên cạnh đó, đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm của Học viện cũng tham gia thường xuyên vào các chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các đài truyền hình, đài tiếng nói ở Trung ương và địa phương, được các cơ quan, ban, ngành đánh giá cao.

Cổng Thông tin điện tử của Học viện, Trang Thông tin điện tử của các Học viện trực thuộc mở chuyên mục “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống”, “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, thường xuyên đăng tải các bài viết lan tỏa Văn kiện Đại hội XIII, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, nhất là loạt bài hưởng ứng bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Đội ngũ chuyên gia, cán bộ nòng cốt hoạt động “đều tay” hơn. Chất lượng các bài viết được nâng cao, nhiều bài viết hướng vào giải quyết các vấn đề “nóng”, “nổi” được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, phản bác trực diện các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí Phạm Minh Sơn, Phó Giám đốc điều hành Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham luận tại Hội nghị

Trên cơ sở báo cáo về kết quả công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW trong 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại và cần phải giải quyết; từ đó đề xuất, kiến nghị những giải pháp, nội dung cần triển khai và thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ niềm tự hào vì sự vào cuộc của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đánh giá cao các ý kiến phát biểu tham luận tại Hội nghị, đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 35 Học viện yêu cầu Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện phải tiếp thu đầy đủ các ý kiến để hoàn thiện và xây dựng toàn diện báo cáo về kết quả công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW trong 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Về phương hướng và nhiệm vụ trong thời gian tới, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW phải quán triệt tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các bài phát biểu quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư; kiên định với phương thức đấu tranh, xây, bảo vệ khẳng định thành tựu, và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong xây dựng chương trình hành động, các học viện khu vực, các đơn vị trực thuộc phải đưa được nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sái trái, thù địch trở thành một công việc, một nhiệm vụ chính trị để từ đó có căn cứ đánh giá tập thể và cá nhân. Trong triển khai thực hiện cần cá thể hóa trách nhiệm của từng giảng viên, thực hiện kiểm tra, giám sát để trong quá trình lên lớp, giảng viên gắn được nội dung giảng dạy với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sái trái, thù địch. Trong nghiên cứu khoa học cũng phải lồng những nội dung thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị vào từng đề tài cơ sở. Về hình thức đấu tranh cần tổ chức phong phú, rộng rãi hơn, có tính lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Để thực hiện được các nội dung trên, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, cần phát huy và làm rõ vai trò của người đứng đầu, của cấp ủy trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW; cần thống nhất nhận thức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt và xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên trong toàn hệ thống Học viện; thực hiện tốt công tác phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương 35 và các địa phương, bộ, ban, ngành có liên quan; chú trọng đào tạo, tập huấn và xây dựng đội ngũ, đặc biệt là những cán bộ đặc trách nhiệm vụ này; quan tâm bố trí kinh phí và nguồn lực cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW./.

Tác giả: Đức Mạnh & M.H