Hội thảo khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới - Lý luận và thực tiễn”

25/11/2020 09:54:27

Ngày 23/11/2020, tại Học viện Chính trị khu vực IV, thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới - Lý luận và thực tiễn”.

PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì Hội thảo. Cùng chủ trì có TS Đinh Văn Thụy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV; PGS,TS Phạm Đức Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các Ban Tuyên giáo, Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam cùng các chuyên gia, nhà khoa học.

Đại biểu, nhà khoa học dự Hội thảo

Phát biểu đề dẫn, PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: “Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác -  Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta”. Để lãnh đạo thành công sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước, trong suốt hơn 90 năm qua, Đảng ta đã luôn kiên trì, kiên định với nền tảng tư tưởng của Đảng và luôn lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân và toàn dân quyết tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng ấy.

Trong những năm gần đây, thực tiễn đã có nhiều biến đổi, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang ra sức xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng với những âm mưu ngày càng thâm độc, những thủ đoạn ngày càng tinh vi. Do đó, ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết 35-NQ/TW về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Nghị quyết nêu rõ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Ðó là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó các cơ quan báo chí tuyên truyền các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Sau gần hai năm triển khai công tác thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã bước đầu đạt được những kết quả quan trọng trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng và tuyên truyền. Tuy nhiên, những kết quả đó mới là bước đầu, công tác thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW còn gặp nhiều khó khăn, thử thách. Hội thảo khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới - Lý luận và thực tiễn” là một dịp để cùng trao đổi, đánh giá công tác thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ở các Học viện trực thuộc, các Ban Tuyên giáo và các trường chính trị tỉnh, thành phố khu vực phía Nam; từ đó tăng cường sự phối hợp, liên kết giữa các đơn vị trong việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Với hơn 30 tham luận gửi đến Hội thảo cùng 11 tham luận, ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội trường, Hội thảo đã đi sâu phân tích yêu cầu cấp thiết trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh hiện nay. Từ đó khẳng định công tác này là nhiệm vụ khách quan và việc ban hành Nghị quyết 35-NQ/TW xuất phát từ yêu cầu bảo vệ và bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, một số tham luận tập trung vào vấn đề nhận diện đối tượng, nội dung và phương thức chống phá của các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay; chỉ ra chủ thể, nội dung, phương thức tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đặc biệt hơn cả, Hội thảo đã nhận được những ý kiến tham luận, trao đổi sôi nổi của các đồng chí về những kết quả thực tiễn trong việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ở các Học viện trực thuộc, Ban Tuyên giáo và trường chính trị các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Qua đó, cung cấp nhiều kinh nghiệm trong hoạt động định hướng, lãnh đạo chỉ đạo, xây dựng lực lượng, phối hợp công tác triển khai nhiệm vụ và kết quả đạt được cũng như những thuận lợi, khó khăn gắn với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị.

Đại biểu tham luận tại Hội thảo

Một trong những nội dung quan trọng mà các tham luận đã đóng góp cho Hội thảo chính là hệ thống những giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, qua đó phát huy vai trò quan trọng của các Ban Tuyên giáo, các Học viện Chính trị khu vực và các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam trong việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW; các đề xuất, kiến nghị về việc tăng cường phối hợp giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các trường chính trị và ban tuyên giáo tỉnh/thành ủy trong việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW nhằm phát huy thế mạnh của từng cơ quan, đơn vị.

Hội thảo khoa học:“Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới - Lý luận và thực tiễn” được tổ chức tại Học viện Chính trị khu vực IV đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020), là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa để chào mừng những ngày lễ lớn của dân tộc và những sự kiện trọng đại của đất nước./.

Tác giả: Minh Văn - Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện