Hội nghị sơ kết công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW

12/09/2020 00:22:39

Sáng 09/9/2020, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Tham dự Hội nghị, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có: PGS,TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS. Phạm Đức Kiên, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Đề án 35.

Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền có: PGS,TS. Lưu Văn An, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Phụ trách Học viện; PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo 35; Nhóm chuyên gia; Tổ thư ký giúp việc và nhóm sinh viên nòng cốt.

Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khoá XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết nhấn mạnh: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

PGS,TS. Lê Văn Lợi, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Triển khai thực hiện Nghị quyết 35, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết, chú trọng chỉ đạo triển khai Nghị quyết gắn với công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng.

Báo cáo sơ kết và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đều ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được, đặc biệt là các đề tài nghiên cứu khoa học, các chuyên đề, bài viết mà đội ngũ cán bộ, giảng viên Học viện đã thực hiện. Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thực hiện Nghị quyết, các ý kiến phát biểu nhấn mạnh: Học viện cần hoàn thiện cơ chế, chính sách; kiện toàn tổ chức; tập hợp và tổ chức lực lượng một cách khoa học, phát huy tối ưu thế mạnh của đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên; gắn kết chặt chẽ giữa việc thực hiện Nghị quyết với công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học; chú trọng nâng cao chất lượng các bài viết; đa dạng hóa các hình thức, phương thức đấu tranh, tuyên truyền;… Kết luận Hội nghị là cơ sở đặc biệt quan trọng để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết trong những tháng cuối năm.

Tác giả: Mạnh Thắng