Kế hoạch 762-KH/HVCTQG tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022

02/03/2022 06:30:07

Cổng Thông tin điện tử Học viện trân trọng giới thiệu toàn văn Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địchlần thứ hai, năm 2022

Chi tiết Kế hoạch, Thể lệ xem tại file đính kèm dưới đây:

Phụ lục định hướng chủ đề.pdf
Thể lệ cuộc thi.pdf
Kế hoạch Cuộc thi.pdf

Tác giả: BBT