Khai giảng Lớp bồi dưỡng giảng viên tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2023

29/05/2023 11:08:00

Sáng ngày 29/5/2023, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng giảng viên tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2023 cho đội ngũ cán bộ, giảng viên của hệ thống Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo buổi Lễ.

KG_0709

PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng

Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện khẳng định, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô cùng to lớn và quý báu của Đảng và dân tộc ta; cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới. 

Lớp bồi dưỡng có ý nghĩa thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” - PGS,TS Nguyễn Duy Bắc nhấn mạnh.

KG_0722

Quang cảnh buổi Lễ 

Lớp bồi dưỡng giảng viên tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2023 cung cấp những kiến thức cơ bản, chuyên sâu và hệ thống về tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời trang bị phương pháp tiếp cận, phương pháp tư duy, phương pháp nghiên cứu và kỹ năng sư phạm trong giảng dạy, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu và giảng dạy môn học tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, giảng viên. 

Để việc nghiên cứu, học tập đạt hiệu quả, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc đề nghị, mỗi học viên phải nhận thức sâu sắc đây là cơ hội rất tốt để học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, do vậy cần nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, tận dụng thời gian, tham gia đầy đủ, đúng giờ, dành thời gian cho việc tập trung nghiên cứu, tiếp thu kiến thức được giảng viên truyền đạt. Chủ động trao đổi những vấn đề vướng mắc với giảng viên và đồng nghiệp trong lớp để nắm chắc, bổ sung thêm kiến thức chuyên môn.

Tác giả: Mạnh Thắng