Khai giảng Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, năm 2022 (Lớp thứ nhất)

09/05/2022 07:13:54

Chiều ngày 09/5/2022, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, năm 2022 (Lớp thứ nhất). PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì buổi Lễ.

PGS,TS Lê Văn Lợi phát biểu khai giảng Lớp tập huấn

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Học viện, các thầy cô giáo và toàn thể học viên tham gia Lớp tập huấn.

Phát biểu khai giảng Lớp tập huấn, PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch được Đảng ta xác định là nhiệm vụ rất quan trọng. Trong đó, Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII thể hiện bước phát triển mới về nhận thức và quyết tâm cao của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIII cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ”.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, sáng tạo và quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã được các đơn vị trực thuộc Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương triển khai thực hiện khá toàn diện và đồng bộ, đạt được những kết quả quan trọng, có sự chuyển biến mạnh mẽ, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh trong bài phát biểu.

Đại biểu dự lễ

Trong bối cảnh diễn biến nhanh chóng của thực tiễn phát triển, việc thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là yêu cầu cấp thiết. Để lớp tập huấn đạt được các mục tiêu đề ra, PGS,TS Lê Văn Lợi yêu cầu các đồng chí học viên thực hiện nghiêm túc nội quy lớp học, tích cực, chủ động trao đổi, thảo luận trong quá trình học tập; chấp hành nghiêm túc quy định về bảo mật thông tin, tài liệu; Ban Quản lý lớp, Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện phối hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ, Văn phòng Học viện bố trí các điều kiện tốt nhất cho việc giảng dạy, học tập.

Chương trình Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, năm 2022 (Lớp thứ nhất) diễn ra từ ngày 09-13/5/2022, gồm 7 chuyên đề sẽ cung cấp, cập nhật, trang bị cho các đồng chí học viên những kỹ năng cần thiết phục vụ việc xây dựng, lan tỏa các sản phẩm tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; thông tin cập nhật về những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách đặt ra trong công tác tư tưởng, lý luận hiện nay; những khó khăn, vướng mắc trong nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và giải pháp khắc phục; v.v...

Tác giả: Đức Mạnh & HG