Các đơn vị trực thuộc

 • VIỆN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

  Địa chỉ liên hệ: Viện Nhà nước và Pháp luật, nhà A1-A3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Đường Nguyễn Phong Sắc, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Điện thoại Văn phòng: 024.62827366

 • VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN PHÍA NAM - HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

  Văn phòng đại diện phía Nam – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Tầng 5, số 19 Phạm Ngọc Thạch, P.Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh. Số điện thoại trực/fax: 080 84090. Email: vppn.npa@gmail.com

 • TRUNG TÂM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  Thông tin liên hệ: Văn phòng: Nhà A8, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Điện thoại: 024.37912717 - Email: cntt@hcma.vn

 • VIỆN HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC LÃNH TỤ CỦA ĐẢNG

  Địa chỉ liên hệ: Nhà A4, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội. Điện thoại Văn phòng: 04.62827452

 • BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH

  Địa chỉ liên hệ: Tầng 12 nhà A17 - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh – số 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 0246 2950 675; Email: banqlda@hcma.vn

 • VIỆN KINH TẾ

  Địa chỉ: Viện Kinh tế, nhà A3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Nguyễn Phong Sắc, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại Văn phòng : 04.62827469

 • VĂN PHÒNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

 • VIỆN TÔN GIÁO VÀ TÍN NGƯỠNG

  Địa chỉ liên hệ: Nhà A3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 024.62827097

 • VIỆN KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỌC

  Địa chỉ liên hệ: Nhà A1, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội. - Điện thoại văn phòng: 04.62827381 - Fax: 024.62827382

 • VIỆN LÃNH ĐẠO HỌC VÀ CHÍNH SÁCH CÔNG

  Địa chỉ liên hệ: Viện Lãnh đạo học và Chính sách công, nhà A8, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.62827314

 • VIỆN TRIẾT HỌC

  Địa chỉ liên hệ: nhà A3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại văn phòng: 024.62827470

 • VIỆN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

  Địa chỉ liên hệ: nhà A3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: 04.62827568

 • VIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG

  Địa chỉ liên hệ: Nhà A2, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; số 135, đường Nguyễn Phong Sắc, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại Văn phòng: 024.62827530.

 • VIỆN XÂY DỰNG ĐẢNG

  Địa chỉ liên hệ: Viện Xây dựng Đảng - Tầng 1, nhà A4 - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Số 135, Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại Văn phòng: 04.62827433; Fax: 04.62827433

 • VIỆN QUAN HỆ QUỐC TẾ

  Địa chỉ: Viện Quan hệ quốc tế, Nhà A4, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Nguyễn Phong Sắc, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại Văn phòng : 04.62827418.

 • VIỆN CHÍNH TRỊ HỌC

  Địa chỉ liên hệ: Viện Chính trị học, nhà A3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135, đường Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại: 024.62827805

 • VIỆN XÃ HỘI HỌC VÀ PHÁT TRIỂN

  Địa chỉ liên hệ: Viện Xã hội học và Phát triển, nhà A4, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Đường Nguyền Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.62827407

 • VIỆN VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN

  Địa chỉ liên hệ: Viện Văn hóa và phát triển, Nhà A4, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 đường Nguyễn Phong Sắc, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại Văn phòng: 024.62827400

 • VIỆN QUYỀN CON NGƯỜI

  Địa chỉ liên hệ: Viện Quyền con người, nhà A4, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Nguyền Phong Sắc, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Số điện thoại Văn phòng : 024.62827386; Fax.: 024.62827486.