Cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

02/09/2019 13:19:13

Quyết định số 145-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Team

Tác giả: BBT