Đại hội Công đoàn 2023

 • Công đoàn Văn phòng đại diện phía Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028

  Ngày 28/04/2023, Công đoàn bộ phận Văn phòng đại diện phía Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. PGS,TS Nguyễn Thắng Lợi, Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Đại hội.

 • Đại hội Công đoàn Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng nhiệm kỳ 2023-2028

  Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-CĐHV ngày 16-9-2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028, chiều ngày 27/4/2023, Công đoàn Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. 

 • Đại hội Công đoàn Tạp chí Lý luận chính trị nhiệm kỳ 2023-2028

  Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-CĐHV ngày 16-9-2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Học viện về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028, chiều 24-4-2023, Công đoàn Tạp chí Lý luận chính trị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.

 • Đại hội Công đoàn Viện Quan hệ quốc tế nhiệm kỳ 2023-2028

  Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-CĐHV ngày 16-9-2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028, sáng ngày 27/4/2023, Công đoàn Viện Quan hệ quốc tế tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. TS Phạm Thị Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Đại hội.

 • Đại hội Công đoàn Viện Xã hội học và Phát triển nhiệm kỳ 2023-2028

  Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-CĐHV ngày 16-9-2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028, sáng ngày 27/4/2023, Công đoàn Viện Xã hội học và Phát triển tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Lương Văn Khương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Công đoàn Học viện dự và chỉ đạo đại hội.

 • Đại hội Công đoàn Văn phòng Học viện nhiệm kỳ 2023-2028

  Sáng ngày 26/4/2023, Công đoàn Văn phòng Học viện tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phạm Thị Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Trương Công Đắc, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Học viện. Dự Đại hội có đại diện Ban Nữ công Học viện và toàn thể đoàn viên Công đoàn Văn phòng Học viện.

 • Đại hội Công đoàn Viện Nhà nước và Pháp luật nhiệm kỳ 2023-2028

  Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-CĐHV ngày 16-9-2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028, chiều ngày 24/4/2023, Công đoàn Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. TS Phạm Thị Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Đại hội.

 • Đại hội Công đoàn Viện Chính trị học nhiệm kỳ 2023-2028

  Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-CĐHV ngày 16-9-2022 về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028, sáng ngày 24/4/2023 Ban Chấp hành Công đoàn Viện Chính trị học tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. PGS,TS Nguyễn Thắng Lợi, Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo đại hội.

 • Đại hội Công đoàn Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2023-2028

  Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-CĐHV về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028, chiều ngày 24/04/2023, Công đoàn Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Lương Văn Khương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Công đoàn Học viện dự và chỉ đạo đại hội.

 • Đại hội Công đoàn Vụ Các trường chính trị nhiệm kỳ 2023-2028

  Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-CĐHV về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028, sáng ngày 22/04/2023, Công đoàn Vụ Các trường chính trị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. PGS,TS Nguyễn Thắng Lợi, Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo đại hội.

 • Đại hội Công đoàn Ban Công tác Đảng - Đoàn thể nhiệm kỳ 2023-2028

  Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-CĐHV ngày 16-9-2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Học viện về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028, chiều ngày 20/4/2023 Công đoàn Ban Công tác Đảng - Đoàn thể tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. TS Phạm Thị Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Học viện dự và chỉ đạo Đại hội.

 • Đại hội Công đoàn Viện Lãnh đạo học và Chính sách công nhiệm kỳ 2023-2028

  Chiều ngày 18/04/2023, Công đoàn Viện Lãnh đạo học và Chính sách công tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. PGS,TS Nguyễn Thắng Lợi, Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo đại hội.

 • Đại hội Công đoàn Ban Thanh tra Học viện nhiệm kỳ 2023-2028

  Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-CĐHV về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028, sáng ngày 18/04/2023, Công đoàn Ban Thanh tra Học viện tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. PGS,TS Nguyễn Thắng Lợi, Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo đại hội.

 • Đại hội Công đoàn Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng nhiệm kỳ 2023-2028

  Ngày 10/4/2023, Công đoàn Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có PGS,TS Nguyễn Thắng Lợi, Phó chủ tịch Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Đỗ Lan Hiền, Viện trưởng Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng;  PGS,TS Hoàng Thị Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng; cùng toàn thể công đoàn viên đơn vị.

 • Đại hội Công đoàn Vụ Quản lý khoa học nhiệm kỳ 2023-2028

  Sáng ngày 12/04/2023, Công đoàn Vụ Quản lý khoa học tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. TS Phạm Thị Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Học viện dự và chỉ đạo Đại hội.

 • Đại hội Công đoàn Viện Kinh tế nhiệm kỳ 2023-2028.

  Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-CĐHV về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028, sáng ngày 11/4/2023, Ban Chấp hành Công đoàn Viện kinh tế tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. PGS,TS Nguyễn Thắng Lợi, Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo đại hội.

 • Đại hội Công đoàn Viện Văn hóa và Phát triển nhiệm kỳ 2023-2028

  Chiều ngày 11/04/2023, Công đoàn Viện Văn hóa và Phát triển tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Vũ Thị Phương Hậu, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển; đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Học viện và toàn thể đoàn viên Công đoàn Viện Văn hóa và Phát triển. 

 • Đại hội Công đoàn Vụ Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2023-2028.

  Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-CĐHV về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028, chiều ngày 11/04/2023, Vụ Hợp tác quốc tế thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. TS Phạm Thị Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Học viện dự và chỉ đạo Đại hội.

 • Đại hội Công đoàn Viện Xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2023-2028

  Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-CĐHV về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028, chiều ngày 11/04/2023, Công đoàn Viện Xây dựng Đảng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. PGS,TS Nguyễn Thắng Lợi, Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo đại hội.

 • Đại hội Công đoàn Viện Quyền con người nhiệm kỳ 2023-2028

  Sáng ngày 11/04/2023, Công đoàn Viện Quyền con người tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Tường Duy Kiên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Quyền con người; đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Học viện và toàn thể đoàn viên Công đoàn Viện Quyền con người.

 • Đại hội Công đoàn Viện Kinh tế chính trị học nhiệm kỳ 2023-2028

  Sáng ngày 31/3/2023 Ban Chấp hành Công đoàn Viện Kinh tế chính trị học tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. TS Phạm Thị Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Học viện dự và chỉ đạo Đại hội.

 • Đại hội Công đoàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành nhiệm kỳ 2023-2028

  Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-CĐHV ngày 16-9-2022 về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028, chiều ngày 30/3/2023 Ban Chấp hành Công đoàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. TS Phạm Thị Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Học viện dự và chỉ đạo Đại hội.

 • Đại hội Công đoàn Viện Thông tin khoa học nhiệm kỳ 2023-2028

  Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-CĐHV ngày 16-9-2022 về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028, sáng ngày 29/3/2023 Ban Chấp hành Công đoàn Viện Thông tin khoa học tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. PGS,TS Nguyễn Thắng Lợi, Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo đại hội.

 • Đại hội Công đoàn Vụ Quản lý đào tạo nhiệm kỳ 2023-2028

  Sáng ngày 29/03/2023, Vụ Quản lý đào tạo thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. TS Phạm Thị Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Học viện dự và chỉ đạo Đại hội.

 • Đại hội Công đoàn Viện Triết học nhiệm kỳ 2023 – 2028

  Sáng ngày 28/03/2023, Công đoàn Viện Triết học tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Đặng Quang Định, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Triết học; đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Học viện, Công đoàn Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Công đoàn Viện Chính trị học và toàn thể đoàn viên Công đoàn Viện Triết học.

 • Đại hội Công đoàn Viện Lịch sử Đảng nhiệm kỳ 2023 – 2028.

  Sáng ngày 20/03/2023, Công đoàn Viện Lịch sử Đảng tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thắng Lợi, Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Danh Tiên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng; Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Học viện, Công đoàn Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Công đoàn Vụ Quản lý khoa học và toàn thể Đoàn viên công đoàn Viện Lịch sử Đảng.

 • Đại hội Công đoàn Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, nhiệm kỳ 2023-2028

  Sáng ngày 07/03/2023, Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lựa chọn để tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở. TS Phạm Thị Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Học viện dự và chỉ đạo Đại hội.