BỒI DƯỠNG

  • Lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành Văn hóa và Phát triển năm 2019

    Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên lý luận chính trị năm 2019, trong các ngày từ 19/8 đến ngày 25/8/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành Văn hóa và Phát triển năm 2019 cho cán bộ giảng dạy, nghiên cứu của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội